Програма „Рибарство и аквакултури”

Подпомагат се проекти насочени към изграждане, разширяване, оборудване и модернизация на производствени мощности, с цел подобряване условията на труд, хигиената, човешкото здраве, здравето на животните и качеството на продукцията и намаляване на отрицателното въздействие или повишаване на положителните ефекти върху околната среда. Инвестициите трябва да допринасят за една или повече от целите на мярката, както следва:

 • разнообразяване на производството, насочено към нови видове и производство на видове с добри пазарни перспективи;
 • прилагане на методи за производство на аквакултури, чувствително намаляващи отрицателното въздействие или повишаващи положителните ефекти върху околната среда в сравнение с обичайните практики в сектор „аквакултури“;
 • подпомагане на традиционните аквакултурни дейности, които са важни за запазването и развиването едновременно както на икономическите и социалните аспекти, така и на околната среда;
 • подпомагане закупуването на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;
 • подобряване на условията на труд и безопасност на работещите в сектора „аквакултури“.
Ферма за калканФерма за развъждане на калкан

Безвъзмездна финансова помощ сe предоставя за проекти за инвестиции в аквакултура по следните сектори:

 • Сектор 01 – Увеличаване на производствения капацитет чрез изграждане на нови производствени мощности за отглеждане и развъждане на аквакултури.
 • Сектор 02 -Увеличаване на производствения капацитет и разнообразяване на производството чрез разширяване или модернизация на съществуващи ферми за развъждане и отглеждане на риба и други водни организми.
 • Сектор 03 – Увеличаване и разнообразяване производството на зарибителен материал чрез изграждане на нови или реконструкция на съществуващи стопанства.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за 50 на сто от безвъзмездната финансова помощ по тази мярка се предоставя на микро и малки предприятия или 60 на сто от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи, но не повече от левовата равностойност на 1 000 000 евро, от които 75 на сто се осигуряват от ЕФР и 25 на сто от държавния бюджет на Република България.

За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват:

 • физически лица, регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба №3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (Обн. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 1999г.);
 • юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;
 • да са регистрирани като производители на риба и други водни организми по реда на чл. 25 от ЗРА за съществуващи обекти, които са предмет на подпомагането;
 • да притежава разрешителното за ползване на воден обект и/или водовземане, предоставено към документите за регистрацията по чл. 25 от ЗРА, което да бъде със срок не по-малко от 5 години като е допустимо 1/3 от срока, към датата на кандидатстване, да е изтекъл;
 • за съществуващи обекти, предмет на подпомагане, да са регистрани по чл. 137 Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД).
 • да нямат изискуеми публични задължения към държавата;
 • да нямат изискуеми задължения към ИАРА и ДФ „Земеделие“;
 • да са микро, малки и средни предприятия, съгласно Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП), за което представят декларация по образец Приложение № 4;
 • предприятия, които не попадат в дефиницията на т. 6, да са със състав по-малко от 750 души или с оборот под 200 млн. евро;

Допустими за финансиране са дейностите по сектори, посочени в заявлението за кандидатстване, съгласно Приложение № 1 .

 • разходи за строително-монтажни работи;
 • закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване (вкл. компютърно), съоръжения и др., пряко свързани с предвидената инвестиция, включително разходи, включени в продажната цена за осъществяване на доставката, инсталиране, изпитване и въвеждането в експлоатация на оборудването/машините/съоръженията;
 • специализирани транспортни средства, пряко свързани с производствената дейност на кандидата;
 • закупуване на ноу-хау, патенти права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 • закупуване на софтуер, включително разходите за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация;
 • предварителни разходи за инженерни проучвания, оценки и анализи;
 • закупуване на земя, която има пряка връзка с предвидената инвестиция и е в размер до 10 % от общите допустими разходи по проекта;
 • инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за получаване на топлинна и/или електро- енергия, необходими за производствената дейност на кандидата;
 • плавателни съдове, които обслужват и са пряко свързани с аквакултурното производство;
 • въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и опазване на околната среда и водите и достигане на съответствие с международно признати стандарти

18 Comments
 1. Reply
  Елиана Портарска 21.12.2019 at 11:28

  Здравейте, бих искала да разбера къде точно има вече одобрени,финансирани и усвоени проекти „Аквакултури и рибовъдство“ . Email – e.portarska9@gmail.com

 2. imam edin v1pros do koq godina g6te finanserat tezi programi evropeiskite 6te gi imali o6te 2-3 godini

 3. Reply
  Ивайло Янков 08.02.2012 at 10:03

  Здравейте Нели,

  За съжаление не мога да Ви помогна! Въпросния казус не е под обхвата на нашите дейности.

 4. Здравейте г-д Янков.Въпросът ми е следния занимаваме се със спортен риболов от 2 год,но от тази година ни накараха да поставим измервателно устройство за измерване на ползваните обемни повърхностни води отговарящи на изискванията на Закона за измерваният. Не знам кой е прав и кой не.Непрекъснато ни карат да сменяме и сменяме нещата и за всяка промяна да плащаме най напред бяхме вписани Воден спорт и отдих,а сега ни казаха че било по добре да станем Аквакултури и свързани с тях дейности.Този водомем е саществувал от преди години сега просто го вазтановихме,насипно земен тип. Непосредствено до нас минава река и поради това ,че водовземаме вода която после се оттича ни карат да поставим въпростния водомер.Правилно ли е това според вас .Моето мнение е че е ненормално това след като си плащаме всяка година такса за водоползването за поставяме ваобще нещо подобно.Странното е че други колеги в този бизнес не са поставили ,защо на едни може ,а за дръги не.Кам кой да се обарна за садействие.

 5. Reply
  Ивайло Янков 29.10.2010 at 9:53

  Здравейте Емил,

  Не мога да Ви разбера точно въпроса! Моля да се поясните…

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – Консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 6. Reply
  Емил Стоянов 27.10.2010 at 13:20

  Здравейте Г-н Янков,
  необходимо е да изготвя инвестиционна програма.
  Има ли някакви образци и критерии или е в свободен текст?

 7. Reply
  Ивайло Янков 15.10.2010 at 11:04

  Здравейте Емил,

  Подобен проект може да се финансира по програма „Аквакултури“, но имайте предвид следните неща: За да бъде финансово издържан проекта Ви водоема трябва да бъде над 50 дка., както и отглежданата риба да има сериозен пазарен потенциал и водоема се използва основно за промишлено отглеждане на риба.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – Консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 8. Reply
  Емил Стоянов 14.10.2010 at 20:00

  Здравейте Г-н Янков,
  взех под наем микро язовир в един доста изостанал селски район и искам да ви попитам, дали е възможно да кандидаствам по въпросната програма за изграждане на съоръжение за източване или изсмукване с драга?Към момента дълбочината е нищожна, а когато е изграден е бил с около 70% повече кубатура.
  Благодаря предварително!

 9. Reply
  Петър Петров 15.10.2009 at 14:16

  Здравейте!Гн.Янков. Става въпрос за Община гр.Попово обл. Търговище.но възможно ли е успоредно да се кандидатства по двете програми?Благодаря предварително!

 10. Reply
  Ивайло Янков 15.10.2009 at 9:30

  Здравейте Петър,

  Първо трябва да се запознаете с Мярка 2.1 Производствени инвестиции в аквакултурата от програма „Аквакултури” . Но що касае изграждането на бунгала, това не влиза към допустимите дейности на програмата. За тях ще трябва да се кандидатства по програма „РСР”, но за да се случи това язовира трябва да се намира в една от приоритетните общини за програмата https://finansirane.eu/?p=310 . Ако не е, тогава остава само язовира!

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – Консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 11. Reply
  Петър Петров 15.10.2009 at 5:54

  Здравейте!Аз също бих искал да закупя язовир. Но не са ми ясни стъпките за кандидатстване по програмите за финансиране.Всъщност въпросът ми е идентичен с този на Ангел.Разбирасе не със хотел. А две или три бунгала.Моля за съвет.Благодаря предварително.

 12. Здравейте Ангел,

  На посочения линк: http://oprsr.government.bg/?page_id=25 може да се запознаете с правилата и изискванията на програма. След, като се запознаете и има нещо неясно ще Ви отговоря с най – голямо удоволствие.

 13. zdraveite,molq daite mi pove4e info za tazi i drugi programi iskam da vzema qzovir i da napravq i hotel kam nego za da moje da se pusne i sporten ribolov kakto za klienti na hotela taka i za ostanalite.ako nqkoi znae takiva programi molq kajete
  kartulev@abv.bg

 14. koi moje da mi dade poveche informaciq za tazi programa

 15. to si pi6e be? Stoiko…

 16. Reply
  Ивайло Янков 05.02.2009 at 12:22

  Моля формулирайте точен въпрос

 17. kakvi sa tezi programi i koi gi podpomaga kak se kandidatstva za tezi programi i kakvi dokymenti se iziskvat

 18. Най-вероятно приема на проекти по две от мерките на програмата ще стартира на 04.12.2008.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0