Проектът на наредба за подмярка 4.2 е публикуван за обществено обсъждане

Въвеждат се два нови приоритета – за кандидати, които имат поне 3-годишна история и за общ бизнес между земеделци и индустриалци

Два нови приоритета (критерии при оценяване) ще има при кандидатстване по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Първият е за кандидати, които извършват селскостопанска дейност или преработка на селскостопански продукти от най-малко три години и не са получавали финансова помощ за сходна дейност. Вторият е за проекти, насърчаващи интеграцията на земеделските производители и преработвателни предприятия с разширен достъп до пазари за произвежданата от тях продукция, включително експортна активност. Това е залегнало в подготвените изменения и допълнения на Наредба № 20 от 2015 за прилагане на подмярката. Проектът на норматива е публикуван на страницата на МЗХГ. Очаква се подмярката да бъде отворена през септември-октомври.

Максималната стойност на общите допустими разходи за един кандидат и един проект за целия период на прилагане е намалена от 3 млн. евро на 2 млн. евро.

Въвеждат се допълнителни изисквания към поръчителите в случаите, когато бенефициентът кандидатства за авансово плащане чрез договор за поръчителство с цел да се гарантира, че съответния механизъм е еквивалент на банковата гаранция.

За да се гарантира, че се финансират жизнеспособни и обосновани инвестиции в раздел „Изисквания към проектите“ се прецизира текста, касаещ заложената готова продукция в бизнес плана и нейното съответствие с капацитета съгласно технологичния проект както и изискванията по отношение на осигуряване на суровинна обезпеченост за проектите.

С цел предотвратяване създаването на изкуствени условия се въвежда изискване по отношение на проектите, включващи само разходи за закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения, необходими за подобряване на производството. Вече ще е необходимо предоставяне на документи, доказващи правно основание за ползване за не по-малко от 6 години от датата на подаване на заявлението за подпомагане, на сградите и/или помещенията, където ще бъдат поставени и/или монтирани машините/оборудването.

Проектът на наредбата въвежда пояснение за допустимите разходи за закупуване на софтуер, които следва да са свързани с преработвателната дейност на кандидата. Изменят се текстовете, касаещи общите допустими разходи по един проект, с което разходите за правни услуги се включват в ограниченията за размер за консултантски услуги с цел обоснованост на разходите.

При кандидатстване и по тази мярка, проектите ще се подават в системата ИСУН 2020 и ще бъдат видими за широката общественост. В системата ще бъдат отразени процесите, използвани за управление на средствата по оперативната програма.

С цел осигуряване на по-голяма публичност и прозрачност се добавя условие най-малко веднъж на шест месеца РА да публикува за одобрените кандидати и проекти и място на изпълнение на проекта и наименование на доставчиците/изпълнителите по проектите.

В момитивите към проекта на наредбата се посочва, че в процеса на прилагане на мерките по ПРСР 2007-2013 г. е било установено, че част от бенефициентите не са запознати добре със своите задължения за изпълнение на проекта и не ги спазват. По тази причина се увеличават процента на грешки при изпълнение и съответно намаляване или отказване изплащане на финансовата помощ. За преодоляване на проблема в наредбата се въвежда възможност за провеждане на въвеждащо обучение за бенефициентите.

С цел намаляване на административната тежест се премахват част от изискуемите документи, доказващи обстоятелства, които ще се проверяват по служебен път.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0