Правилникът на Закона за ползване на земеделските земи се променя

Промени в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) определят какво точно могат да строят върху държавна земеделска земя арендаторите фермери. Измененията на Правилника са залегнали в проект на постановление, публикуван за обсъждане , заедно с мотивите на министър Р. Порожанов, на сайта на земеделското министерство – ТУК.

Отдадените за създаване и отглеждане на трайни насаждения или за ползване на пасища и мери от ДПФ могат да стоят върху имотите, взети под аренда, огради или електропастири, системи за противоградова защита и спомагателни постройки с лека конструкция за обслужване на имота, които не са трайно прикрепени към терена, сондажи и кладенци с площ до 15 кв. м.

В предложения проект за изменение и допълнение на правилника се предвиждат и промени, свързани с процедурите по разпореждане със земите в бившите стопански дворове – частна държавна собственост. С оглед въведените изменения и допълнения в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) относно процедурата по придобиване право на собственост върху застроените и прилежащи площи към сгради и/или съоръжения от имуществото на организациите по §12 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (бивши стопански дворове), с които е предвидена възможност за делегиране на правомощия от министъра на земеделието, храните и горите на директорите на областните дирекции „Земеделие” да провеждат процедурата по продажба на тези земи на собствениците на сградите и/или съоръженията, се допълва и прецизира процедурата. До настоящия момент комплектуваните от областните дирекции преписки се изпращат за разглеждане и произнасяне в МЗХГ от постоянно действаща комисия, назначена от министъра на земеделието, храните и горите, който въз основа на решенията от протокола й, издава заповед за разрешаване на продажбата. Заповедта се изпраща на директора на съответната областна дирекция за сключване на договор или при констатирани от комисията нередовности – преписката се връща в областната дирекция за отстраняването им, след което отново се изпраща в министерството, за разглеждане и произнасяне. Въведените в проекта изменения и допълнения в съществуващата процедура предвиждат, в случай на предоставяне на правомощия на регионалните структури със заповед на министъра на земеделието, храните и горите, комисията за разглеждане и произнасяне по преписките на заявителите да се назначава от директора на областната дирекция. С цел гарантиране контрола на министъра при провеждането на процедурата, в състава на назначената комисия се предвижда да участват и длъжностни лица от МЗХГ, определени със заповед на министъра. Предвидено е също, протоколът за решенията на комисията да се одобрява от директора на областната дирекция, който издава и заповедта за продажба на имота/имотите по преписките, за които комисията е взела решение с пълно мнозинство, че отговарят на законовите и подзаконови изисквания. Договорите, както и досега, ще се сключват от директорите на областните дирекции, въз основа на заповед на министъра за предоставяне на правомощия.

Относно свободните, негодни и неподлежащи на възстановяване имоти в бившите стопански дворове и земеделските земи, находящи се в границите им, които са частна държавна собственост и се продават на търг, с измененията и допълненията на ЗСПЗЗ се разписва, че право на участие в първия проведен търг за такива имоти имат само лицата, чиито имоти са съседни на имотите – предмет на търга, с цел разширяване на създадените от тях стопанства чрез увеличаване площта на парцелите им. В закона е посочено, че при липса на интерес от страна на посочените лица за закупуване на съседни на парцелите им имоти, на следващите търгове могат да участват всички заинтересовани лица, при определените в правилника ред и условия за тяхното провеждане. В тази връзка, в проекта на ППЗСПЗЗ е предвидено, че лицата, които могат да участват в посочения търг, следва да са собственици на имоти само в границите на стопанския двор и за участие в търга се подава заявление по образец, утвърден от министъра на земеделието, храните и горите, като се прилага копие на документ, доказващ собственост върху имота – съседен на имота – предмет на търга.

Промените в Правилника разписват и процедурата, по която лицата, които са придобили или създали овощни насаждения върху земи от държавния или общинския поземлен фонд, да могат да придобият право на собственост върху земята. В ЗСПЗЗ е посочено, че заявленията се подават след изтичане на петата година от създаване на насаждението, но в проекта на правилника е възпроизведена законовата разпоредба, съгласно която заявленията се подават след изтичане на пет години от създаване на насаждението. Това обстоятелство се установява с протокол на комисия, назначена от директора на областната дирекция „Земеделие”. Предвидено е също, че при сключване на договора за продажба на земята, заета с овощни насаждения, купувачите заплащат освен определената пазарна цена на имота, така и сума за ползването му през гратисния период, определен за създаване на насаждението, през който не се дължи плащане на арендна вноска, тъй като това облекчено условие е предвидено само при дългосрочно ползване на имота по силата на договора, но не и при продажба.

 

Проектът на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи е публикуван на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите и на Портала за обществени консултации, за срок от 30 дни.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0