Предстоящи процедури по ОП “Конкурентоспособност”

Основна цел на процедурата: инвестиционна подкрепа на големите предприятия в България за преодоляване на негативното им влияние върху околната среда чрез насърчаване изпълнението на проекти

Инвестиции в “зелена индустрия”

Основна цел на процедурата: инвестиционна подкрепа на големите предприятия в България за преодоляване на негативното им влияние върху околната среда чрез насърчаване изпълнението на проекти, пряко свързани с производство на продукти, подлежащи на рециклиране, по-ефективно използване на отпадъчните продукти и намаляване на енергоемкостта, като ключов фактор за повишаване на конкурентоспособността и устойчиво развитие на големите предприятия в страната.

Бюджет

 • Общ бюджет на процедурата: 78 233 200 лв. (40 000 000 евро);
 • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за всеки индивидуален проект: 1 000 000 лева;
 • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ всеки индивидуален проект: 4 000 000 лева;
 • Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ: 50 % от общите допустими разходи по проекта.

Допустими кандидати

 • Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;
 • Предприятия, които не покриват изискванията за МСП съгласно Закона за МСП;
 • Минимум 3 приключени финансови години преди датата на обявяване на процедурата;
 • Нетни приходи от продажби за последната приключила финансова година, равни на или надвишаващи 5 000 000 лева.

Компонент 1

 • Закупуване и въвеждане в експлоатация на ново оборудване, което намалява енергоемкостта на производството на предприятието кандидат;
 • Закупуване и въвеждане в експлоатация на ново оборудване, което е свързано с по-ефективното използване или рециклиране на отпадъчните продукти;
 • Закупуване и въвеждане в експлоатация на ново оборудване за производство на продукт/и, подлежащ/и на рециклиране, след като станат отпадъци.

Компонент 2

 • Подобряване/подмяна на задвижващите двигатели и системи;
 • Подобряване на енергийните системи и смяна на енергоносителя;
 • Оползотворяване на отпадъчната топлина;
 • Малки ко-генерационни инсталации за собствени нужди;
 • Въвеждане на системи за отопление и вентилация от ВЕИ;
 • Инвестиции в софтуерни системи за енергиен мениджмънт;
 • Консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение (до 10 000 лв.);
 • Визуализация (до 3 000 лв.) и одит (до 10 000 лв.).

“Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

Основна цел на процедурата: подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на българските МСП, чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване и предоставяне на достъп до професионални съвети и консултации, свързани с новите технологии, процеси, продукти и услуги.

Разпределение на наличния общ бюджет в зависимост от категорията на предприятието-кандидат:

Микро предприятия Малки предприятия Средни предприятия
4 500 000 лв. 35 000 000 лв. 58 291 500 лв.

Минимален и максимален размер на помощта в зависимост от категорията на предприятието-кандидат:

Категория предприятие

Размер на помоща

Микро предприятия Малки предприятия Средни предприятия
Минимален размер на помоща 100 000 лв 200 000 лв. 300 000 лв.
Максимален размер на помоща 500 000 лв. 1 000 000 лв. 2 000 000 лв.

Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ по проекта в зависимост от категорията на предприятието-кандидат:

Категория Максимален интензитет
Микро и малки предприятия 70% от общите допустими разходи по проекта
Средни предприятия 60% от общите допустими разходи по проекта

Допустими кандидати

Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;

 • Предприятия, които покриват изискванията за МСП съгласно Закона за МСП;
 • Минимум 3 приключени финансови години преди датата на обявяване на процедурата;

Нетни приходи от продажби през последната приключена финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Категория предприятия Нетни приходи от продажба за последната приключена финансова година
Микро предприятия ≥200 000 лева.
Малки предприятия ≥ 400 000 лева.
Средни предприятия ≥1 000 000 лева

Развиват своята основна дейност в следните сектори :

Сектор С – преработващата промишленост;

– Сектор J – раздели J61, J62, J63 по КИД 2008;

– Сектор М – научноизследователска и развойна дейност – само код М72.

Закупуване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни материални активи (оборудване, машини, съоръжения);

 • Закупуване и инсталиране на дълготрайни нематериални активи (специализиран софтуер);
 • Консултантски услуги за разработване на маркетингови анализи и стратегии, свързани с новите процеси, продукти/услуги;
 • Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение (до 10 000 лв.);
 • Визуализация (до 3 000 лв.) и одит (до 8 000 лв.).

„Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия”

Основна цел на процедурата: подкрепа за реализирането на успешни научноизследователски и развойни проекти от страна на българските предприятия, самостоятелно или в партньорство с други предприятия или научноизследователски организации/университети, с цел създаване на нови или усъвършенстване на съществуващи иновативни продукти, процеси и услуги.

Основни финансови параметри на процедурата

Общ бюджет на процедурата: 58 674 900 лева (30 000 000 евро);

 • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за всеки индивидуален проект: няма;
 • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ всеки индивидуален проект: 500 000 лева;
 • Интензитет на безвъзмездната финансова помощ:
Компонент Базов интензитет
Компонент 1 и Компонент 2 50% за индустриални научни иследвания

25% за експериментално развитие

Компонент 3 70% от разходите за по компонента

Допустими кандидати

 • Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;
 • Минимум 3 приключени финансови години преди датата на подаване на проектното предложение;
 • По Компонент 2 допустими кандидати са само предприятия, които покриват изискванията за МСП съгласно ЗМСП;
 • Кандидатите могат да участват индивидуално или съвместно с други МСП и/или научноизследователски организации

Компонент 1 „Провеждане на дейности по „индустриални научни изследвания” или „експериментално развитие”

 • Извършване на изследвания, измервания, изпитвания и НИРД, свързани с разработвания по проекта иновативен продукт, процес или услуга от нает от кандидата/партньора персонал или от външен изпълнител (разходи за възнаграждения, външни услуги);
 • Използване на собствено оборудване и инструменти, представляващи ДМА и/или наемането им, когато са необходими за изпълнение на НИРД по проекта (разходи за наем/амортизация на оборудване/инструменти; разходи за материали/консумативи);
 • Използване на сгради и помещения за целите на научно-изследователския проект (разходи за наем/амортизация на сгради/ помещения).

Компонент 2 „Подкрепа за МСП във връзка с права на индустриална собственост”

 • Дейности/разходи, предшестващи предоставянето на права на индустриална собственост, свързани с подготовката, попълването и разглеждането на заявката за получаване на защитен документ преди предоставяне на правото;
 • Превод и други дейности/разходи, извършени с цел получаване или валидиране на права на индустриална собственост по отношение на разработвания по проекта иновативен продукт, процес или услуга в други страни.
 • Дейности/разходи, свързани със защита валидността на правото по време на официалното разглеждане на заявката и евентуалните производства при направени възражения (с изключение на съдебните спорове).

Компонент 3 „Консултантски услуги за подготовка на проектното предложение и визуализация на проекта”

 • Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение (до 10 000 лв.);
 • Визуализация (до 3 000 лв.).

Екипа на консултантска компания „ЕНПРОМ“ ООД и Finansirane.eu може да Ви окаже съдействие от А-Я, както при подготовката на проектната документация така и при управлението на  проекта след неговото одобрение.

2 Comments
 1. Reply
  Ивайло Янков 06.10.2011 at 9:52

  Здравейте г-н Димитров,

  На база информацията, която сте посочили и предварителните изисквания, които имам във връзка с мярка „Зелена индустрия“, която е част от програма „Конкурентноспособност“ и се очаква да стартира до края на годината Вие може да кандидатствате с проект за финансиране по нея.

  Имайте предвид, че към момента все още не са ясни самите насоки за кандидатстване в детайли за да мога да Ви потвърдя дали сте допустим кандидат със сигурност.

  Ние от своя страна ще Ви държим своевременно в течение, кога ще стартира програма „Зелена индустрия“.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 2. Reply
  Димитров 05.10.2011 at 16:14

  Здравейте интерисувам се от вашето компетентно мнение дали „Реконструкцията на парагенератор в „Тополофикация Русе“ ЕАД“ свързана с постигане на екологични показатели за работа на съоръженитоби могло да се финансира попрограма „Зелена индустрия“

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0