Сурови наказания при палежи на пасища предвиждат промени в Закона за опазване на земите

Промени в Закона за опазване на земеделските земи въвеждат строги рестрикции при палежи в пасища, мери и ливади през летния сезон. Проектозаконът е публикуван на страницата на Министерството на земеделието, храните и горите – ТУК.

С предлагания проект на закон се цели актуализиране на административните процедури за действие при установени пожари, както и превенция на пожарите в земеделските земи.

Необходимостта от предложените законодателни изменения е продиктувана от възникналите на територията на Република България през 2016 г. множество пожари, които засегнаха както земеделски земи, така и горски територии, се посочва в мотивите към документа. През посочената година в страната са регистрирани над 540 бр. пожари, които са засегнали повече от 61 000 дка горски територии и многократно повече земеделски имоти. Най – много са засегнатите от пожари горски територии в Областите Хасково, Стара Загора, Бургас, Ловеч, Ямбол и Сливен.

При извършения анализ на причините за увеличението на броя на пожарите и на засегнатите горски територии от страна на Министерство на земеделието, храните и горите и Изпълнителна агенция по горите, се установи, че сред основните причини, освен метеорологичният фактор (много влажно първо шестмесечие на годината и сухо и горещо лято), са и небрежността от земеделските стопани, най-вече при почистване на пасища, мери и ливади.

Предлаганите изменения и допълнения на Закона за опазване на земеделските земи въвеждат забрана за паленето на огън и извършването на огневи работи в пасища, мери и ливади, както и забрана за извършване на дейности по почистване на пасища, мери и ливади без писмено уведомление до областна дирекция „Земеделие”, с копие до Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” в периода, определен като пожароопасен за съответната област. Въведените конкретни забрани са скрепени и със съответните санкции. В тази връзка лице, което извърши огневи работи или палене на огън в пасища, мери и ливади, следва да се наказва с глоба от 1500 до 6000 лв. Съответно на ползвателя на пасища, мери и ливади, който не уведоми писмено областна дирекция „Земеделие”, с копие до Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” за почистването им, в периода, определен като пожароопасен за съответната област, се налага административно наказание „глоба” в размер от 500 до 5000 лв. При повторно нарушение наказанието е от 2000 до 12 000 лв.

Изрично са посочени правомощията и органите, в чиито компетенции е предоставено правомощието за издаване на актове за установяване на административни нарушения. С цел внасяне на яснота и запълване на съществуващ пропуск в законодателството са въведени легалните дефиниции на понятията „почистване” и „косене”.

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи се правят и допълнения в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Въвеждат се задължения на ползвателите, които са получили пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд и/или общинския поземлен фонд чрез разпределение без търг, както и тези, които са получили такива имоти чрез провеждане на тръжна процедура, да подават декларация при подписване на договора, че ще спазват забраните по чл. 6, ал. 1, т. 5 и 6 от ЗОЗЗ. При доказано виновно поведение на ползвателя се предвижда всички арендни/наемни договори на лицето да се прекратяват едностранно, без предизвестие, от директора на областната дирекция „Земеделие” – за земите от държавния поземлен фонд, съответно от кмета на общината – за земите от общинския поземлен фонд. Освен това посоченото лице се лишава от възможността да участва в разпределението по чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд, за срок от една стопанска година, считано от годината, следваща годината, през която е установено нарушението.

Ако в резултат на нарушаване на тези забрани възникне пожар в горска територия, ползвателите се лишават от правото да участват в разпределението по чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд, за срок от три стопански години, считано от годината, следваща годината, през която е установено нарушението.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0