Програма конкурентоспособност по същество

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014- 2020 бе приета съвсем скоро, като всеки момент се очаква да стартира първата Приоритетна ос (ПО) по нея, а именно „Предприемачество и капацитет за растеж на малки и средни предприятия (МСП)“ .
В редовете по-долу, ще имате възможност да се запознаете с териториалния обхват, целите на предоставяната безвъзмездна финансова помощ (БФП) , минималния и максималния размер на помощта и основните изисквания.

Наименование на процедурата

Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“:
Подобряване на производствения капацитет в МСП

Териториален обхват

Проектите по процедурата ще бъдат изпълнявани на територията на Република България.

Цели на процедурата и очаквани резултати

Целта на процедурата е свързана с повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на българските МСП, които играят основна роля в развитието на българската икономика, като ключов източник за създаване на работни места, нови бизнес идеи и пр. В този аспект, усилията на страната ни да създаде конкурентоспособна и устойчива икономика са в пряка зависимост от подпомагане развитието на МСП- като те са най- чуствителни към промени в бизнес средата.

Очакваните резултати са свързани с подобряване на конкурентоспособността на предприятията и създаване на потенциал за експорт и като резултат- подобряване на пазарното присъствие на предприятията, чрез внедряване технологии за подобряване производствения процес, постигане по- висока производствена верига, повишаване добавената стойност и др.

Общ размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по процедурата

Общият размер на БФП по процедура за подбор на проекти
„Подобряване на производствения капацитет в МСП“ е както следва:

table 1

Предвидено е следното разпределение на наличния общ бюджет в зависимост от технологична интензивност на секторите на икономическа дейност:

table 2

Допълнително е предвидено следното разпределение на наличния общ бюджет в зависимост от категорията на предприятието- кандидат:

table 3

 Минимален и максимален размер на БФП

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ в зависимoст от категорията на предприятието:

table 4Максимален размер на безвъзмезднa финансова помощ в зависимост от категорията на предприятието:

table 5Процент на съфинансиране

Максимален интензитет на БФП в зависимост от категорията на предприятието и мястото на изпълнение на проекта:

table 6

[box_light]Какво е ЮЗР? –  ЮЗР е Югозападен район и включва областите Благоевград,Кюстендил, Перник и София[/box_light]

Допустими кандидати

Допустими са само кандидати, които отговарят на следните критерии:

 • Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите
 • Да отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие, съгласно Закона за малките и средни предприятия
  • Клоновете на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност
 • Да имат минимум три приключени финансови години (2012, 2013, 2014) преди датата на обявяванена процедурата за подбор на проекти
 • Да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2012, 2013, 2014) в зависимост от категорията на предприятието кандидат, както следва:

table 7

 • Да развиват своята основна икономическа дейност в една от определените от Национална стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014- 2020 групи сектори на икономическата дейност, съгласно тяхната технологична интензивност, както следва:
  Групи сектори на икономическите дейности
 • Да развиват дейността, за която кандидатстват в определените в Националната стратегия за насърчаване   на малките и средните предприятия 2014-2020 сектори, посочени по-горе.
Допустими и недопустими дейности

Допустими дейности:

 • Дейности за подобряване на производствените процеси
 • Дейности за добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги
 • Дейности за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията
 • Дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес

Горните дейности са допустими само ако представляват инвестиции в материални и нематериални активи, свързани със:

 • създаването на нов стопански обект
 • разширяването на капацитета на съществуващ стопански обект

[box_light]Недопустими са дейности, изпълнявани единствено за намаляване на текущите разходи на дадено предприятие, които не са свързани с горните инвестиции.
Инвестицията следва да се поддържа в региона получател най-малко три години след изпълнението на инвестицията.[/box_light]
Недопустими дейности

 • Дейности, чието изпълнение е стартирало преди подаване на проектното предложение
 • Дейности, изпълнени след крайния срок за изпълнение на дейностите по проекта
 • Дейности, които вече са финансирани от други публични източници
 • Закупуване на оборудване втора употреба
 • Дейности за подобряване на функционалните характеристики на съществуващи сгради и производствени помещения чрез строително-монтажни работи (СМР)
 • Закупуване на машини/съоръжения/оборудване и ДНА, които не са пряко свързани с постигане на целите на проекта
 • Закупуване на компютърно оборудване и софтуер за административни нужди на предприятието (вкл. софтуерни системи за управление)
 • Консултантски услуги за разработване на проектното предложение
 • Закупуване и/или доставка на ресурси за производство, имащи характер на стоково-материални запаси (суровини, материали, полуобработени компоненти, консумативи за производството, резервни части
 • Участие в семинари, работни срещи, изложения
 • Закупуване или наемане на транспортни средства и съоръжения
 • Закриване на неконкурентоспособни въглищни мини
Допустими и недопустими разходи:

Допустими по процедурата са следните видове разходи:

 • Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта
 • Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта.

Недопустими по процедурата са следните видове разходи:

 • Разходи за оборудване втора употреба
 • Разходи за подобряване на функционалните характеристики на съществуващи сгради и производствени помещения чрез строително-монтажни работи (СМР)
 • Разходи за закупуване на машини/съоръжения/оборудване и ДНА, които не са пряко свързани с постигане на целите на проекта
 • Разходи за закупуване на компютърно оборудване и софтуер за административни нужди на предприятието (вкл. софтуерни системи за управление)
 • Разходи за участие в семинари, работни срещи, изложения
 • Разходи за реклама на новите технологии, процеси, продукти/услуги – публикуване на обяви в периодични издания, изработка и излъчване на рекламни спотове, изработване на рекламни материали
 • Разходи за застраховки на закупеното оборудване
 • Разходи за банкови такси и комисионни
 • Непредвидени разходи
 • Непреки разходи (административни разходи, режийни и др.)
 • Разходи за закупуване на земя и сгради
 • Разходи за закупуване или наемане на транспортни средства и съоръжения
 • Разходи за консултантски услуги за разработване на проектното предложение;
 • Принос в натура
 • Загуби от обмяна на валута
 • Разходи за възстановим ДДС
 • Разходи за суровини, материали, полуобработени компоненти, консумативи за производството
 • Разходи за човешки ресурси (включително за персонал, назначен за изпълнение на проекта)
 • Разходи за командировки на персонала на бенефициента
 • Разходи за закриване на неконкурентоспособни въглищни мини
 • Разходи за транспортна и енергийна инфраструктура
 • Разходи за извеждането от експлоатация или изграждането на атомни електроцентрали
 • Разходи за инвестиции за постигане на намаляване на емисиите на парникови газове
 • Разходи за производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия
 • Разходи за инвестиции в летищна инфраструктура
 • Разходи за дейности по проекти, чието изпълнение е стартирало преди подписването на договора за безвъзмездна финансова помощ
 • Всички разходи, които не попадат в обхвата на допустимите дейности по настоящата процедура
Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 18 /осемнадесет/ месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Критерии

Проектните предложения, получили минимум 51 точки на етап „Техническа и финансова оценка”, се класират в низходящ ред съобразно получената оценка, като се изготвят отделни списъци за класиране съобразно технологичната интензивност и декларираната от кандидата категория на предприятието. За финансиране се предлагат всички или част от проектите по реда на класирането до покриване на размера на бюджета за съответната група съгласно технологичната интензивност и категория МСП.

Решение за отхвърляне на дадено проектно предложение ще бъде взимано на следните основания:

 • Предложението е непълно или не отговаря в други отношения на поставените условия за административно съответствие
 • Кандидатът не отговаря на условията за допустимост
 • Проектът не отговаря на условията за допустимост
 • Не са спазени други критерии, посочени в Насоките за кандидатстване
 • Кандидатите умишлено са представили невярна информация с оглед получаване на безвъзмездна помощ по настоящата процедура или не са представили изискваната задължителна според Насоките за кандидатстване информация
Краен срок за подаване на проектни предложения

Ще се прилага процедура на подбор на проекти с три (3) крайни срока за кандидатстване през 2015 година, както следва:

 1. Първият краен срок за набиране на проектни предложения по процедурата е
  30 юни 2015 г., 23:59 ч., като в рамките на първия краен срок за кандидатстване ще бъде допустимо подаване на проектни предложения САМО от кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на нискотехнологичните и средно нискотехнологичните  промишлени производства.
 2. Вторият краен срок за набиране на проектни предложения по процедурата е
  31 август 2015 г., 23:59 ч., като в рамките на втория краен срок за кандидатстване ще бъде допустимо подаване на проектни предложения САМО от кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на високотехнологичните и средно високотехнологичните  промишлени производства.
 3. Третият краен срок за набиране на проектни предложения по процедурата е
  30 октомври 2015 г., 23:59 ч., като в рамките на третия краен срок за кандидатстване ще бъде допустимо подаване на проектни предложения САМО от кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на интензивните на знание услуги.

[signoff]

Tags:

19 Comments
 1. Reply
  Николай Иванов 05.01.2016 at 13:21

  Здравейте интересувам се може ли да се финансира съществуващ малък копирен център и печат на рекламни материали за закупуване на техника и материали за подобряване и разширяване на дейността? Фирмата е в областен град.

 2. Здравейте.
  Интересуваме дали създаването на сервиз за селскостопанска и стройтелна техника спада под тази мярка?
  Също така,ако фирмата изпълнява търговска дейност като търговия на резервни части за този вид машини към момента може ли да кандидатства по въпросния проект?

  Благодаря ви предварително!

  С уважение:
  Весела Механджийска

 3. Здравейте г-н Янков. Интересува ме по коя програма се кандидатства за създаване на автосервиз.Къде се подават документи и какъв е срока?

  • Reply
   Ивайло Янков 17.09.2015 at 8:21

   Здравейте Детелина,
   Исканата от вас дейност може да бъде финансиран по програма „Развитие на селските райони“ , при положение, че дейността се развива под обхвата на приоритетна община за програмата. тях може да видите тук: https://finansirane.eu/?p=310
   За повече и по подробна информация заповядайте при нас, като ни уведомите поне един ден предварително.

 4. Reply
  Атанаска Димитрова 09.09.2015 at 21:02

  Здравейте господин Янков,

  Интересува ме възможността за финансиране на дейност на новоучредена фирма, която има за цел да популяризира традиционни български продукти и в коя програма попада.

  Предварително благодаря!

  • Reply
   Ивайло Янков 16.09.2015 at 9:42

   Здравейте Атанаска,
   Моля пояснете за какво точно искате да кандидатствате, тъй като нестава ясно защото е много общо формулирано.

 5. Reply
  Петър Петров 21.08.2015 at 10:38

  Здравейте. Искам да попитам има ли някаква възможност за финансиране създаването на иновационна таксиметрова компания предлагаща услугата таксиметров превоз и няколко други съпътващи услуги липсващи на пазара към момента.
  Благодаря ви предварително.

 6. Reply
  Моника Койчева 14.08.2015 at 9:04

  Здравейте!
  Искам да Ви попитам възможно ли е финансирането за създаването на софтуерна фирма? Ако да, може ли да ми обясните по каква програма става това?
  Благодаря Ви предварително!

 7. Reply
  Пламена 23.07.2015 at 22:07

  Здравейте, искам да попитам възможно ли е финансирането на заведение бързо хранене? И ако да по коя програма е това и как да кандидатствам?

  • Reply
   Ивайло Янков 24.07.2015 at 8:36

   Здравейте Пламена,
   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“, при положение, че дейността се развива под обхвата на приоритетна община за програмата. Тях може да видите тук: https://finansirane.eu/?p=310
   За повече и по подробна информация заповядайте при нас.

 8. Reply
  М.Мартинов 21.07.2015 at 11:00

  Може ли да се кандидатства за финансиране на малък дърводелски цех,за обработване и производство на различни артикули от истинско дърво,а не от талашити.Какви са условията?

  • Reply
   Ивайло Янков 22.07.2015 at 8:17

   Здравейте г-н Мартинов,
   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“.
   За повече и по подробна информация заповядайте при нас, като ни уведомите поне един ден предварително.

 9. Reply
  Росица Б 20.07.2015 at 16:23

  Здравейте,
  има ли възможност за финансиране на уебсайт?

  • Reply
   Ивайло Янков 21.07.2015 at 8:28

   Здравейте Росица,
   Да, има зависи какъв точно сайт и за какво ще служи!

 10. Reply
  Вера Накова 05.06.2015 at 20:05

  Здравейте, моля да ми отговорите дали ЕТ, което поради липса на финансова възможност не е с трудова дейност в периода на тези години, може да участва по тази програма за финансиране на друга дейност ( например създаване на балетен магазин )

  • Reply
   Ивайло Янков 08.06.2015 at 9:37

   Здравейте Вера,
   Невиждам причина да не може да кандидатствате, стига дейността да е под обхвата на приоритетна община за програмата. Тях може да видите тук: https://finansirane.eu/?p=310

 11. Reply
  Мариана Манева 21.05.2015 at 11:41

  Има ли възможност за финансиране по линия на ЕС финансиране в раздел микропроекти за създаване на книжарница? А има ли раздел спомагащ финансиране на хора в неравностойно положение?

  • Здравейте Мариана,
   Исканата от вас дейност за книжарница би могла да се финансира по програма „Развитие на селските райони“, при положение, че дейността се развива под обхвата на приоритетна община за програмата. Тях може да видите тук: https://finansirane.eu/?p=310 по отношение на другата дейност няма да можем да Ви помогнем, тъй като се занимава основно с инвестиционни проекти.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0