През 2018г. се предвиждат разнообразни приеми по ОПИК 2014-2020

Здравейте!

Днес ще разгледаме процедурите от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 (ОПИК 2014-2020), по които според индикативния график представен от Управляващия орган, предстои прием на проектни предложения през календарната 2018 г.

Започваме с две процедури, които бяха в индикативния график за 2017г., но всъщност приемът на проектните предложения предстои да стартира, доколкото обществените обсъждания и по двете приключиха скоро.

 

[box type=“shadow“ align=“alignleft“ class=““ width=“40″]Процедура „Насърчаване на предприемачеството”[/box]

 

 

 

Процедурата цели създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на  Националната стратегия на насърчаване на малки и средни предприятия (НСНМСП) и специфични сфери свързани с преодолява нето на европейски и регионални предизвикателства.

Допустими дейности са такива за реализиране на пазара на предприемачески идеи  (продукти – стоки или услуги), както и дейности за визуализация на проекта.

 

[box type=“info“ align=“alignleft“ class=““ width=““]Допустими кандидати са лица, за които кумулативно са налице следните обстоятелства:

 • са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите,
 • са регистрирани след 31.12.2016 г.,
 • към датата на кандидатстване отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия,
 • към датата на обявяване на процедурата над 50% от предприятието се притежават от едно физическо лице-предприемач,
 • предприемачът не трябва да има участие в управлението или да притежава собственост в капитала (да бъде съдружник или акционер) на друго юридическо лице или едноличен търговец, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите към датата на обявяване на процедурата,
 • към датата на кандидатстване записаният капитал е равен на минимум 20% от общо допустимите разходи по проекта,
 • развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в определен сектор от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия или свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства.[/box]

 

Разходите Ви по проекта могат да са за възнаграждения на квалифицирания персонал, за ДМА и ДНА необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги), за наем на работни помещения, режийни разходи (ток, вода, отопление, телефон и  интернет) и разходи за офис консумативи, за външни услуги (изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на продукти, разработване на технологии за производство на продукти, пазарни анализи, създаване на интернет страница), за участие в събития в страната и чужбина за представяне на кандидата и на неговите продукти.

Минималният размер на БФП  ще е 50 000 лв., а максималният – 200 000 лв. Максималният интензитет на помощта е 80%.

[box type=“shadow“ align=“aligncenter“ class=““ width=““]Процедура  „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите”[/box]

Чрез процедурата трябва да се постигне повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез разработване и прилагане на нови решения, техники и методи.

Допустими кандидати ще са лица, които отговарят едновременно на следните критерии:

 • търговци са по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава членка на Европейското икономическо пространство.
 • са микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия
 • Икономическата дейност, за която се предвиждат дейности, свързани с подобряване на ресурсната ефективност попада в сектор C „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008) (В случаите, когато кандидатите стартират нова икономическа дейност в рамките на проекта, тази дейност също попада в сектор C „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008))
 • кандидатите имат реализирани минимум 120 000 лв. приходи от продажби на продукция от дейността, за която са предвидени дейности, свързани с подобряване на ресурсната ефективност.

По процедурата са допустими и партньори, спрямо които също има изисквания относно правно организационна им форма, дейността за която кандидатстват и минимално реализирани приходи от продажби.

Проектът следва да е насочен към внедряването на технологични решения и методи, пилотни за България (прилагат се за първи път) и които представляват продуктова (стока или услуга) или производствена иновация, Проектът следва да води до подобряване на ресурсната ефективност на предприятието-кандидат и да има положителен ефект върху опазването на околната среда.

Допустими дейности са разделени на 3 елемента:

Елемент А „Внедряване“ , който е задължителен и може да включва дейности по:

 • Внедряване на технологични и ИКТ решения и методи за оптимизиране на производствените процеси и намаляване на използваните суровини, използване на алтернативни суровини и/или намаляване на образуваните отпадъци в съществуващо производство.
 • Внедряване на съвременни технологии за предотвратяване образуването на отпадъци в съществуващо производство.
 • Внедряване на съвременни технологии, които позволяват повторна употреба на произвеждания продукт, многократната му употреба или удължаване времето му на употреба.
 • Внедряване на съвременни технологии, които позволяват рециклиране на отпадъците, получени при производството; рециклиране на произвеждания продукт след употребата му; разглобяване на произвеждания продукт след неговата употреба с оглед улесняване на рециклирането или оползотворяване на отпадъците от продукта.
 • Внедряване на съвременни технологии за влагане на отпадъците като суровина в съществуващо производство или използването им за производството на друг продукт.
 • Внедряване на иновационни производствени материали и повишаване използването на рециклируеми материали в съществуващо производство.

Елемент Б „Консултантски услуги“ от инженерно-технически характер в подкрепа на дейностите по Елемент А Внедряване (този елемент не е задължителен)

И задължителният Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите“.

Минималният размер на финансовата помощ е 200 000лв., а максималния е в зависимост от категорията на кандидата: за микро предприятия- 500 000лв., за малки предприятия – 1 000 000лв. и за средни предприятия 1 500 000лв. Интензитетът на помощта е между 35% и 70% в зависимост от категорията предприятие и приложимия режим на финансиране („de minimis” или „регионална инвестиционна помощ”).

[button color=“green“ size=“medium“ link=“http://novek.bg“ icon=““ target=“true“]Свържете се с нас, за да разберете повече![/button]

Следващите процедури, на които ще обърнем внимание са част от индикативния график за 2018г., като приеми ще има в различни части от годината.

[box type=“shadow“ align=“aligncenter“ class=““ width=““]Процедура  „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ”[/box]

Приемът по процедурата се очаква  да започне през април 2018 г. и да продължи до юни 2018 г.

Целта на процедурата е подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и капацитета за управление с цел засилване на експортния потенциал на предприятията.

Кандидати ще могат да бъдат  само съществуващи микро, малки и средни предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалент но лице по смисъла на законодателството на държава- членка на Европейско то икономическо пространство. Предприятията  следва да имат минимум три приключени финансови години. Уточняваме, че клонът на предприятие няма да бъде допустим кандидат, поради липсата на самостоятелна правосубектност.

Допустими дейности ще са:

 • придобиването на ДМА и/или ДНА,
 • разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството и
 • разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса.

В рамките на процедурата бихте могли да направите инвестиционни разходи (ДМА и ДНА) и разходи за услуги.

Финансовите условия са следните: Минималният размер на БФП  ще е 100 000 лв., а максималният – 1 000 000 лв. Процентът на съфинансиране е между 25 -70% в зависимост от категорията предприятие и вида финансирана дейност.

 

[box type=“shadow“ align=“aligncenter“ class=““ width=““]Процедура „Развитие на иновационни клъстери”[/box]

Проектни предложения ще могат да се подават в периода от септември 2018 г. до ноември 2018 г.

Цел:  Предоставяне на подкрепа за създаване и развитие на иновационни клъстери в България

Допустими кандидати ще са иновационни клъстери, които са обединения – юридически лица или обединения, които не представляват юридически лица.

Проектните предложения може да включват дейности по подобряване сътрудничеството, обмена на информация в подкрепа на бизнеса и трансфера на технологии, дейности по маркетинг на клъстера с цел увеличаване на участието на нови предприятия или организации и дейности по организиране на програми за обучение, семинари и конференции подкрепа на обмена на знания и работата в мрежа, и транснационално сътрудничество.

Допустими ще са разходи за ДМА и ДНА, както и  разходи за персонал и административни разходи (включително режийни разходи).

Минималният размер на БФП  ще е 200 000 лв., а максималният – 500 000 лв.   Максималният интензитет на помощта е 65% .

 

[box type=“shadow“ align=“aligncenter“ class=““ width=““]Процедура „Стимулиране внедряването на иновации в предприятията”[/box]

Обявяване на процедурата се очаква през декември 2018 г., а краен срок за подаване на проектни предложения ще е месец февруари 2019 г.

Цели се предоставяне на подкрепа на българските предприятия за внедряване на иновации и иновативна инфраструктура за подпомаган е на процеса на комерсиализация на нови продукти.

Допустими кандидати ще са съществуващи предприятия (да имат минимум три приключени финансови години), които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперации те или са еквивалент но лице по смисъла на законодателството на държава – членка на Европейско то икономическо пространство. Клон на предприятие няма да допустим кандидат.

Допустими дейности по процедурата ще са:  придобиване на ДМА, необходими за внедряване на иновацията, придобиване на ДНА, необходими за внедряване на иновацията, консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите, дейности за инвестиционна подкрепа за тематично фокусирани лаборатории.

Категориите  допустими разходи са: инвестиционни разходи (ДМА и ДНА), разходи за услуги и разходи за СМР.

Що се отнася до финансовите условия – минималният размер на БФП за проект е 100 000лв., а максималният размер е  в  зависимост от категория та  на предприятието- кандидат:

 •  -микро и малки предприятия: 500 000 лв.
 •  -средни предприятия: 750 000 лв.
 •  -големи предприятия: 1 000 000 лв

Максимален допустим размер на финансиране ще е между  25% – 90% в зависимост от категория та предприятие и вида финансирана  дейност.

През настоящата година ще има много разнообразни възможности, предоставени от ОПИК 2014-2020, както за стартиращи предприемачи, така и за развиващи дейност предприятия. Моментът е идеален да се възползвате от някоя от тях с помощта на опитен екип. При интерес към някои от изложените процедури, бихте могли да получите допълнителна информация от експертите на консултантска компания [button color=“green“ size=“small“ link=“http://novek.bg“ icon=““ target=“true“]NOVEK[/button]

 

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0