Стартира мярка 121 по програма “РСР”

vegbasket.jpg„Модернизиране на земеделските стопанства”от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г

Общи положения:

Мярка “Модернизиране на земеделските стопанства” има за цел подобряване конкурентоспособността на земеделието в Република България чрез преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата и насърчаване въвеждането на нови технически решения.
Подпомагат се дейности, които допринасят за постигането на целите на мярка “Модернизи
ране на земеделските стопанства”:


1.<!–[endif]–> Подобряване цялостната дейност и конкурентноспособност на земеделските стопанства чрез модернизирането на производствените условия и въвеждането на нови процеси и технологии, допринасящи за производството на качествени земеделски продукти;
2.
<!–[endif]–> Подобряване опазването на околната среда;
3.<!–[endif]–> Спазване стандартите на Общността и подобряване на условията в земеделските стопанства по отношение сигурността и безопасните условия на труда, хигиената и хуманното отношение към животните.


П
о мярката ще бъдат подпомагани кандидати, чиито проекти водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез:


1.<!–[endif]–> Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и подобряване на наличните производствени материални и/или нематериални активи, и/или
2.<!–[endif]–> Подобряване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти, и/или
3.<!–[endif]–> Опазване на околната среда, включитлно с намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или
4.<!–[endif]–> Увеличаване използването на възобновяеми природни ресурси и подобряване на ефективността на използваните при производството суровини, и/или
5.<!–[endif]–> Подобряване условията на труд, и/или
6.<!–[endif]–> Подобряване на хигиенните, ветеринарните, фито-санитарните, екологичните и други условия на производство, и/или
7.<!–[endif]–> Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти, и/или

Подобряване на възможностите за производство, преработка имаркетинг на биологични земеделски продукти.

Обхват на дейностите:

Финансова помощ се отпуска на:
1.
<!–[endif]–> Земеделски производители за инвестиции в техните стопанства, свързани с една или няколко от дейностите по производство, съхранение или преработка само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба;
2.<!–[endif]–> Признати организации на производители за инвестиции, които са от полза на цялата организация на производители и са свързани с една или няколко от основните земеделски дейности по производство и/или съхранение на земеделски продукти, произведени от техните членове, както и подготовка на продукцията за продажба;

Непреработените земеделски продукти могат да бъдат само продукти, включени в Приложение 1, с изключение на тютюн, риба и аквакултури;

Преработените крайни продукти, предназначени за продажба в резултат на дейностите могат да бъдат само продукти, включени в Приложение 2 с изключение на тютюн, зехтин, риба и рибни продукти.

Финансова помощ не се отпуска в случай, че продуктите в Приложения 1 и 2 са извън обхвата на Приложение № I по член 32 отДоговора за създаване на Европейската общност.

Финансова помощ за инвестиции на земеделски производители за преработка на земеделска продукция, съгласно ал.1, т.1 не се отпуска в случай, че над 50% от дохода на земеделския производител е от преработка на земеделски суровини.

В случай, че кандидатът изпълнява проект по мярка “Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и не е подал заявка за окончателно плащане по тази мярка, той не може да кандидатства по реда на тази наредба.

Не се финансират следните видове дейности:
1.<!–[endif]–> Дейностите по чл. 14(2) и 15 от Регламент на Съвета (EC) № 2200/96<!–[if !supportFootnotes]–>[1]<!–[endif]–>)
2.<!–[endif]–> Дейностите по Раздел II, Глава III от Регламент на Съвета (EC) № 1493/1999 г., в т.ч. за създаването и презасаждането на винени лозя.
3.<!–[endif]–> Дейностите по чл. 13(2)(б) от Регламент на Съвета (EC) № 2075/92
4.<!–[endif]–> Дейностите по чл. 8 (1) от Регламент на Съвета (EC) № 865/2004
5.<!–[endif]–> Дейностите по чл. 6 от Регламент на Съвета (EC) № 1952/2005;
6.<!–[endif]–> Дейностите по чл. 114(1), 119 и 132 от Регламент на Съвета (EC) № 1782/2003)
7.<!–[endif]–> Дейностите по чл. 2 от Регламент на Съвета (EC) № 797/2004, в т.ч. закупуването на кошери от кандидати, притежаващи по-малко от 100 пчелни семейства.
8.<!–[endif]–> Дейностите предвидени в Регламент на Съвета (EC) № 320/2006


Финансови условия
:

Финансова помощ се предоставя в рамките на наличния бюджет по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г..


Финансовата помощ за одобрени проекти до 31.12.2009г е в размер на:
1.<!–[endif]–>65% от общите допустими разходи за млади фермери в необлагодетелствани райони;
2.<!–[endif]–>60% от общите допустими разходи за земеделски производители в необлагодетелствани райони, които не са млади фермери;
3.<!–[endif]–>60% от общите допустими разходи за млади фермери в обхвата на местата от националната екологична мрежа Натура 2000, по смисъла на Закона за опазване на биологичното разнообразие, но които са вън от необлагодетелстваните райони;
4.<!–[endif]–>55% от общите допустими разходи за млади фермери в райони различни от необлагодетелстваните и извън обхвата на местата по националната екологична мрежа Натура 2000.
5.<!–[endif]–>50% от общите допустими разходи за земеделски производители, които не отговарят на условията от т.1 до т.4,включително.


Финансовата помощ за одобрени проекти след 01.01.2010г ще бъде:
1.<!–[endif]–>60% от допустимите инвестиционни разходи за млади фермери в необлагодетелствани райони и/или в обхвата на местата по националната екологична мрежа Натура 2000;
2.<!–[endif]–>50% от допустимите инвестиционни разходи за млади фермери в райони различни от необлагодетелстваните и извън обхвата на местата по националната екологична мрежа Натура 2000;
3.<!–[endif]–>50% от допустимите инвестиционни разходи за земеделски производители в необлагодетелствани райони;
4.<!–[endif]–>40% от допустимите инвестиционни разходи за земеделските производители, които не отговарят на условията от т.1 до т.3, включително.


Млади фермери по смисъла на ал. 1 и 2 са физически лица и еднолични търговци на възраст от 18 навършени до 40 ненавършени години към датата на кандидатстване.
Земеделски производители в необлагодетелствани райони са лица, за които са изпълнени едновременно следните условия:

1. Седалището на юридическото лице или едноличния търговец или постоянното местожителство на физическото лице се намира в населено място, чието землище попада в необлагодетелстван район;

2. Дейностите, които се финансират се намират в населено място, чието землище попада в необлагодетелстван район;
3. 100% от обработваната от кандидата земя се намира в необла-годетелстван район.

Земеделски производители в местата по националната екологична мрежа Натура 2000 са лица, за които са изпълнени следните условия:

1. Дейностите, които се финансират се намират в местата по националната екологична мрежа Натура 2000 и/или

2. Движимите активи, които се финансират се използват за дейности в местата по националната екологична мрежа Натура 2000.

Финансовата помощ до 31.12.2010 г. ще бъде 75% от общите допустими разходи по проекти за инвестиции, съгласно Приложение 3, свързани с прилагане на Директива 91/676 (ЕИО), отнасяща се за защита на водите от замърсявания с нитрати от земеделски произход;

Финансовата помощ от 75% от общите допустими разходи за инвестициив случаите когато те са разположени на територията на нитратно чувствителни зони, съгласно Приложение 4, ще се отпуска само до 31.12.2009 г. на кандидати, които не получават подкрепа по Мярка „Създаване на стопанства на млади фермери“ от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.

Размерът на финансовата помощ за един проект може да бъде само едно от процентните съотношения.

Разликата между пълният размер на одобрените разходи и размера на финансовата помощ се осигурява от кандидата.

Участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

Финансова помощ не се предоставяпо реда на тази наредба при условие, че за същата инвестициякандидатът е одобрен за получаване и/или е получил публична финансова помощ от националния бюджет и/или от бюджета на Европейския съюз.
Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 3 500 евро.

Максималният размер на общите допустими разходи за целия период на прилагане на ПРСР 2007-2013 г. за един кандидат е левовата равностойност на1 500 000 евро.

В случай, че предприятия партньори или свързани предприятия по смисъла на Закона за малки и средни предприятия са одобрени и/или подпомагани по реда на тази наредба, тяхната финансова помощкато общ размер не трябва да надхвърля максималния размер .

Всеки ползвател може да кандидатства за помощ по нов проект след изплащане на финансовата помощ за предишен проект, финансиран по реда на настоящата наредба или Наредба № 14 от 18.05.2001 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за инвестиции в земеделски стопанства по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД), обн., ДВ, бр. 50 от 1.06.2001 г.;

Плащанията по проект могат да бъдат авансово, междинно и окончателно.

Авансово плащане и/или междинно плащане се извършват при условие, че са предвидени в проекта и са одобрени от ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция.

Авансовото плащане е в размер до 20 на сто от стойността на одобрената финансова помощ.

Авансово плащане се допуска, при условие, че неговия размер надвишава левовата равностойностна 2 000 (две хиляди) евро.

Авансово плащане може да бъде заявено не по-късно от три месеца от датата насключване на договора за изпълнение на проекта.

В случаите на авансово плащане се изисква банкова гаранция в полза на ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция в размер на 110% от стойността на авансовото плащане.

Срокът на валидност на банковата гаранция трябва да покрива срока на договора между ползвателя и ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция, удължен с шест месеца.

Банковата гаранция се освобождава, когато ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция установи, че сумата на одобрените за плащане разходи, съответстваща на финансовата помощ, свързана с инвестицията, надхвърля сумата на аванса.

Междинно плащане е допустимо, но не повече от един път за периода на изпълнение на проекта.

Междинното плащане е допустимо за одобрена обособена част от инвестицията, при условие, че неговия размер надвишава левовата равностойностна 5 000 (пет хиляди) евро.

Междинно плащане може да бъде заявено не по-късно от шест месеца преди изтичане на крайния срок за извършване на инвестицията по договора.<!–[endif]–>

<!–[if !supportFootnotes]–>

8 Comments
 1. Reply
  Galq Dimitrova 29.05.2010 at 10:25

  Търся контакт с проектант, запознат с изискванията по Мярка 121, за проектиране на БИВОЛОФЕРМА, с изготвяне на проекта в рамките на определения срок и заплащане след финансирането му.

 2. Reply
  Иавайло Здравков 08.03.2010 at 17:48

  Здравейте Николина,

  Изпратил съм Ви на електронната поща списъка със зоните по НТУРА 200.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 3. Reply
  Николина Иванова 06.03.2010 at 23:43

  Здравейте,

  Може ли да ме насочите от къде мога да проверя актуален списък на Местата и зоните по Натура 2000.
  Благодаря Ви предварително

  Николина Иванова

 4. Reply
  Ивайло Янков 07.01.2009 at 14:18

  Здравей Галина,
  На посочения линк: http://ftp.elsys.bg/pub/upload/dfz/Selski%20raioni/121/121_project.pdf ще видиш таблицата с одобрените проекти по мярка 121 от програма „Развитие на селските райони”

 5. kade moga da razbera koi sa oobrenite kooperacii po mqrka 121

 6. Reply
  Ивайло Янков 10.11.2008 at 11:20

  Здравей Мариана,

  На сайта на „Министерство на земеделието и храните” можете да намерите информация по Наредба 121, която позволява финансиране на селски кооперации.

  Иво ЗДАРВКОВ

 7. kade moga da razbera kakvi sa usloviyta za finansirane i kandidatstvane
  za evro subsidii na zemedelska selska kooperaciya

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0