„Разработване на продуктови и производствени иновации“

Здравейте, приятели!

Днес ще изместим фокуса от Програма за развитие на селски райони към ОП „Иновации и конкурентоспособност“, като ще разгледаме възможностите за кандидатстване по процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“. Пригответе си малко повече време за четене, тъй като процедурата е специфична и изисква по-подробно описание на дейностите и допустимостта на кандидатите.

Кратко въведение в процедурата

Като за начало, следва да изясним целта на процедурата, а именно нарастване дела на предприятията – разработващи и разпространяващи продуктови и производствени иновации, както и повишаване иновационния капацитет на предприятията.

В частния сектор, по-голямата част от предприятията – особено микро и малките предприятия – не разполагат със собствени технологии и възможности за разработване на иновации с решаващо значение за отделни отрасли или група отрасли от икономиката. Тези фирми, работят под технологичната граница, а техният растеж се основава на източници на подобрения в производителността, които не са свързани с НИРД (Научноизследователска и развойна дейност) и разпространение на знанията, нито с генериране на знания.

В резултат от това, българската икономика все още не е навлязла в етапа на преход от ефикасна икономика към високо ниво на развитие, което я поставя в позицията на „догонваща“ държава. Чрез подкрепата по ОПИК се търсят възможности за ускоряването на прехода към икономика, базирана на знанието и в този смисъл, стратегията на ОПИК е насочена към увеличаване на инвестициите в НИРД и иновации и принос за постигането на националната цел.

Финансовата помощ е?

 Минималният и максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по процедурата е както следва:

[box type=“warning“ align=“aligncenter“ class=““ width=““]БФП, заявена от кандидата по процедурата, заедно с договорената от кандидата за последните 7 г. БФП по ОПРКБИ и/или ОПИК, не може да надвишава 2 500 000 лева за микро и малки предприятия; 5 000 000 лева за средни предприятия и 7 500 000 лева за големи предприятия.[/box]

В рамките на горните минимални и максимални размери са налице следните ограничения, следващи от правилата за държавни помощи:

 1. Максимален размер на помощта при приложим режим „Помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност“, съгласно чл. 25 от Регламент (ЕС) № 651/2014 (Елемент А): => ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ ПО ЕЛЕМЕНТ А
 2. Максимален размер на помощта при приложим режим „de minimis“, съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 (Елемент Б): => ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ ПО ЕЛЕМЕНТ Б

Нека видим какъв е процентът на съфинансиране по различните елементи?

 1. Елемент А – приложим режим „Помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност“, съгласно чл. 25 от Регламент (ЕС) № 651/2014: => ПРОЦЕНТ НА СЪФИНАНСИРАНЕ – ЕЛЕМЕНТ А
 2. Елемент Б – приложим режим „de minimis“, съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013: => ПРОЦЕНТ НА СЪФИНАНСИРАНЕ – ЕЛЕМЕНТ Б

Нека минем към критериите за допустимост на кандидатите и партньорите

[box type=“info“ align=“aligncenter“ class=““ width=““]Предприятието – кандидат може да участва самостоятелно или в партньорство с научна организация. Имайте предвид, че партньорството е допустимо, а не задължително![/box]

Основните критерии за допустимост по тази процедура са вече добре познати някои от Вас. Тук отново имаме изискване, кандидатите да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, като е допустимо да бъдат и еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство. Второто задължително условие е, кандидатите да имат минимум три (3) приключени финансови години – респективно 2014, 2015, 2016 г..

При партньорите нещата стоят по следния начин: допустими са само партньори, които са:

 • Акредитирани български висши училища или;
 • Факултети на български висши училища или;
 • Институти или академични специализирани звена на БАН или;
 • Експериментални лаборатории и изследователски институти по смисъла на чл. 60 от Закона за администрацията или;
 • Сдружение за научноизследователска и развойна дейност към „София Тех Парк“ АД.

А сега нека погледнем и критериите за недопустимост на кандидатите и партньорите

За да не Ви губя времето с излишно изброяване на един куп условия, следва да знаете, че кандидати/партньори не могат да участват в процедурата, в случай, че са обявени в несъстоятелност; са в производство по несъстоятелност; са в процедура по ликвидация; са преустановили дейността си, както и всички други забранени със закон дейности. По важният елемент тук е, че с оглед избягване на припокриването на интервенциите между ОПИК и ПРСР, подкрепа по процедурата не могат да получават кандидати/партньори, които са:

 • Микропредприятия и са заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България;
 • Предприятия, кандидатстващи за дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти;
 • Микропредприятия, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън Приложение № 1 от Договора за създаване на европейската общност (ДСЕО) или производството на памук, в случай, че тези инвестиции се осъществяват на територията на селски район;
 • Малки и средни предприятия, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън Приложение № 1 от ДСЕО, или производството на памук, с изключение на хляб, тестени и сладкарски изделия, в случай, че тези инвестиции се осъществяват на територията на селски район;
 • Предприятия, извършващи основната си икономическа дейност или кандидатстващи за финансиране на дейности, които съгласно КИД 2008 попадат в Сектор С – код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти“ и код 11 „Производство на напитки“
 • В забранителните режими на Регламентите приложими за Елемент А и Б, а именно кандидати осъществяващи основната си икономическа дейност или дейността, за която кандидатстват в сектора на рибарството и аквакултурите; сектора на първичното производство на селскостопански продукти и сектора на преработка и продажба на селскостопански продукти.

[box type=“warning“ align=“aligncenter“ class=““ width=““]Когато кандидат/партньор упражнява едновременно дейност в недопустими сектори и в допустими сектори, по тази процедура се предоставя БФП само за дейностите в допустимите сектори, като кандидатът следва да води отделна счетоводна отчетност по отношение на приходите/разходите/активите и пасивите, свързани с всяка дейност.[/box]

Дойде време да разгледаме и дейностите, допустими и недопустими за финансиране….

 • Допустими проекти

Изискванията за допустимост на проектите, може да видите синтезирано в следния файл: => ДОПУСТИМИ ПРОЕКТИ

 • Допустими дейности

Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности по Елементи А и Б: => ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

 • Недопустими дейности

Недопустими по процедурата са следните видове дейности: => НЕДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

Приятели, както споменах в началото, процедурата е специфична и е възможно не всичко по нея да е станало ясно. За да сте сигурни, че сте допустими като кандидати и Вашата инвестиция би получила финансиране е най-добре да се обърнете към специалисти. Колегите от консултантска компания Novek очакват Вашите въпроси, както на телефон: 02/ 489 6959, така и на мейл: office@novek.bg 

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0