„Развитие на социалното предприемачество“ – коментар на Тихомир Тихолов от БАБЕП

Тихомир Тихолов – почетния председател на БАБЕП, прави специален коментар, по една от най-очакваните процедури от ОП „Развитие на човешки ресурси“ за периода на прилагане 2014 – 2020 г., а именно: BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество“, която отвори за прием на 12.10. 2016 г.

Г-н Тихолов, разкажете ни за процедурата, каква е нейната цел и за кого е предназначена?

Най-общо, процедурата има за цел да улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи, чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция, в сферата на социалната икономика.  Под уязвими или целеви групи, за целта на процедурата, се разбира:

  • хора с увреждания, които представляват лица с трайна физическа, психическа, интелектуална или сетивна недостатъчност, която при взаимодействие с различни, нека ги наречем, пречки би могло да бъде възпрепятствано тяхното пълноценно участие в обществото;
  • лица в неравностойно положение на пазара на труда, както и други социално изключени лица, които са безработни с по-ниска конкурентоспособност на пазара на труда; безработни младежи, вкл. и такива с трайни увреждания; безработни младежи от социални заведения, които са завършили образованието си; продължително безработни лица, които са тези, които са на пазара на труда повече от 12 месеца; безработни лица – самотни родители или майки с деца до 5 – годишна възраст, вкл. и осиновители; безработни лица, изтърпели наказание лишаване от свобода, както и безработни над 50 – годишна възраст; безработни с основно или по-ниско образование и без професионална квалификация.
  • представители на различни общности, заети в социалните предприятия, кооперации и специализирани предприятия за хора с увреждания;
  • лица, заети в институции и организации, свързани със социално предприемачество.

Най-общо, можем да кажем, че процедурата е основно със социална насоченост и цели да подкрепи лица от гореизброените групи, които се отличават с  по-трудна адаптация и ефективно участие в обществото.

Това означава ли, че тези лица могат ли да бъдат конкретни бенефицери, или кандидати по процедурата?

Не, на тези лица ще бъде оказана помощ, за да се развиват адекватно с останалите души в страната, които са успели да се адаптират и да преминат тази така тежка граница. Тук кандидатите могат да бъдат работодатели; социални предприятия; специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; допустими са дори и общини, райони на общини, НПО – та и доставчици на социални услуги. Важно е да спомена, че по тази процедура се допускат и партньори, които следва да бъдат обучителни институции и организации; общини и райони на общини; доставчици на социални услуги и НПО.

Какво ще бъде допустимо като дейности за финансиране по процедурата?

Три от допустимите дейности са задължителни, това са дейностите по организация и управление на съответното проектно предложение, което ще покрие например разходи за консултантски услуги за управлението и отчитането на одобрено проектно предложение; разходите за дейности по информация и комуникация и не на последно по важност място – подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца. Освен задължителните дейности, финансиране ще се отпуска и за психологическо подпомагане и мотивиране на лицата от уязвимите групи за включване в заетост; социална и професионална интеграция на тези групи в сектора на социалната икономика; предоставянето на обучения на лицата, за които е осигурена заетост в предприятията, включващи обучения за професионална квалификация,  обучения за повишаване на управленските и бизнес умения; обучения по ключови компетентности – „Дигитална компетентност“, „Общуване на чужди езици“ и „Обществени и граждански компетентности“; оборудването на новосъздадените работни места и съответно ако е необходимо адаптирането им за лица с увреждания; ще бъдат допустими и дейности по проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги, както и социален маркетинг и популяризиране на социалното предприемачество. Като цяло процедурата предоставя много възможности за лицата от тези групи, както и за работодатели или специализираните институции за хора с увреждания.

В какъв размер ще бъде финансирането по процедурата?

По тази процедура финансирането е в размер на 100% и няма да бъде необходимо съфинансиране от страна на кандидатите или партньорите по проекта. Минималният размер на помощта е 50 000 лева, а максималният – 391 166 лева или 200 000 евро.

Г-н Тихолов, благодаря Ви за краткия разбор по процедурата. В заключение ще спомена, че всеки, който се нуждае от допълнителни разяснения по нея или по друга процедура или Програма, може да се обърне към нашите колеги от консултантска компания Novek, които с удоволствие ще отговорят на Вашите въпроси и ще Ви помогнат при изготвянето на проектно предложение.

 

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0