Стартира новата схема по програма КС – „Технонологична модернизация в малки и средни предприятия“

Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ по проекта (Елемент „Инвестиции” и Елемент „Услуги”) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат е както следва:

Начална дата: 19/09/2011

Крайна дата: 20/12/2011

Финансови параметри на програмата

Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ по проекта (Елемент „Инвестиции” и Елемент „Услуги”) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат е както следва:

Категория на предприятието-кандидат Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ по проекта
Микро и малки предприятия 70 % от общите допустими разходи по проекта
Средни предприятия 60 % от общите допустими разходи по проекта

Остатъкът от общите допустими разходи по проекта (минимум 30 % в случаите, когато кандидатът е микро или малко предприятие и минимум 40 % – в случаите, когато кандидатът е средно предприятие) трябва да бъде финансиран чрез собствени средства на кандидата или от източници, които изключват всякаква публична подкрепа.

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ по индивидуалните проекти в зависимост от категорията на предприятието-кандидат:

Категория предприятие

Размер на помоща

Микро предприятия Малки предприятия Средни

предприятия

Минимален размер на помощта при кандидатстване 100 000 лв. 200 000 лв. 300 000 лв.
Максимален размер на помощта 500 000 лв. 1 000 000 лв. 2 000 000 лв.

Настоящата процедура за подбор на проекти представлява механизъм за интегрирана инвестиционна и консултантска подкрепа, който включва два елемента:

Елемент „Инвестиции” – подкрепата по този елемент цели стимулиране на инвестициите за разширяване на дейността на предприятията, диверсификация на тяхната продукция с цел повишаване на конкурентоспособността им и фундаментална промяна на цялостния производствен процес в съществуващо предприятие;

Елемент „Услуги” – подкрепата по този елемент цели да предостави достъп на предприятията до професионални консултации за разработване на маркетингови анализи и стратегии, свързани с новите продукти, процеси или услуги.

ВАЖНО: Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ могат да представят проектни предложения, включващи комбинация от двата елемента, като елемент „Инвестиции” е задължителен.

Включването САМО на Елемент „Услуги” е НЕДОПУСТИМО по настоящата процедура.

Критерии за допустимост на кандидатите

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на следните общи критерии:

 • Да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, и
 • Да са микро, малки или средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, който е в съответствие с дефиницията за МСП на Приложение І към Регламент на Комисията (ЕО) № 800/2008, и
 • Да имат седалище в Република България, и
 • Да са пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проекта, а не да действат в качеството на посредник.
 • Клонове на местни или чуждестранни юридически лица не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

Специфични критерии за допустимост

В допълнение на горепосочените общи критерии за допустимост, допустими за финансиране по настоящата процедура са кандидатите, които:

 • Имат минимум 3 приключени финансови години (2008, 2009, 2010 г.)
 • Са реализирали нетни приходи от продажби през последната приключена финансова година (2010 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
Категория предприятие

Нетни приходи от продажби за последната приключена финансова година (2010 г.)

Микро предприятия

≥ 200 000 лева.

Малки предприятия

≥ 400 000 лева.

Средни предприятия

≥ 1 000 000 лева.

Развиват основната си икономическа дейност в следните допустими сектори/раздели/кодове съгласно Класификацията на икономическите дейности 2008 г. (Приложение С към Насоките за кандидатстване):

 • Сектор C „Преработваща промишленост”
 • Сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – само кодове на основна икономическа дейност от разделите:

J61 „Далекосъобщения”;

J62 „Дейности в областта на информационните технологии”;

J63 „Информационни услуги”.

 • Сектор М „Професионални дейности и научни изследвания” – само кодове на основна икономическа дейност от раздел М72 „Научноизследователска и развойна дейност”.
ВАЖНО:

По процедурата ще бъдат финансирани с предимство (като получат допълнителен брой точки) кандидати, които развиват основната си икономическа дейност в секторите/раздели/групи/класове, посочени по-долу, съгласно Класификацията на икономическите дейности 2008 г, както следва:

– Високотехнологични и средновисокотехнологични производства – раздели с код С10.82, С10.84 и С10.86, C20, C21, С22, С25, C26, C27, C28, C29 и С30;

– Високотехнологичните услуги и други услуги с наситеност на знанието – раздели J61, J62, J63;

– Предприятия от подсектор „научно-изследователска и развойна дейност” с код М72.

По елемент „Инвестиции” допустими са следните дейности:

 • Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на оборудване, представляващо дълготраен материален актив, включително закупуване на компютърно оборудване, нужно за работа с компютърните приложения, пряко свързани с постигане на целите на проекта;
 • Закупуване и инсталиране на дълготрайни нематериални активи – софтуерни приложения за управление на производствения процес и/или предоставяната услуга и/или специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продукти, права по патенти, лицензи, „ноу-хау” и др., представляващи дълготрайни нематериални активи.

По Елемент „Услуги” допустимите дейности включват:

 • Консултантски услуги за разработване на маркетингови анализи и стратегии, свързани с новите технологии, процеси, продукти/услуги.
 • Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура;
 • Визуализация на проекта;
 • Одит на проекта.

Екипа на консултантска компания „ЕНПРОМ“ ООД и Finansirane.eu може да Ви окаже съдействие от А-Я, както при подготовката на проектната документация така и при управлението на  проекта след неговото одобрение.

20 Comments
 1. Reply
  Ивайло Янков 16.01.2013 at 14:27

  Здравейте Йордан,

  Моля уточнете за какво точно искате да кандидатствате!

 2. Reply
  Йордан Грахльов 15.01.2013 at 19:30

  Здравейте,
  Искам да попитам дали ,ако със моя съпруг закупим и отглеждаме кози може да кандидатсваме за субсидии към ДФЗ .По каква мярка трябва да кандидатстваме и какъв брой животни трябва да закупим?Ние в момента имаме 10 бр.

 3. Здравейте,

  С моя съпруг имаме фирма ООД за отопление и вик части,но искаме да се занимаваме с производство на разшерители и камини.Въпроса ми е дали може да кандидатстваме по някоя програма тъй като досега не сме били производители.
  Благодаря.

  • Reply
   Ивайло Янков 15.01.2013 at 11:21

   Здравейте Камелия,

   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 311, при положение, че дейността се развива на територията на приоритетна община за програмата. Тях може да видите тук: https://finansirane.eu/?p=310

 4. Reply
  Венцислав Стоянов 08.11.2012 at 19:06

  Здравейте имам такъв въпрос към вас!Ние сме малко предприятие за производство на мебели с добра клиентела в гр. Варна искаме да разширим нашето производство и търговската мрежа и в други градове. имали програма по която можем да кандидатстваме за евро субсидии?

  • Здравейте Венцислав,

   Моля дайте повече информация за какво точно искате да кандидатствате, както и повече информация за вашата дейност за да мога да определя по коя програма би могло да се финансира.

 5. Reply
  Ивайло Янков 29.10.2012 at 15:23

  Здравейте Панайот,

  От това, което сте посочили, като информация Вие може да кандидатствате по програма „Зелена енергия“.

  Заповядайте при нас за повече информация и коментар по програмата, като ни уведомите поне един ден предварително.

 6. Reply
  hristina shapkova 27.04.2012 at 12:08

  Здравейте , кога ще стартира нов прием на документи по мярка 312 ! фирмата ми е ЕООД – проблем ли е това? намира се в гр,Гоце делчев – пройзводство на слаткарски изделия жена съм и съм на 29 години – Христина

  • Reply
   Ивайло Янков 27.04.2012 at 12:41

   Здравейте Христина,

   Относно Мярка 312 към момента няма индикация, че ще отвори до 2013. Моя съвет към вас е да се ориентирате към Мярка 311, като се направи заготовка относно изискванията по мярката.

   Дейността, която сте посочила в зависимост от използваната суровина е възможно да се отнесе към Мярка 123.

   Ние от своя страна можем да Ви осигурим цялостна консултация от А –Я, както за подготовката на задължително прилежащата документация, така и за самия проект за финансиране, както и неговото управление след одобрението му докато не приключи официално

   За повече и подробно разяснение моля заповядайте при нас!

 7. Reply
  Ивайло Янков 28.03.2012 at 11:50

  Здравейте Станислав,

  За съжаление исканата от вас дейност неможе да бъде финансирана по програма
  „Развитие на селските райони“ – Мярка 311, тъй като община Перник не е сред приоритетните за програмата.

 8. Добър ден имам фирма занимаваща се с доставка на интернет в няколко района на гр.Перник, има ли програма по кято мога да кандидатствам за усъвремяване на съществуващата ЛАН МРЕЖА ?

 9. Reply
  Ивайло Янков 20.01.2012 at 13:20

  Здравейте Живка,

  Тъй като не мога да преценя към момента по коя програма може да кандидатствате поради липса на информация, Моля заповядайте при нас за коментиране на казуса!

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 10. Здравейте,
  имаме фирма за производство и монтаж на изделия от ковано желязо. За производството си ползваме цех под наем. Нуждаем се от средства за закупуване на помещението и за машини свързани с дейността.Имаме ли шанс да попаднем в някоя от програмите за финансиране?

 11. Reply
  Ивайло Янков 21.10.2011 at 14:26

  Здравейте Петър,

  Моля да попълните анкетната карта за повече информация тъй, като тази, която сте предоставили е крайно недостатъчна.

  Анкетната карта може да видите тук: https://finansirane.eu/?page_id=123

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 12. Zdraveyte!
  Izviniavajte,che pisha na latinica!
  Kak stoi vyprosa s shivashki firmi?
  Mojem li da kandidatstbuvame za zakupuvane na mashini?
  Rabotiat 30 dushi!

  Blagodaria!

 13. Здравейте Ивайло,

  За да сте допустим кандидат по програма „Конкуретноспособност“ Вие трябва да покриете основните критерии за допустимост, които са описани по горе в статията. Ако не ги покриете Вие сте не допустим кандидат.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 14. Здравейте г-н Янков,
  израбтваме керамични изделия в Димитровград
  Производството ни се нуждае от подмяна на старите
  машини ,пещи и др.Нуждаем се и от ново помещение
  защото сме под наем но притежаваме земя.
  Фирмата ни е малка с трима души и оборт под 80 000 лв.
  за година .
  По коя програма можем да кандидатсваме ?

  Блогадаря ви предварително

  Ивайло Господинов

 15. Здравейте г-н Игнатиев,

  За съжаление не е възможно, тъй като става дублиране на програмите, ако основната Ви дейност е преработка на първична селскостопанска продукция то Вие може да кандидатствате по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 123.

  Ако ми кажете за какво искате да кандидатствате ще Ви кажа по коя програма имате възможност да кандидатствате.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 16. Reply
  Игнатиев 21.09.2011 at 13:36

  В сектор С – Преработваща промишленост, възможно ли е ако осонвният предмет на дейност е преработка на селскостопанска първична продукция, да участваме в тази схема за подпомагаве.
  Предварително благодарим
  г-н Игнатиев

  • Reply
   Панайот Илиев Енчев 26.10.2012 at 11:35

   здравейте занимавам се с металооработка.Наскоро закупих цех които се нуждае от ремонт на покрив,вътрешни и външни стени и прозорци.Въпросът ми е мога ли да кандидатствам и по коя програма да получа някаква помощ.Мога ли да сложа слънчеви колектори?

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0