През 2019 година ще се финансира реконструкция и модернизация на инфраструктура за напояване

През месец май/юли за първи път ще отвори Подмярка 4.3 „Инвестиции в инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020. Целта на процедурата е възстановяването на инфраструктурата за напояване чрез реконструкция и модернизацията й в съответствие с идентифицираните нужди.

Допустими кандидати:

 • Групи на производители, в случаите на ползване на инфраструктура, работеща на технологичен принцип;
 • Общини;
 • Държавни предприятия;
 • Сдружения за напояване;
 • Търговски дружества;

Финансиране:

 •            Минимален размер на допустимите разходи 15 000 евро
 •             Максималния размер на допустимите разходи 6 000 000 евро

Допустими дейности:

Инвестиции извън земеделските стопанства, включващи:

 • Инвестиции за намаляване загубите на вода, свързани с реконструкция/рехабилитация на съоръжения, модернизация и механизация на оборудване, включително и съоръжения за съхранение на вода за напояване в съществуващи мрежи извън стопанствата;
 • Инвестиции в машини и съоръжения за напояване, включително и такива, пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност и опазване на околната среда;

Допустими разходи:

Материални инвестиции:

 1. Реконструкция/ рехабилитация на сгради и друга недвижима собственост, използвана за дейността, включително такава, използвана за опазване на околната среда.
 2. Закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на дейността, включително свързани с опазване на околната среда и подобряване на енергийната ефективност.

Нематериални инвестиции:

 1. Общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта. /Съгласно Раздел 8.1/.
 2. Разходи за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 3. Закупуване на софтуер, пряко свързан с дейността;
 4. Разходите, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството, подготовка за сертификация;

Критериите за подбор ще гарантират насоченост на финансовото подпомагане чрез инвестиции пряко свързани с чувствителните сектори в земеделското производство и поливни култури.

Приоритет ще бъде осигурен и за проектни предложения с включени инвестиции, целящи по-голяма икономия на вода, при които се използва вода от инфраструктура с по-големи загуби и по-ниска ефективност при използване на водните ресурси, обслужващи по-голяма площ, внедряване на иновативни технологии и операции, поддържане на ландшафтни елементи, опазване на околната среда и енергийна ефективност.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0