Уведомление до бенефициентите по мярка 121

Уважаеми бенефициенти, във връзка с предстоящия прием на заявления за подпомагане по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. Ви уведомяваме, че промените в Наредба № 8 от 3 април 2008 г. са обнародвани в Държавен вестник на 1 март 2011 г.

Уважаеми бенефициенти, във връзка с предстоящия прием на заявления за подпомагане по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. Ви уведомяваме, че промените в Наредба № 8 от 3 април 2008 г. са обнародвани в Държавен вестник на 1 март 2011 г.

В тази връзка ще бъде променено и заявлението за подпомагане, което ще може да откриете на електронната страница на Програмата за развитие на селските райони на 7 март 2011 г.

Приемът на заявления за подпомагане по Наредба № 8 от 3 април 2008 г., започва на 14 март 2011 г., и ще приключи на 1 април 2011 г.

Приемът на заявления за подпомагане по реда на Наредба № 8 от 3 април 2008 г., включва само проекти с инвестиции по гарантираните бюджети, определени в чл. 25, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 от Наредба № 8 от 3 април 2008 г., и е в размер, както следва:

1. левовата равностойност на 23 000 000 евро за инвестиции за прилагане на Директива 91/676/ЕИО (нитратната директива);

2. левовата равностойност на 30 000 000 евро за инвестиции за привеждане на съществуващите земеделски стопанства от сектор „Мляко” в съответствие с изискванията на стандартите на Общността, включително инвестиции за прилагане на Директива 91/676/ЕИО (нитратната директива);

3. левовата равностойност на 20 000 000 евро за инвестиции за привеждане на съществуващите земеделски стопанства от други животновъдни секторите извън сектор „Мляко” в съответствие с изискванията на стандартите на Общността, включително инвестиции за прилагане на Директива 91/676/ЕИО (нитратната директива);

4. левовата равностойност на 22 000 000 евро за инвестиции за специални съоръжения и механизация, сгради, друга недвижима собственост, включително трайни насаждения и съответно оборудване, необходими за преминаване на стопанството към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на (ЕИО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетиране на биологични продукти и за отмяна на Регламент на (ЕИО) № 2092/91 (ОВ L 189, 20.7.2007 г. и Българско специално издание: стр. 1-23).

Основните промени в Наредба № 8 от 3 април 2008 г. са следните:

1. В Допълнителните разпоредби се регламентира понятието „Проект за постигане на стандартите на Общността, включително по Директива 91/676/ЕИО”. Това е всеки проект, по който най-малко 60% от допустимите инвестиционни разходи са за постигане на стандартите на Общността и изискванията по Директива 91/676/ЕИО, подпомагани чрез гарантираните бюджети по чл. 25, ал. 1, т. 1, 2 и 3 и с който в края на изпълнението на проекта ще са постигне съответствие със стандартите, за които е предоставена безвъзмездната финансова помощ”.

Ако в края на изпълнението на проекта не се постигнат стандартите на Общността, инвестицията е недопустима за подпомагане и помощта подлежи на връщане.

В тази връзка са допълнени критериите за избор (оценка) на проекти. В зависимост от инвестициите, включени в проекта, са определени брой точки които се регламентират както следва: 55 точки, когато 100% от допустимите инвестиционни разходи са по гарантираните бюджети и 30 точки, когато над 60% от допустимите инвестиционни разходи са по гарантираните бюджети.

2. Предвидена е и промяна в критерия за допустимост свързана с изискването за отговаряне на условието за минимална площ по СЕПП на кандидатите по мярката. Този критерий за допустимост няма да се прилага за земеделски производители, които кандидатстват за инвестиционно подпомагане в сектор „Птицевъдство и свиневъдство”.

3. Регламентира се предоставянето на държавна помощ под формата на субсидия чрез допълнително увеличение на размера на интензитета на помощта за инвестиции за покриване на минималните изисквания за защита и хуманно отношение към кокошки-носачки в съответствие с Директива 1999/74/EC от 19 декември 1999 за установяване на минимални изисквания за защита на кокошки носачки и за инвестиции за покриване на минимални изисквания за постигане на качество при производство и съхранение на сурово мляко в съответствие с Пиложение III, раздел IX „Сурово мляко и млечни продукти”, глава I „Сурово мляко – първично производство” и глава II „Хигиена във фермите за производство на мляко”, на Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно определяне на специфични хигиенни изисквания за храни от животински произход.

Увеличението на размера на субсидията варира между 5% и 25% в зависимост от кандидата и местоположението на земеделското стопанство.

В наредбата се регламентира и срокът за прилагане на схемите – за одобрени проекти до 31 декември 2011 г. и до изчерпване на финансовия ресурс. Кандидатите ще получат и инвестиционно кредитиране от Държавен фонд земеделие – Разплащателна агенция.

4. Добавя се нов стандарт в Приложение 9 от Наредба № 8 от 3 април 2008 г. Стандартът въвежда Директива 2007/43/ЕО от 28 юни 2007 г. за определяне на минимални правила за защита на пилетата, отглеждани за производство на месо.

Датата, от която този стандарт става задължителен е 30 юни 2010 г. за изискванията по част II, чл. 5 и чл. 6 от Наредба № 26 от 5 август 2008 г.., a краят e до 30 юни 2013 г. Съгласно Регламент на Съвета (ЕО) 1698/2005 помощ може да се предоставя за инвестиции, чиито цели са да се постигнат съответствие със стандарта в рамките на максимум 36 месеца гратисен период, считано от датата, на която стандартът става задължителен за земеделското стопанство.

5. С изменението отпада текста в наредбата съгласно, който придоставка на машини и/или земеделска техника офертите трябва да съдържат и подпис и печат на производителя или официалния представител/вносител с цел определяне на основателността на предложените разходи.

6. При кандидатстване за инвестиции, свързани със закупуване на специализирани производствени линии, изготвени по индивидуално технологично задание ще се изисква представянето на една оферта.

7. С измененията е предвидена възможността да се прехвърлят активите, предмет на подпомагане от физическо лице/едноличен търговец на еднолично търговско дружество.

8. В наредбата се въведоха разпоредбите на чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква „а” от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 година относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (Обн. ОВ L. бр. 248 от 16 септември 2002 г.) и във връзка с изменения в ПМС № 18 от 2003 г. С тях се предвиди, че няма да се предоставя безвъзмездна финансова помощ в случай, че кандидата/ползвателя или негов представител и членовете на управляващите им органи попадат в някоя от категориите, определени в чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква „а” от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 или ако е налице конфликт на интереси.

Липсата на обстоятелствата съгласно изискванията на Регламента ще се доказват от кандидата с декларация (Приложение № 4а) към момента на кандидатстване.

Ще се изисква преди издаването на заповед за одобрение на заявлението за кандидатстване, кандидатите да представят в срок от 15 работни дни от получаване на уведомително писмо от Разплащателна агенция, документите съгласно чл. 34а от Наредба № 8 от 3 април 2008 г.

9. Съгласно изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 6 от ПМС № 18 от 4 февруари 2003 г. за създаване на съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, към заявлението за кандидатстване е добавена нова декларация за нередност, която се подава от кандидатите заедно със заявлението за подпомагане.

Източник: „ДФЗ“

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0