Финансиране на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания

На своя сайт Агенцията за хора с увреждания /АХУ/е обявила конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания.

Целта на конкурсът е финансиране на проекти на лица с трайни увреждания за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност съгласно разпоредбите на чл. 36 от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания.

Кандидатите трябва да са  физически лица с трайни увреждания, притежаващи медицинска експертиза, установила вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.

Реализацията на проекта задължително включва като самостоятелен етап учредяването на стопанско предприятие, като физическото лице избира самό подходящата за него юридическа форма – едноличен търговец или еднолично дружество с ограничена отговорност по Търговския закон.

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Важно условие е при стартиране на дейностите по проекта е кандидатът задължително да докаже, че има подходящите умения, квалификация и управленски опит за реализиране на начинанието. Като доказателство се прилагат подходящи документи, издадени от лицензирани образователни и обучителни институции – дипломи, удостоверения, сертификати и др., както и документи, удостоверяващи правото да се осъществява дейност, подлежаща на регистрационен, разрешителен или лицензионен режим.[/box]

При условие, че кандидатът се нуждае от придобиване на нови умения или от повишаване на квалификацията си във връзка с извършване на предвидени в конкурсното предложение дейности, той може да планира участието си в обучителен курс, като го заложи в проектното предложение.

В рамките на проекта е възможно за нуждите на извършваната стопанска дейност едноличният собственик може да наема и други лица за осъществяване само на спомагателни, неуправленски, неопределящи профила на дейност на предприятието видове работи.

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Не се разрешава наемането на персонал, който да върши цялата дейност, записана в Търговския регистър, като за едноличния собственик се запазва само функцията на управляващ. [/box]

Допустимите дейности, които се изпълняват в рамките на конкурсното предложение, се делят на две групи.

  • Към първа група дейности се отнасят инвестиционните дейности, чието осъществяване подготвя започването и развитието на самостоятелна стопанска дейност, като продължителността на същите не може да бъде по-голяма от 4 месеца.
  • Към втора група дейности се отнасят дейностите, които предстои да се изпълняват след приключване на инвестиционните дейности. Продължителността им не може да бъде по-малка от 36 месеца.

С реализацията на дейностите от първа група се подготвя извършването на дейностите от втора група. Изпълнението на инвестиционните дейности не може да носи печалба (доход) за предприятието. Предприятието трябва да получава печалба при изпълнение на дейностите от втора група, което е предпоставка за неговата ефективност и ефикасност.

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Важно: Всеки кандидат може да участва в обявения конкурсен кръг само с едно предложение. Физически лица с трайни увреждания, които са били финансирани за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от Агенцията за хората с увреждания, нямат право на повторно кандидатстване. [/box]

Средства за финансиране на конкурсни предложения се отпускат на кандидатите само след представяне на цялостно разработен проект.

Размерът на исканото финансиране за конкурсното предложение не може да превишава сумата от 20 000 лв.

Средства за финансиране на конкурсното предложение се отпускат от Агенция за хората с увреждания /АХУ/ за покриване само на еднократни допустими разходи, които се отнасят до инвестиционните дейности от първа група.

Кои разходи се приемат за еднократни:

  1. Компонент 1 – разходи, свързани с учредяването на едноличното предприятие;
  2. Компонент 2 – разходи, свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд, покриват се разходи за строително-монтажни работи, които не може да превишават 20% от исканите средства
  3. Компонент 3 – средства за придобиване на оборудване;
  4. Компонент 4 – средства за начален оборотен капитал, не може да превишават 15% от исканите средства
  5. Компонент 5 – разходи, свързани със заплащане на краткосрочен квалификационен курс, не може да бъдат повече от 8% от исканото финансиране.

[box type=”info” align=”” class=”” width=””] Предвидените строително-монтажни работи трябва да отговарят на потребностите от създаване на работна среда за упражняване на безопасен и здравословен труд при спазване на разпоредбите на нормативните документи, регламентиращи изискванията за достъпна среда и изискванията за безопасни и здравословни условия на труд на работните места.[/box]

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Със средствата по компонент 3 може да се придобие автомобил, само когато той представлява неразделна част от работното място на кандидата с трайни увреждания, както е в случая с извършването на превози по занятие.[/box]

Не са инвестиционни (еднократни) разходите за: реклама, наеми за ползване на помещения и/или оборудване, транспортни разходи, възнаграждения и осигуровки, командировки, застраховки, погасявания на задължения към доставчици по други проекти, лихви, такси за обслужване на банкови сметки и всякакви други разходи, които имат характер на текущи разходи и се отнасят към разходите за дейностите от втора група.

Кандидатите представят за оценка в АХУ конкурсни предложения, съдържащи попълнен формуляр, бюджет за дейностите от първа група, бюджет за дейностите от втора група, документи и декларации.

Конкурсните предложения се оценяват от комисия, определена със заповед на изпълнителния директор на Агенция за хората с увреждания.

На финансиране със средства от АХУ подлежат само предложения, които са събрали 55 и повече от 55 точки.

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 05.08.2019 година[/box]

Консултантите от консултантска фирма novek могат да Ви съдействат за осъществяване на Вашите идеи, като Ви помогнат с изготвянето и управлението на проекта. На посочените контакти може да си уговорите среща за безплатна консултация, на която да обсъдите възможностите пред Вас.

[button color=”blue” size=”medium” link=”http://novek.bg/%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B0-6-3-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/” icon=”” target=”false”]София 02 489 69 59[/button]

[button color=”blue” size=”medium” link=”https://novek.bg/%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B0-6-3-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/” icon=”” target=”false”]Пловдив 0879 373 335[/button]

[button color=”blue” size=”medium” link=”https://novek.bg/%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B0-6-3-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80/” icon=”” target=”false”]Варна 0888 580 069[/button]

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0