Разходите за ДМА в земеделието са се увеличили до 1 млрд. 900 млн. лв. според годишния Аграрен доклад

Използваната земеделска площ и обработваемата земя през 2015 г. са с ръст от 0.7 процента

тракторВ отрасъл селско, горско и рибно стопанство разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) нарастват със значителните 31,2% на годишна база, до 1 891,4 млн. лева. Това е отбелязано в публикувания току-що Аграрен доклад 2016 г., който обхваща статистическите данни за отрасъла през 2015 г. Ръстът на ДМА се очаква да допринесе за подобряване на ефективността и икономическите резултати в отрасъла през следващите години.

Площта със селскостопанско предназначение през 2015 г. е 5 202 752 ха, което представлява около 47% от територията на страната. Използваната земеделска площ се формира от обработваемата земя, трайните насаждения, разсадници, постоянно затревените площи и семейните градини. През 2015 г. тя е 5 011 494 ха, което е 45% от територията на страната. В сравнение с предходната година, ИЗП се увеличава с 0,7%. В обработваемата земя се включват площите, при които се прилага сеитбооборот, временните ливади с житни и бобови треви, угарите и оранжериите. През 2015 г. обработваемата земя нараства с 0,7% спрямо предходната година, като заема 3 493 688 ха. Относителният дял на обработваемата земя спрямо използваната земеделска площ на страната остава постоянна величина спрямо предходната година – 69,7%.

През 2015 г. общата площ, заета с трайни насаждения, е 133 477 ха – с 5,6% повече в сравнение с 2014 г., като най-голям принос за това увеличение имат площите със смесени трайни насаждения и овощните насаждения. Площите с разсадници и лозя-чиста култура също нарастват спрямо предходната година, докато само при семейните градини се наблюдава намаление. Необработваните земи включват както изоставени трайни насаждения, така и обработваема земя, които не са използвани за земеделско производство повече от две години, но експлоатационното им възстановяване е възможно с минимални средства. През 2015 г. необработваните земи намаляват с 11,5% в сравнение с предходната година, до 191 258 ха.

Към 2015 г. общият размер на предоставените под наем или аренда земеделски имоти от държавния поземлен фонд (ДПФ) на физически и юридически лица възлиза на 111 412 ха. През 2015 г. са проведени търгове за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от ДПФ в страната за стопанската 2015 – 2016 година. От обявените 159 825 дка свободни земеделски земи, са спечелени 80 943 дка, като са сключени общо 652 договора за отдаване под наем/аренда.

С промените в ЗСПЗЗ, приети през 2015 г., са въведени нови условия и ред относно отдаването за ползване под наем или аренда на държавните и общински пасища, мери и ливади. За тези земи не се провежда тръжна процедура, а се разпределят от назначени комисии, само на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цени, определени по пазарен механизъм. През 2015 г. са проведени две процедури по разпределение на пасища, мери и ливади. От 1 март за стопанската 2014/2015 г., а от 1 юли – за стопанската 2015/2016 г.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0