Седем мерки ще тръгнат догодина, някои ще бъдат отворени за пръв път

Общо 7 подмерки ще бъдат отворени през 2019 г. Някои от тях ще стартират за първи път през настоящия програмен период. Това са мерките за напояване и за създаване на организации за директни доставки, в това число и за организиране на местни пазари. Прогнозният прием в Индикативния график за догодина е публикуван на страницата на земеделското министерство.

За първи път ще се отвори подмярка 4.3 „Инвестиции в инфраструктура“.Тя е конкретно за възстановяването на инфраструктурата за напояване чрез реконструкция и модернизацията й в съответствие с идентифицираните нужди. Подмярката ще бъде отворена през май-юли. Ще се финансират инвестиции извън земеделските стопанства, включващи разходи за намаляване загубите на вода, свързани с реконструкция/рехабилитация на съоръжения, модернизация и механизация на оборудване, включително и съоръжения за съхранение на вода за напояване в съществуващи мрежи извън стопанствата; и инвестиции в машини и съоръжения за напояване, включително и такива, пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност и опазване на околната среда.

Бюджетът по подмярка 4.3 ще е левовата равностойност на 50 465 860 евро. Разходите по проектите се разделят на материални и нематериални. В материалните инвестиции са включени: Реконструкция/ рехабилитация на сгради и друга недвижима собственост, използвана за дейността, включително такава, използвана за опазване на околната среда; Закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на дейността, включително свързани с опазване на околната среда и подобряване на енергийната ефективност. В нематериалните: Общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Те не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта. Други нематериални инвестиции са разходи за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта; Закупуване на софтуер, пряко свързан с дейността; Разходите, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството, подготовка за сертификация.

Първи старт ще бъде даден и на подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“. Очакваният прием ще е през септември-октомври. Подкрепата се предоставя за създаване и развитие на къси вериги на доставки и за създаване и развитие на местни пазари. Подпомагането обхваща само къси вериги на доставки, които включват не повече от един посредник между земеделския стопанин и потребителя. Максималният размер на помощта е 500 000 евро, а интензитетът е 50 до 70%, когато има инвестиционни разходи.

Кандидати по тази подмярка могат да бъдат организации, съставени от земеделски стопани, малки и средни предприятия или търговци на дребно, които извършват своите дейности в обхвата на конкретна къса верига на доставки или в обхвата на конкретен местен пазар.

Подпомагането е разделено на фази. За проучвания за приложимост на проекта за сътрудничество сумата е 5 000 евро на година за обединение за къса верига на доставки или обединение за местен пазар – първа фаза. По първа фаза могат да се изпратят 10 000 евро/година за стимулиране на интерес и разширяване на състава за обединение за къса верига на доставки или обединение за местен пазар. Текущите разходи за сътрудничество или популяризиране са във втората фаза на изпълнението, заедно с преките разходи за изпълнение на проекта. Предвиденият бюджет по втора фаза е 8 милиона евро.

Подмярка 6.3 за малките стопанства ще тръгне за втори път през настоящия програмен период догодина. През 2019 г. е предвидено приемът да е през май-юни с бюджет от 22 млн. евро. Помощта, която одобрените кандидати ще получат, е 15 000 евро , което означава, че 1467 малки фермери имат шанс да развият стопанствата си.

Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ ще подпомогне малки  пилотни проекти на МИГ, които са преминали оценка за административно съответствие и допустимост по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г., но нямат одобрена за финансиране стратегия за ВОМР през програмния период 2014 – 2020 г. Максималният размер на помощта за проект е 15 000 евро. Мярка 19.1 ще бъде отворена през ноември-декември 2019 г.

Подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ ще тръгне през август догодина според Индикативния график. Тя ще финансира проекти за подготвителни дейности и проекти за съвместни дейности, насочени към разработване и въвеждане в практиката на продукти, услуги, иновации и др. в селските райони, комбинирайки разнообразните възможности на селските райони и развитие на селски райони с добавена стойност. Ще се подпомага и създаването на европейска идентичност в допълнение към местната, регионалната и националната идентичност. Помощта е 100%. За подготвителна помощ се отпускат до левовата равностойност на 10 000 евро за проекти за вътрешнотериториално сътрудничество и до 25 000 евро за проекти за транснационално сътрудничество. За изпълнение на проекти за сътрудничество подкрепата е в размер на левовата равностойност на 100 000 евро за транснационално сътрудничество и 50 000 евро за вътрешнотериториално сътрудничество.

За втори път през периода 2014-2020 г. ще бъде отворена и подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“. Тя касае най-вече възстановяването на храмове на различните вероизповедания. Приемът по нея се планира да е през юни-август 2019 г. Бюджетът п подмярката ще е до левовата равностойност на 12 112 401 евро – в зависимост от остатъчния бюджет след сключване на договори за финансова помощ от първия проведен прием на заявления за подпомагане през 2016 г. Интензитетът ще е 75-100%. Максималният размер на подкрепата по един проект е предвидено да бъде до левовата равностойност на 400 000 евро.

През май-юни е планирано да стартира подмярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“. Подмярката ще е с бюджет от 8 млн. евро. Тя ще подпомага организирането и провеждането на курсове за обучение и семинари в областта на селското стопанство и горското стопанство. Помощта ще е 100%. По подмярката могат да кандидатстват организациите, които предоставят трансфер на знания чрез курсове за обучение и семинари; Висши училища, професионални гимназии, центрове за професионално обучение; Научни институти или опитни станции в областта на селското стопанство или горите –  за организиране само на семинари.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0