Възможности за вграждане на фотоволтаични елементи в съществуващи и новостроящи се сгради в България

Фотоволтаиците са единственият източник на електрическа енергия за който няма данни да влияе отрицателно на околната среда или здравето на хората, животинските и растителните видове в района на инсталирането им. Изключителното значение на фотоволтаиците за екологията е във възможността да осигуряват енергия от територията на най-големия консуматор на енергия в съвременния свят – градовете.

Срокът за който се ползват преференциални цени и задължително изкупуване  е 25 години. Срокът за откупуване на инвестицията обикновено е 7-8 години, при наличието на насърчителни мерки. Срокът допълнително може да се скъси на 2-3 години при използването на съществуващите грантови схеми по български и европейски програми.

Възможности за вграждане на фотоволтаични елементи в съществуващи и новостроящи се сгради в България

Електрическата енергия традиционно се произвежда от крупни електроцентрали, разположени на подходящо за конкретния вид централа място. Това налага и изграждането на далекопроводите и подстанциите нужни за доставянето на електрическия ток до мястото на неговата употреба.

Двата най-популярни възобновяеми източника на енергия в момента – водата и вятъра налагат  същите ограничения (плюс допълнителни трудности за включване на вятърни централи в електропреносната система). Както и задължителен ОВОС.

Използването на слънчевата светлина за производството на електрическа енергия също може да стане в обособени за целта плантации. Но заедно с това дава възможност за произвеждането на електричество от вече построени или новостроящи се сгради. Има два основни начина: чрез фотоволтаични системи вградени в обвивката на сградата (BIPV). И чрез адаптирането на стандартни фотоволтаични панели (BAPV) за  монтиране върху съществуващи сгради.

При използването на всички видове фотоволтаици в максимална степен се избягват проблемите с присъединяването в електропреносната мрежа и нуждата от ОВОС, като при инсталираните върху сградите такива на практика липсват.

Видовете фотоволтаични елементи:

Най-разпространената технология за създаване на фотоволтаични елементи в момента е на основата на силиция. Според технологията използвана за създаването им има три основни вида: монокристални, поликристални и аморфни силициеви фотоволтаични елементи.

Оптималниат срок за експлоатация е 25 години.

•Монокристалните силициеви фотоволтаични клетки се използват като изходен елемент за стандартни модули за фотоволтаични паркове, използвани като BAPV и за индивидуални решения при BIPV (разгледани по-долу).

Монокристален е силициев кристал с чистота 0.9999 или по-голяма.

Те осигуряват КПД от 14% до 17.7%, като единичен модул може да достигни производителност 300 Wp. Това са фотоволтаичните елементи с най-висок КПД на пазара. Съществуват елементи, които достигат до 40% КПД, но са в експериментален стадий.

(1Wp е 1W  получен при интензивност на слънчевата радиация 1000W/m2, при слънчев референтен спектър АМ 1,5, при 25 °С и вятър под 3 m/s – използва се като мярка за сравнение на инсталираната мощност на различните производители на фотоволтаични клетки и модули)

Максимална производителност имат при температури до 25 °С, след което производителността постепенно започва да намалява.

Производителността и силно се влияе от наличието на пряко слънчево греене.

•Поликристалните силицеви фотоволтаични клетки също се използват като изходен елемент за стандартни модули за фотоволтаични паркове, използвани като BAPV и за индивидуални решения при BIPV.

Поликристален е силициев кристал с чистота 0.999.

И тяхната максимална производителност е при температура до 25 °С и са зависими от пряко слънчево греене.

КПД на поликристалните клетки е от 10% до 14%.

•Аморфен силиций – той е с чистота 0.99 или по-малка. КПД до 10%.

Този по-малък КПД се компенсира от някои предимства:

– слабо се влияе от температурите и може да се инсталира на горещи места;

– ефективно произвежда електроенергия и при дифузна светлина (т.е. при облачно време), за разлика от монокристалните и поликристални клетки.

– аморфността му позволява да се използва в по-голямо разнообразие от продукти.

По тази причина от него се правят от тънкослойните фотоволтаици за стъкла до гъвкави покривни изолации и шосейни настилки.

•Сравнение на технологиите:

По правило за производството на едно и също количество електроенергия от аморфни и монокристални фотоволтаични модули, аморфния се нуждае от два пъти по-голяма площ.

Макар това да е вярно при наличие на ясно време и пряко слънчево греене, и умерени температури, при често наличие на облаци, достигане на температури над 35 °С показателите могат да се сближат до степен която прави използването на моно- или поли- кристални клетки икономически необосновано за конкретния обект.

Това прави полевото тестване на различните варианти за конкретния проект желателно, въпреки извършваната предварителна оценка от спътникови наблюдения.

Варианти за BIPV и BAPV:

•Най-използваното място от сградата за инсталиране на фотоволтаични елементи е покривът.

При плосък покрив могат да се инсталират:

– готови моно- или поли- кристални фотоволтаични модули, така както биха се инсталирали на земя;

– аморфни фотоволтаични модули, които да служат като покривна изолация.

При наклонен покрив могат да се инсталират горепосочените. А за покрив с покритие от керемиди, има специални модули, които могат да бъдат инсталирани на мястото на част от керемидите или да ги заместят на южната страна на покрива.

При остъклен покрив могат да се използват вградени в стъклопакетите моно- или поли- кристални фотоволтаични клетки, което позволява едновременно да се произвежда електричество и да се осигури осветеност на прилежащите помещения. Такъв покрив е едновременно красив и функционален и създава отлична работна атмосфера.

Първата в Източна Европа инсталация, вградена в покривно остъкляване, изградена от „БИ СИС“ ООД

Друг вариант е да се използват тънкослойни фотоволтаици, които правят покрива полупрозрачен, осигурявайки едновременно производството на електроенергия и равномерна мека светлина в избран от клиента нюанс (според оцветяването на стъклопакета).

•Фасадата е второто място за интегриране на фотоволтаични елементи.

-Тук готовите моно- и поли- кристални фотоволтаични модули могат да бъдат използвани като основна или допълнителна външна облицовка даваща дълготрайна термо- и звуко- изолация, устойчива на атмосферните влияния и подобряваща външния вид на сградата.

-Същата функция могат да изпълняват и гъвкавите фотоволтаични елементи от аморфен силиций.

-Има специално разработени фотоволтаични модули, които заместват слънцезащитните системи от типа на външните щори за сградата.

-Както при остъклените покриви и тук моно- и поли- кристални фотоволтаични клекти могат да бъдат вградени в стъклопакетите на прозорците, подобрявайки чувството за комфорт. Заедно с произвеждането на електричество и намаляването на разходите за охлаждане.

-И отново както при остъклените покриви може да се използват тънкослойни технологии за осигуряване на полупрозрачност на прозорците, гарантираща мека светлина, електричество и по-малки разходи за охлаждане на прилежащите помещения.

Икономическа целесъобразност на инвестицията:

•Първият плюс на инвестирането във фотоволтаични решения (BIPV; BAPV) е повишената енергийна независимост на сградата. Според инсталираната мощност на фотоволтаиците сградата може да осигури по-голямата част или цялата електрическа енергия, от която се нуждае. Това осигурява възможност Вашият дом или офис да продължи да функционира дори в случай на спиране на подаването на електроенергия от електроразпределителното дружество.

•Вторият плюс на инвестирането във фотоволтаични решения (BIPV; BAPV; фотоволтаични централи) е регламентираното в „Закона за Възобновяемите и Алтернативни Енергийни Източници и Биогоривата“ задължително изкупуване на електрическата енергия произведена от възобновяеми източници.

Изкупната цена на електрическата енергия произведена от фотоволтаици в момента е 72 стотинки за kWh. Определя се по формула, която гарантира покачването на цената при покачване на цената за крайните потребители,което гарантира възвръщаемостта от инвестицията.

Срокът за който се ползват преференциални цени и задължително изкупуване  е 25 години. Срокът за откупуване на инвестицията обикновено е 7-8 години, при наличието на насърчителни мерки (в България – по-високата цена, и за в бъдеще – търговията със зелени сертификати). Срокът допълнително може да се скъси при използването на съществуващите грантови схеми по български и европейски програми.

Включването в електропреносната система е за сметка на елетропреносното дружество, в срок най-късно 3 месеца след подаване на заявлението за включване. Като електропреносните дружества нямат основание за отказ или забавяне на включването на съответните фотоволтаични мощности

•Третият плюс на инвестирането във фотоволтаични решения (BIPV; BAPV; фотоволтаични централи) е възможността да участвате на пазара за „зелени сертификати“ или да осигурите такива за Вашите емисии. Това ще Ви осигури още един допълнителен доход (или спестен разход).

•Четвъртият плюс на BIPV и BAPV е възможността да се интегрират при саниране на сградата, при което да намалите разходите по изграждането им, чрез системите за кредитиране и възстановяване на разходи по саниране на сгради.

•Петият плюс на BIPV и BAPV е, че изплащат инвестираните в тях средства, което ги прави инвестиция, за разлика от всички други компоненти на сградата, които и след изграждането си, в най-добрия случай спестяват разходи (а често продължават да създават разходи). Съвременните фотоволтаични модули могат да осигурят допълнително топлоизолация, звукоизолация, слънцезащита и конролиране на осветеността от слънчева светлина на помещения.

•При сравняване на използваните материали за облицовка на сградата, BIPV и BAPV са с по-ниска или равна себестойност на някои традиционни материли (например каменна облицовка).

•Облекчен лицензионен режим, като за мощности до 5 MW лиценз не е необходим.

•Предвидена е индексация на цените съобразно очакваната инфлация.

Екологична целесъобразност на инвестицията:

Фотоволтаиците са единственият източник на електрическа енергия за който няма данни да влияе отрицателно на околната среда или здравето на хората, животинските и растителните видове в района на инсталирането им.

Поради инсталирането на BIPV и BAPV на мястото на използване на енергията се нулират загубите от преноса, които според състоянието на електропреносната мрежа варират от 7% при изрядни съоръжения до 40% в някои случаи.  Допълнително се намаляват щетите върху околната среда, тъй като няма нужда от изграждане на нови далекопроводи  и подстанции за включване в електропреносната мрежа при продаване на енергията.

Наред с чисто естетичното подобряване на сградите с  BIPV и BAPV те повишават енергийната ефективност на сградата – добре интегрираните BIPV  и BAPV намаляват  разходите за охлаждане и/или отопление.

Изключителното значение на фотоволтаиците за екологията е във възможността да осигуряват енергия от територията на най-големия консуматор на енергия в съвременния свят – градовете.

Маркетингова целесъобразност на инвестицията:

Изграждането на BIPV и BAPV е изключително силно доказателство за съпричастността на дадена фирма към проблемите на Глобалното затопляне, енергийната ефективност, опазването на околната среда и биоразнообразието. Това е резултат от наличието само и единствено на положителни влияния върху всички тези въпроси при използването на фотоволтаици.

И тъй като BIPV и BAPV се изграждат върху офисната сграда или производствените помещения на съответната фирма, те естествено присъстват на всички рекламни материали на фирмата. Съответно отправяйки ясно послание към всички нейни клиенти и партньори.

За повече информация: www.bsys.bg

Сградата Енергийни Компании в Павлово, София

 

Екипът на Finansirane.eu може да ви окаже съдействие при разработката и управление на проекти като този.

13 Comments
 1. Здравейте Марийка,

  Няма по безопасни от тях. Това е възможно най – чистото производство!, така че не се безпокойте!

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 2. Reply
  Марийка Йорданова 16.10.2011 at 14:55

  Моля Ви, информирайте ме безопасни ли са растенията и човека фотоволтаични клетки в непосредствена близост до тях.Има ли критерии за разрешаване на експлоатацията им

 3. Reply
  Марийка Йорданова 16.10.2011 at 14:51

  Моля Ви, информирайте ме безопасни ли са растенията и човека фотоволтаиците в непосредствена билизост до тях.Има ли критерии критерии за разрешаване на експлоатацията им

 4. I like finansirane.eu, bookmarked
  betathome

 5. Reply
  Наско Божков 25.02.2011 at 21:35

  Къде бих могъл да открия фотоволтаици за вграждане в стъклопакети?
  Благодаря.

 6. Здравейте прерових законите но никъде не открих нищо за индексация, бихте ли ми посочили точният тежт на закона ако е възможно?

 7. Reply
  Ивайло Янков 26.07.2010 at 11:02

  Здравейте Гюрсел,

  Цената е около 2,6 евро на kw/h, но тука става въпрос за наземна централа, като в тази цена влиза всичко. Що касае покрив, тука трябва да се прецени, каква ще бъде конструкцията, както и избраната технология, но горе долу се движи в този ценови диапазон.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 8. Reply
  Гюрсел Ингилизов 24.07.2010 at 20:07

  Здравейте, интересувам се на колко възлиза инвестицията в евро на kw/h ако мога така да попитам.Имам намерение да построя върху покрив около 1декар но ме по-вече от 80 kw.поради изискванията от страна на електро разпределителните дружества.

 9. Моля, ако някой има информация къде се произвеждат и предлагат фотоволтоични клетки да пусне инфо.

 10. Reply
  Ивайло Янков 25.08.2009 at 14:52

  Здравейте Светослав,

  Моя съвет към вас е да се запознаете с НАРЕДБА 29 и след това ако има нещо неясно ще Ви отговоря с най голямо удоволствие.

  Линк към наредбата: http://www.mzh.government.bg/Articles/501/Files/Naredba_312_25_07_08_zaDV633559685770312500.pdf

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

 11. Reply
  svetoslav stoianov slavov 25.08.2009 at 14:28

  zdraveite ako moje da mi kajete km kogo dase obrna za iformacia iskam da napravia fotovoltani4na centrala kakvi sa iziskvaniata i kakvi dokumenti sami nujni blagodari

 12. Reply
  Ивайло Янков 23.06.2009 at 19:05

  Здравейте Петя,

  Норми за проектиране на фотоволтаични централи няма, но има норми за проектиране на конструкции което би трябвало да Ви свърши работа. Казва се „Наредба за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях” издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройство.

 13. Reply
  Петя Ангелова 23.06.2009 at 17:35

  Здравейте,
  Моля, ако имате възможност да ми отговорите има ли в България публикувани норми за проектиране на фотоволтаични централи
  Благодаря Ви придварително

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0