Промени в наредбата за мярка 4.1 дават шанс на повече стопани

Максималният брой точки е увеличен от 100 на 120

плод и зеленчукМинистерството на земеделието и храните публикува проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Измененията дават шанс на повече земеделски стопани да се класират за финансиране, но с по-малки по стойност проекти и с намален интензитет на подпомагане.

В мотивите за промяна на норматива, зам.-министър Васил Грудев пояснява, че решенията са взети на 11 март 2016 г., когато беше проведено заседание на Комитета по наблюдение на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Второ официално предложението за промяна на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР) е изпратено на Европейската комисия.

Измененията са следните: Промени в максималния размер на допустимите разходи за един проект и един кандидат и максималния интензитет на финансовата помощ за един проект и един кандидат:

– намаляване на максималния размер на допустимите разходи за един проект и за един
кандидат за периода на прилагане на Програмата от 1 500 000 евро на 1 000 000 евро;
– намаляване на максималния размер на допустимите разходи за проекти,
представляващи колективни инвестиции за периода на прилагане на Програмата от 4
000 000 евро и съответно от 5 000 000 евро на 1 000 000 евро;
– намаляване на максималното комбинирано подпомагане за един проект за колективни
инвестиции от 90 % на 70 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;
– намаляване на интензитета на финансовата помощ по проектните предложения,
добавките /увеличенията/ към базовия размер от 50% на финансовата помощ се
лимитират до 10 % за всеки един от отделните случаи, описани в текста на
подмярката.

Решението за включване на дейности и инвестиции за напояване, като допустими за подпомагане по подмярка 4.1 в рамките на земеделските стопанства, е взето с единодушно
решение от страна на членовете на Комитета по наблюдение на проведеното заседание на
11.03.2016 г. Предложените промени са базирани на Стратегия за управление и развитие на
хидромелиоративния сектор и защита от вредното въздействие на водите в страната,
разработена от Световна банка по проект, финансиран чрез техническа помощ на ПРСР.

Представените промени в текстовете на Наредба № 9 от 2015 г. по отношение на
интервенциите в напояване в рамките на земеделските стопанства са изцяло съобразени с
разработената Стратегия за хидромелиоративния сектор в страната, като за нуждите на
подмярка 4.1 е използван подхода за подкрепа на инвестиции в земеделските стопанства,
предложен от Световна банка, под формата на предложение за рамка и програмиране.

Променят се критериите за оценка и тяхната тежест както следва:
По отношение на критерии 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4 предложението е насочено към увеличение
на тежестта с 4 т., като същите да бъдат променени както следва:
– Проекти с инвестиции и дейности, насочени в сектор „Плодове и зеленчуци“ – 19
точки;
– Проекти с инвестиции и дейности, насочени в сектор „Животновъдство“– 19
точки;
– Проекти с инвестиции и дейности, насочени в сектор „Етеричномаслени и
медицински култури“– 19 точки;
– Проекти с комбинация от инвестиции и дейности изцяло в секторите по т. 1.1,
1.2 и 1.3– 20 точки;

Във връзка с направеното предложение максималният брой точки, които едно проектно
предложение може да получи по „Приоритет 1“ от 19 точки се увеличава на 23 точки.

По отношение на критерия, насочен към „Проекти с инвестиции и дейности, които се
изпълняват на територията на Северозападен район в страната“ по който се предоставят
9 точки, предложението е същия да бъде променен както следва;
– Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на
Северозападен район в страната – област Плевен – 1 точка;
– Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на
Северозападен район в страната – област Ловеч – 2 точки;
– Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на
Северозападен район в страната – област Видин, област Враца и област
Монтана – 5 точки;
Във връзка с направеното предложение, максималният брой точки, които едно проектно
предложение може да получи по „Приоритет 6“ от 18 точки се намалява на 14 точки.

По отношение на критерия, насочен към „Проекти с инвестиции и дейности от
стопанства за производство на биологични продукти и/или стопанства в преход към
биологично производство на продукти“, по който се предоставят максимален брой от 15
точки, предложението е да отпадне от текста на критерия за оценка приоритета за стопанства в преход към биологично производство на продукти.
Предложението за нов текст по критерия е следното:

„Проекти с инвестиции и дейности от стопанства за производство на биологични продукти“ – 15 точки и минимално изискване – „Над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с производство на биологични продукти“.

Предложението на Управляващия орган е с цел да бъде насочена финансовата помощ
към производства, които вече са биологично сертифицирани и предлагат на пазара
биологични продукти и, от друга страна, по прецизно разпределяне на приоритетите в
Северозападен район на база характеристиките на отделните административни области в
неговият обхват.

Предложен е нов критерий за оценка, свързан с приоритета насочен към
заетост в земеделските стопанства. Той е следният: „Проекти представени от кандидати, които извършват земеделска дейност от най-малко три години към момента на кандидатстване“ – 10 точки при минимално изискване „средносписъчният брой на персонала от последните три години да е най-малко 5 и този брой ще бъде запазен с изпълнение на инвестициите по проекта“. Във връзка с направеното предложение максималният брой точки, които едно проектно предложение може да получи по „Приоритет 3“ от 10 точки се увеличава на 20 точки.

Предложен е и друг нов критерий за оценка, свързан с допълнително насърчаване на интегрирания подход. Текстът е следният: „Проекти с инвестиции за строителство или обновяване на сгради, помещения и на друга недвижима собственост, включително съоръжения, оборудване и машини различни от земеделска техника, които са монтирани в тях“ – 10 точки при минимално изискване „над 65 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани със строителство или обновяване на сгради, помещения и на друга недвижима собственост и/или съоръжения, оборудване и машини различни от земеделска техника, които са монтирани в тях“. Така максималният брой точки, които едно проектно предложение може да получи по „Приоритет 8“, от 8 точки се увеличава на 18 точки.

Във връзка с отправените предложения по критериите за оценка, общия сбор от всички критерии за оценка се променя от 100 точки на 120 точки.

Въвежда се ново Приложение № 13а, като част орт Наредба № 9 от 2015 г., което
представлява Списък на култури и животни, попадащи в приоритетните за подпомагане
сектори за целите на прилагане на подмярката с цел улесняване прилагането на подмярката.
Също така се прецизират и текстовете, свързани с кандидати, които не разполагат с
минималния размер СПО към момента на кандидатстване.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0