Финансирането за развитие на туризъм, производство и услуги започна в обхвата на отделни Местни инициативни групи

Финансиране на идеята Ви по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ все още е възможен чрез кандидатстване по процедурите предоставяни от Местните инициативни групи (МИГ). Следващият прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Хисаря е в своя ход. По мярката се предвижда втори прием с краен срок 31.03.2019 г., 17.00 часа.

Бюджет на приема:  469 392 лв.

Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

 • Минимална стойност на допустимите разходи по проекта – 19 558 лева.
 • Максимална стойност на допустимите разходите по проекта – 97 790 лева.

Финансовата помощ не може да надвишава 75 % от общите допустими разходи и при спазване на условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013г., относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта „deminimis”.

 1. Наименование на мярката от стратегията за ВОМР:

Мярка 3 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”

 1. Допустими кандидати:
 • Земеделски стопани (Стопанството на кандидати, земеделски стопани, трябва да има стандартен производствен обем над 2 000 евро);
 • Микро предприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията;
 • Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

 

 1. Допустими дейности:
 • Развитие на туризъм:

   -изграждане на туристически обекти;обновяване на туристически обекти; развитие на туристически услуги;

 

 

 • Производство или продажба на продукти:

– производство на хранителни продукти; производство на напитки; производство на облекло; производство на лекарствени вещества ; и други производства от сектор С „Преработваща промишленост“ ;

 • Развитие на услуги във всички сектори:

– грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания; здравни услуги; счетоводство и одиторски услуги; ветеринарни дейности; услуги базирани на ИТ и др;

 • Развитие на занаяти:

-включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

 1. Допустими разходи:
 • Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество;
 • Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;
 • Общи разходи, свързани с разходите за точка „1“ и „2“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;

За разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ-разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта и не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи.

Разходите по т.3 не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т.1, 2 и 4.

 • Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Не са допустими за подпомагане текущи разходи.

*Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на общите разходи.

Допустими са авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ.

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

 1. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:
Критерии Точки
1.  Проекти оползотворяващи местните ресурси и продукти 10
2.   Проекти за производствени дейности 10
3.   Проекти в сферата на туризма и предлага комплексна услуга и/или алтернативни форми на туризъм /еко, спа, селски, културен и др./ 10
4. Проекти на кандидати до 40г. и/или жени 5
5.Проектът предвижда инвестиции за развитие производството на крайни продукти, които ще се реализират с цел промотиране на територията на МИГ и  насърчават  териториалната идентичност: (акумулативно)

– Проектът включва производство на местни  продукти (нехранителни) от територията на МИГ  – 5 т.

– Дейностите по проекта имат ефект в повече от 1 населено място – 10т.

15
6.Проектът създава нови работни места с постоянна заетост

– минимум 2 нови работни  места – 5 т.

– минимум 2 нови работни места вкл. за представители на местните уязвими групи – 10 т.

10
7. Иновативност – въвеждане на нови за територията практика и/или услуга и/или продукт в предприятието. 10
8.Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда

– над 30 % – от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда – 3 т.

– над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда – 5 т.

5
9.Проектът предлага уникални производства или услуги, които са знакови и специфични за идентичността на територията 10
10.Кандидатът е осъществявал дейност най-малко 3 години преди датата на кандидатстване 5
11. Оценка на Бизнес план /реалистичност, качество и съвместимост с целите и приоритетите на Стратегията на МИГ/ (акумулативно)

– Бизнес планът е реалистичен, добре обоснован и изпълним – 5 т.

– Проектът на бенефициента допринася за постигане целите и приоритетите на Стратегията на МИГ – 5 т.

10
Максимален брой точки 100
Минимален брой точки 40

Към момента имате възможност да кандидатстване за финансиране по мярка „Инвестиции в неземеделски дейности“ в обхвата на над пет Местни инициативни групи. Обърнете се към екипа на консултантска компания  Novek (https://novek.bg/) , за да получите повече информация.

Осъществяването на идеите става чрез правилната консултация и избор на екип за работа. Дейностите по осъществяването на идеята и въвеждането в експлоатация на един работещ и печеливш бизнес не са никак сложни, ако имаш правилните хора, които да те насочат. Консултантите от консултантска компания  Novek (https://novek.bg/) имат опита, знанията и уменията да насочат идеята за създаване на работещ бизнес до реално съществуващ и печелещ такъв. За повече информация, заповядайте на безплатна консултация в някой от офисите на нашите партньори.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0