Публикувани са насоките и условията за кандидатстване по мярка 9 от ПРСР

Бюджетът по мярката е почти 17,8 млн. лв., една група или организация може да получи годишно до 100 хил. евро

Насоките и условията за кандидатстване по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР са публикувани в сайта на аграрното министерство.

Бюджетът за този прием е в размер на 14 793 043,82 лв. (7 563 679, 22 евро), а една група или организация не може да получи повече от 100 хил. евро за година. Одобрените бенефициенти ще ползват помощта в продължение на 5 години като годишни плащания.

Целта на подпомагането е да бъде насърчено учредяването на групи и организации на производители в земеделския сектор. Да се подпомогне производството и доставките на висококачествени земеделски продукти, отговарящи на европейските стандарти и на пазарните изисквания. И да се улесни достъпът до пазара на малки и средни стопанства.

За подпомагане могат да кандидатстват признати групи и организации на производителите, които отговарят на определението „малки и средни предприятия“.

Помощта се определя като процент от стойността на годишната реализирана на пазара продукция от групата или организацията на производители. За първата година след признаването групата или организацията ще получи 10 %, за втората година – 9,5%, за третата – 9 %, за четвъртата – 8,5 % и за петата – 8 %.

Групи или организации на производители, признати в годината на подаване на проектното предложение, могат да заявят финансово подпомагане за същата година изчислено на база средната годишна продадена продукция от нейните членове през трите години, предхождащи включването им в групата или организацията за продуктите, за които са получили признаване. Стойността на реализираната на пазара продукция през всяка от следващите години е стойност на реализираната на пазара земеделска продукция от групата или организацията на производители, за продуктите, за които е призната.

За периода от подаване на проектното предложение/формуляра за кандидатстване до получаване на последно плащане по проекта, бенефициентите са длъжни да не получават публична финансова помощ от държавния бюджет или от бюджета на Европейския съюз за дейности, за които са получили финансова помощ по административния договор.

Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само на електронната поща: rdd@mzh.government.bg, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0