Приятели, стартира новата процедура по ОП Конкурентноспособност – Технологична модернизация в малки и средни предприятия

Основната цел на процедурата е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване и предоставяне на достъп до професионални съвети и консултации, свързани с новите технологии, процеси, продукти и услуги.

Период за кандидатстване:

Начална дата: 10/05/2010

Крайна дата: 10/08/2010

 • Общи условия:

Новото, което виждаме е, че вече безвъзмездната субсидия се определя по региона за планиране, както следва:

Категория Предприятие

Район за планиране

Микро предприятия

Малки предприятия

Средни предприятия
Югозападен район за планиране

60%

55%

50%

Южен, Централен и Североизточен район за планиране

65%

60%

55%

Югоизточен, Северен централен и Северозападен район за планиране

70%

65%

60%

Район за планиране Територията на района обхваща  областите:
Югозападен район за планиране (ЮЗРП)
 1. Област София
 2. Софийска област
 3. Област Кюстендил
 4. Област Благоевград
 5. Област Перник
Южен централен (ЮЦРП)
 1. Област Пазарджик
 2. Област Пловдив
 3. Област Смолян
 4. Област Хасково
 5. Област Кърджали
Североизточен район за планиране

(СИРП)

 1. Област Варна
 2. Област Добрич
 3. Област Търговище
 4. Област Шумен
Югоизточен (ЮИРП)
 1. Област Стара Загор
 2. Област Сливе
 3. Област Ямбол
 4. Област Бургас
Северен централен район за планиране (СЦРП)
 1. Област Велико Търново
 2. Област Габрово
 3. Област Русе
 4. Област Разград
 5. Област Силистра
Северозападен район за планиране (СЗРП)
 1. Област Видин
 2. Област Враца
 3. Област Монтана
 4. Област Плевен
 5. Област Ловеч

Минимален и максимален размер на помощта в зависимост от категорията на предприятието-кандидат:

Категория Предприятие

Размер на помощта

Микро предприятия

Малки предприятия

Средни предприятия
Минимален размер на помощта

50 000 лв.

200 000 лв.

200 000 лв.

Максимален размер на помощта

200 000 лв.

1 000 000 лв.

2 000 000 лв.

 • Специфичен критерий за допустимост:

· Имат минимум 3 приключени финансови години (2007, 2008, 2009 г.) преди датата наобявяване началото на процедурата за подбор на проекти;

· Са реализирали нетни приходи от продажби през последната приключена финансова година (2009 г.) равни на или надвишаващи 80 000 (осемдесет хиляди) лева;

· Развиват основната си икономическа дейност в следните сектори/кодове съгласно

Класификацията на икономическите дейности 2008 г, както следва:

Сектор C – Преработвателна промишленост (с изключение на дейностите, попадащи в забранителните режими по Регламент № 800/2008 и Регламент (ЕО) № 1998/2006, посочени по-долу в т. 2.1.4 от Насоките);

Сектор J – само код 62 „Дейности в областта на информационните технологии” и код 63 „Информационни дейности”;

Сектор Е – само код 38 „Събиране и обезвреждане на отпадъци, рециклиране на материали”.

 • Допустимост на проектите/дейностите:

а) да се изпълняват само на територията на Република България;

б) да включват задължително Елемент „Инвестиции”;

в) да не се предвижда реализацията им в партньорство с други предприятия/организации;

г) да отговарят на всички изисквания, посочени в настоящите Насоки за кандидатстване;

д) да бъдат съфинансирани от страна на кандидата;

 • Видове проекти/допустими дейности:

· Стартиране от съществуващо предприятие на нова дейност в друг отрасъл, допустим по настоящата процедура, в допълнение към досегашната дейност;

· Разширяване на дейността на съществуващо предприятие;

· Диверсификация на продукцията на съществуващо предприятие чрез добавяне на новидопълнителни продукти;

· Фундаментална промяна на цялостния производствен процес в съществуващо предприятие.

По елемент „Инвестиции” допустими са следните дейности:

· Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, включително закупуване на компютърно оборудване, нужно за работа с компютърните приложения, пряко свързани с производствения процес и неговото управление;

· Закупуване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни нематериални активи – софтуерни приложения за управление на производствения процес и/или специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продукти, права по патенти, лицензи, „ноу-хау” или не патентовани технически познания и др., представляващо дълготраен нематериален актив.

По Елемент „Услуги” допустимите дейности включват:

· Консултантски услуги, свързани с въвеждането на новите технологии, процеси,

продукти/услуги в предприятието, в т.ч. разработване на бизнес и маркетингови стратегии, свързани с новите технологии, процеси, продукти/услуги;

· Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура – до 5% от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 10 000 лева;

· Визуализация на проекта – не повече от 5 000 лева;

· Одит на проекта – не повече от 20 000 лева.

Екипа на Finansirane.eu и консултантска компания „ЕНПРОМ” ООД може да Ви съдейства при подготовката и управлението на проекта/и за финансиране към съответните мерки.

8 Comments
 1. Reply
  Ивайло Янков 20.08.2010 at 10:41

  Здравей Милена,

  Имай предвид, че сега октомври месец ще отвори нов прозорец за набиране на проектни предложения по програма КС, МСП. Що касае кода по НКИД положението е следното:

  Тъй като „Националния статистически институт“ е напълно отделна институция от Търговския регистър Вие може да направите промяна в ТР на кода на вашата дейност, като там трябва да се отрази до месец, като паралелно с това трябва да направите постъпление за смяна на кода в НСИ. Имай предвид, че към момента на входирането на проекта е важно какво пише в търговския регистър и ако там е наред кода няма проблем, но задължително в последствие ще трябва да направите промените и в статистиката. Там процедурата трябва да я знае вашият счетоводител, като кода се променя на база отчетите, които представяте на НСИ.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 2. Reply
  Милена Гринберг 19.08.2010 at 17:55

  Здравейте,
  искам да попитам как може да се смени кода на дейността сега, по средата на годината, за да можем да кандидатстваме по ОП? По незнайни причини счетоводителката ни е сложила код 58.29 (Издаване на други програмни продукти), а нашата дейност си е точно за 62.01 (Компютърно програмиране)
  В декларация 1 ще си променим кода, но трябва и в Агенцията по вписванията. А при обявяването на промяна на обстоятелство с какви документи трябва да подкрепим промяната? Разработка и разпространение на софтуер си е залегнало в дейността ни още от основаването. Да пиша някакъв протокол на общо събрание ли …?
  Просто досега не сме обръщали внимание, а сега се оказва, че това е важно. И поради тази причина изпуснахме срока, но следващия път се надявам и ние да можем да кандидатстваме.
  Благодаря предварително!

 3. Reply
  Ивайло Янков 23.06.2010 at 10:35

  Здравейте г – жа Тодорова,

  По настоящата схема са забранени каквито и да било СМР – та. Това изискване ясно може да видите в насоките към комплекта от документи.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 4. Reply
  Тодорова 23.06.2010 at 10:24

  Здравейте!

  Ние сме производствено предприятие и ще кандидатстваме по ОП “Конкурнтоспособност” по елемент “Инвестиции”. Освен закупуването на нови машини, обаче, се нуждаем от промяна на функционалните характеристики на сградата. Въпросът ми е това допустима дейност ли е за кандидатстване в този етап на проекта?

  Благодаря!

 5. Reply
  Ивайло Янков 16.06.2010 at 13:48

  Здравейте,

  Дейността Ви към момента на входиране на проекта трябва да е в един от допустимите сектори за програмата.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 6. Здравейте г-н Янков,
  само към момента на входирането на проекта ли предприятието трябва да попада към един от посочените приоритетни сектори или и към изтеклата 2009 г.?

 7. Reply
  Ивайло Янков 27.05.2010 at 11:09

  Здравейте г – н Стоянов,

  Към момента на входирането на вашия проект предприятието трябва да попада към един от посочените приоритетни сектори за програмата. Варианта е да смените кода по КИД 2008 и така да кандидатствате.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 8. Reply
  Е. Стоянов 27.05.2010 at 10:19

  Здравейте,

  позволява ли се участието на предприятие, което не развива основната си дейност в горе-посочените икономически сектори, но желае да стартира бизнес в един от допустимите сектори?

  Благодаря предварително за отговора!

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0