Технологична модернизация в големи предприятия

Основната цел на процедурата е оказването на подкрепа на големите предприятия в България за постигането на технологична модернизация чрез насърчаване изпълнението на инвестиционни проекти, пряко свързани с внедряването на иновативни продукти, процеси, услуги и технологии като ключов фактор за повишаване на конкурентоспособността и устойчивото развитие на големите предприятия в страната.

Начална дата: 04/06/2010
Крайна дата: 07/09/2010

Размер и интензитет на безвъзмездната финансова помощ

  • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 1 000 000 (един милион) лева.
  • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 4 000 000 (четири милиона)лева.

Интензитетът на безвъзмездната финансова помощ по всеки индивидуален проект не трябва да надвишава 50% от общата стойност на допустимите разходи по проекта. Остатъкът от общите допустими разходи по проекта не помалко от 50 % от стойността на общите допустими разходи по проекта трябва да бъде финансиран чрез собствени средства на кандидата или от източници, които изключват всякаква публична подкрепа.

Допустимост на кандидатите

Да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския

закон или Закона за кооперациите, и

  • Да имат седалище в Република България, и
  • Да са предприятия, които не покриват изискванията за микро, малки или средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (обн. ДВ 84/1999 г, посл. изм и доп. ДВ, бр. 82 от 16.10.2009 г.), който е в съответствие с дефиницията за МСП на Приложение І към Регламент на Комисията (ЕО) № 800/2008, и
  • Да са пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проекта, а не да действат в качеството на посредник. Клонове на местни или чуждестранни юридически лица не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност;
  • имат минимум 3 приключени финансови години (2007, 2008 и 2009 г.) преди датата на обявяване началото на процедурата за набиране на проектни предложения;
  • са реализирали нетни приходи от продажби през последната приключена финансова година (2009 г.) равни на или надвишаващи 5 000 000 (пет милиона) лева.

Допустимост на проектите/дейностите

Продължителността на всеки проект не следва да надвишава 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

i. да се изпълняват само на територията на Република България;

ii. да включват задължително дейности за инвестиции в дълготрайни материални активи;

iii. в да не се предвижда реализацията им в партньорство с други предприятия/организации;

iv. да отговарят на всички изисквания, посочени в настоящите Насоки за кандидатстване;

v. да бъдат съфинансирани от страна на кандидата;

vi. да обосновават стимулиращия ефект на безвъзмездната финансова помощ, както

следва:

  • проектът не би бил осъществен на територията на Република България при липсата на помощ, и
  • налице е съществено увеличаване на размера на проекта/дейността в резултат на помощта и/или съществено увеличаване на обхвата на проекта/дейността в резултат на помощта и/или съществено увеличаване на общата сума, изразходвана от получателя за проекта/дейността в резултат на помощта, и/или съществено увеличаване на скоростта на изпълнение на съответния проект/дейност.

Екипа на Finansirane.eu и консултантска компания „Енрпом“ ООД може да Ви окаже съдействие при подготовката и управлението на проекта към съответната програма

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0