През 2019 година ще се финансира реконструкция и модернизация на инфраструктура за напояване

През месец май/юли за първи път ще отвори Подмярка 4.3 „Инвестиции в инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020. Целта на процедурата е възстановяването на инфраструктурата за напояване чрез реконструкция и модернизацията й в съответствие с идентифицираните нужди.

Допустими кандидати:

 • Групи на производители, в случаите на ползване на инфраструктура, работеща на технологичен принцип;
 • Общини;
 • Държавни предприятия;
 • Сдружения за напояване;
 • Търговски дружества;

Финансиране:

 •            Минимален размер на допустимите разходи 15 000 евро
 •             Максималния размер на допустимите разходи 6 000 000 евро

Допустими дейности:

Инвестиции извън земеделските стопанства, включващи:

 • Инвестиции за намаляване загубите на вода, свързани с реконструкция/рехабилитация на съоръжения, модернизация и механизация на оборудване, включително и съоръжения за съхранение на вода за напояване в съществуващи мрежи извън стопанствата;
 • Инвестиции в машини и съоръжения за напояване, включително и такива, пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност и опазване на околната среда;

Допустими разходи:

Материални инвестиции:

 1. Реконструкция/ рехабилитация на сгради и друга недвижима собственост, използвана за дейността, включително такава, използвана за опазване на околната среда.
 2. Закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на дейността, включително свързани с опазване на околната среда и подобряване на енергийната ефективност.

Нематериални инвестиции:

 1. Общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта. /Съгласно Раздел 8.1/.
 2. Разходи за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 3. Закупуване на софтуер, пряко свързан с дейността;
 4. Разходите, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството, подготовка за сертификация;

Критериите за подбор ще гарантират насоченост на финансовото подпомагане чрез инвестиции пряко свързани с чувствителните сектори в земеделското производство и поливни култури.

Приоритет ще бъде осигурен и за проектни предложения с включени инвестиции, целящи по-голяма икономия на вода, при които се използва вода от инфраструктура с по-големи загуби и по-ниска ефективност при използване на водните ресурси, обслужващи по-голяма площ, внедряване на иновативни технологии и операции, поддържане на ландшафтни елементи, опазване на околната среда и енергийна ефективност.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Compare items
 • Total (0)
Compare
0