Предстои откриването на процедура „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ“, част от ОПИК 2014-2020.

Съгласно измененият през май 2018 г. индикативен график на ОП „Иновации и конкурентоспособност“, през настоящата календарна година се предвижда стартирането на процедура „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ“. Датата на обявяване на процедурата е заложена за август 2018 г., а срокът за кандидатстване ще бъде не по-рано от 60 дни след обявяването. Поради засилващият се интерес към процедурата, в настоящата публикация ще Ви запознаем накратко с условията, на които трябва да отговарят кандидатите, с цел получаване на финансова помощ.

Процедура: „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ“.

Целите на процедурата най-основно са свързани с подобряване на производствените процеси и капацитет (в т.ч. управленския капацитет) на предприятията-бенефициенти.
Като резултат от реализирането на проектите, ще се акцентира върху засилването на експортния потенциал на бенефициентите.
Бюджетът по процедурата за финансиране е в размер на 150 598 910 лв.

  1. Допустими кандидати.

Търговци, регистрирани по смисъла на ТЗ или ЗК, или такива, които еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава членка на Европейското икономическо пространство;
– Задължително изискване е и кандидатите да са микро, малки или средни предприятия, съгласно Закона за МСП;
– Задължително условие за допустимост е и кандидатите да имат три приключени финансови години (2015,2016 и 2017), преди датата на обявяване на процедурата.
– Кандидатите трябва да са реализирали определени нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат.
–  Задължително условие за допустимост е и кандидатите да развиват своята икономическа дейност, както и дейността за кандидатстване по проекта в следните сектори:

1.1. Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:

С20 „Производство на химични продукти“;
C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“;
C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;
С27 „Производство на електрически съоръжения“;
С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;
С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;
С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“;

1.2. Интензивни на знание услуги:
J58 „Издателска дейност“;
J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;
J60 „Радио- и телевизионна дейност“;
J61 „Далекосъобщения“;
J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;
J63 „Информационни услуги“;
М72 „Научноизследователска и развойна дейност“;

1.3. Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:

С10 „Производство на хранителни продукти“
С11 „Производство на напитки“
С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
С14 „Производство на облекло“
С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“
С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“
С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“
С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“
С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“
С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
С24 „Производство на основни метали“
С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“
С31 „Производство на мебели“
С32 „Производство, некласифицирано другаде“
С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“

  1. Допустими дейности.

– Дейности за подобряване на производствения капацитет;
– Дейности за въвеждане на системи за управление и постигане на съответствие;
– Дейности за използване на ИКТ услуги за управление на бизнеса.

  1. Допустими разходи.

3.1. За инвестиции в подобряване на производствения капацитет:

– разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване;
– разходи за нематериални активи, в т.ч. и закупуване на софтуер;

3.2. За услуги за подобряване на управленския капацитет:

– разходи за въвеждане на системи за управление и постигане на съответствие;
– разходи за използване на ИКТ услуги за управление на бизнеса;
– разходи за визуализация на проекта.

  1. Финансиране.

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер до 80% от общите допустими разходи по проекта.
Минималният размер безвъзмездната финансова помощ за един проект е 100 000 лв.
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 1 000 000 лв.
Бюджетът по процедурата за финансиране е в размер на 150 598 910 лв.

  1. Приоритетни проектни предложения.

Съгласно заложените критерии за подбор/ оценка, по настоящата процедура с приоритет ще бъдат разглеждани проектни предложения за:

– Проекти на кандидати, доказващи икономическа и финансова стабилност на кандидата, относно изпълнението на проекта;
– Проекти на кандидати, доказващи капацитет за изпълнение на инвестицията;
– Допълнителен приоритет ще дава на проектите, на база регионална принадлежност на инвестицията; реалистичност на заложените по проекта разходи и пр.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0