Ясни са изискванията за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“

До края на седмицата очакваме окончателната Наредба, с която да се регламентират условията за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програма за развитие на селски райони 2014-2020г. До тогава, ДФ „Земеделие“ внася малко повече яснота, относно условията за финансиране по подмярката.

Какви ще бъдат изискванията за кандидатите?

На първо място, се изисква, кандидатите да имат икономически размер на стопанството, измерен в СПО (Стандартен производствен обем) – в границите между 2 000 и 7 999 евро включително.

Стана ясно, че допустими кандидати по подмярка 6.3 са:

 • Физически лица, навършили 18 години;
 • Еднолични търговци (ЕТ);
 • ЕООД или ООД, регистрирани по Търговския закон.

Към датата на подаване на „Заявлението за подпомагане“, кандидатите трябва:

 • Да са регистрирани като земеделски стопани, по реда на Наредба № 3 от 1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани;
 • Да са получили минимум 33% от общите си приходи/доходи – за предходната финансова година – от земеделски дейности, като това се доказва с декларация за приходи от земеделски дейности – по образец; заверена от ТД на НАП – годишна данъчна декларация за предходна финансова година; документи, доказващи правно основание за ползване на имотите, на които е произведена селскостопанската продукция, чрез чиято реализация са сформирани приходите в годишната данъчна декларация – за предходната календарна година – от годината на кандидатстване.
 • За приходи, сформирани от продажба на земеделски продукти от животновъдство, се изисква: „Удостоверение за регистрация на животновъден обект“, валидно за предходната календарна година – от годината на кандидатстване.

Сред другите условия за финансиране на кандидатите са:

 • Да са собственици, наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя;
 • Да са собственици и/или наематели на животновъдните обекти, сгради и помещения – използвани за животновъдна дейност- ако имат такава;
 • Да са микро- или малки предприятия, по смисъла на „Закон за малките и средни предприятия“;
 • Да НЕ са одобрени за подпомагане, по реда на тази Наредба и на Наредба № 9 за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“;
 • Да НЕ са одобрени за подпомагане, по реда на Наредба № 20 за прилагане на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“;
 • Да НЕ са сключвали договор за отпускане на финансова помощ по подмярка 112 „Създаване на млади фермери“ от ПРСР 2007-2013г.;
 • Да НЕ е издавана заповед за одобрение за подпомагане по реда на Наредба № 28 от 2008г. – за предоставяне на финансова помощ по подмярка „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ от ПРСР 2007-2013г. – за последните 5 години, от датата на подаване на заявление за подпомагане. Кандидатите с издадени заповеди за одобрение, допустими по тази Наредба, трябва успешно да са приключили 5-годишния си ангажимент по предходния проект и да са получили и 5-те плащания;
 • Да НЕ са одобрени за подпомагане по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“.

ВАЖНО е да споменем, че всички тези условия се отнасят и за съпруга/съпругата на кандидата – физическо лице; на собственика на предприятието на кандидата – ЕТ; както и на собственика/собствениците на капитала на юридическото лице.

Пречки за кандидатстване по подмярка 6.3!

Не са допустими кандидати, чиито съпруг/съпруга на физическото лице; на собствениа/собствениците на капитала на юридическото лице или на собственика на предприятието на ЕТ – има отделно земеделско стопанство, включително като собственик на ЕТ или ЕООД/ООД и/или като притежател на мажоритарен дял в юридическото лице и общия сбор на икономически размер на земеделските стопанства надвишава 7 999 евро СПО. Общият сбор изчислява на база равна правопропорционално на процентите собственост от юридическото лице. Недопустими са и кандидати – физически лица; ЕООД/ООД или собственик на капитала на кандидата – ЕООД или собственикък на 50% или повече от капитала на кандидата – ООД;  собственикът на предприятието на кандидата – ЕТ, притежаващ мажоритарен дял в юридическо лице, което има отделно земеделско стопанство и общият брой на икономически размер на земеделските стопанства – надвишава 7 999 евро СПО.

Пречка за кандидатстване е, ако кандидатът е ЕООД и едноличният собственик на капитала има отделно земеделско стопанство като физическо лице или ЕТ, или когато кандидатът е ООД и собственика на 50% или повече от капитала има отделно земеделско стопанство като физическо лице или ЕТ и общият сбор на икономическия размер на земеделските стопанства надвишава 7 999 евро СПО.

 • Няма да се подпомагат кандидати, които имат изискуеми и ликвидни задължения към ДФ „Земеделие“.

Не могат да получат финансиране и представляващият кандидата/ползвателя на помощта ЕТ или търговско дружество и член/ове на управителния им орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, както и лицата с правомощия за вземане на решения или контрол, по отношение на кандидата/ползвателя на помощта са в конфликт на интереси, по смисъла на закона с ръководител на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, Управляващ орган на ПРСР 2014-2020 или със служители на ръководна длъжност в Разплащателна агенция или УО. Не се предоставя финансова помощ на кандидати/ползватели на помощта, които не са независими предприятия по смисъла на „Закон за малки и средни предприятия“ и за които се установи, че са учредени или преобразувани след 1 януари 2014г., с цел получаване на предимство и подпомагане в противоречие с целите на подмярката.

Какво е финансирането по подмярка 6.3?

Общият размер на финансовата помощ – за един кандидат – е не повече от левовата равностойност на 15 000 евро.

Финансовата помощ се предоставя за максимален срок – 5 години, при условие, че предоставеният към Заявлението за подпомагане бизнес план е изпълнен коректно. Изплащането на помощта се извършва на два етапа:

 1. Първо плащане в размер на левовата равностойност на 10 000 евро – след сключване на договор за предоставяне на финансова помощ;
 2. Второ плащане в размер на левовата равностойност на 5 000 евро – след извършена проверка от УО и Разплащателна агенция установи точното изпълнение на бизнес плана.

Какви са изискванията към проектите?

Дейностите по проектите трябва да се осъществяват на територията на Република България. Кандидатите следва да представят бизнес план – по образец – за развитие на стопанството за максимален период от 5 години. Изпълнението на бизнес плана трябва да започне в срок до 9 месеца, считано от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ. Бизнес планът, трябва да доказва жизнеспособността на земеделското стопанство за периода, най-късно до изтичане на посочената в бизнес плана крайна дата, на периода за проверка на неговото изпълнение; увеличаване на икономическия размер на стопанството, спрямо първоначалния размер – с най-малко левовата равностойност на 2 000 евро – измерен в СПО и/или увеличение на обработваемата площ в стопанството, с най-малко 20% от площта  на съответния вид култура, спрямо датата на кандидатстване и/или увеличаване броя на отглежданите животни (всеки един вид от тях), с най-малко 20% спрямо животните към датата на кандидатстване (само за изцяло животновъдни стопанства) и/или увеличаване на обработваемата площ в стопанството, с най-малко 20% от площта със съответния вид култура, спрямо датата на кандидатстване и увеличаване броя на отглежданите животни (всеки един вид от тях) с най-малко 20% спрямо животните, към датата на кандидатстване (за смесени стопанства).

Най-късно до изтичане на посочената в бизнес плана крайна дата, на период за проверка на неговото изпълнение, трябва да се достигне съответствие с приложимите „Стандарти на Общността“ по отношение на съответните ветеринарни и фитосанитарни изисквания; хуманното отношение към животните; опазването на околната среда; хигиената, сигурността и безопасните условия на труд. Кандидатите трябва да поемат ангажимент, не по-късно от подаване на заявката за второ плащане, да бъде преминато обучение, включващо минимум 18 учебни часа по основните проблеми на опазване на околната среда в земеделието. Изпълнението се установява с удостоверение за преминато обучение, издадено от обучаваща институция, съгласно „Закон за висшето образование“ или „Закон за професионално образование и обучение“, или удостоверение от обучаващата организация, одобрена по подмярка 1 „Трансфер на знания и действия по осведомяване“ от ПРСР 2014-2020г.

 • Условието не се прилага за кандидати със завършено средно и/или висше образование, в областта на опазването на околната среда, или са получили консултантски пакет по подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопани“ от ПРСР 2014-2020.

Видовете дейности и/или инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, включени в бизнес плана, трябва да съответстват на конкретната дейност на стопанството. Бизнес планът задължително включва поне една инвестиция в дълготрайни материални и/или нематериални активи. След сключване на договора за предоставяне на финансова помощ, не се допуска промяна в бизнес плана, свързана със замяна на заложените за отглеждане животни (с изключение на подмяна/замяна на един вид дребен рогат добитък с друг вид такъв) и основни земеделски култури, с изключение на преминаване от един вид едногодишни култури в друг вид едногодишни култури. Включването на стопанството на допълнителни и непосочени в бизнес плана видове култури и/или животни е допустимо само след изричното писмено одобрение на Разплащателна агенция.

Кой проекти ще получат приоритет?

Приоритет ще бъде даден на проекти на земеделски стопани, които към момента на подаване на заявлението за подпомагане имат регистрирани животновъдни обекти и отглеждат животни; отглеждат култури в сектор „плодове и зеленчуци“ и/или сектор „етерично-маслени култури“; притежават стопанства, преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни; притежават земеделско стопанство, разположено в планински район. Ако проектът е получил приоритет, кандидатът е длъжен да поддържа съответствие с всеки един от критериите, на които е отговарял проектът му през целия период, считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане, до изтичане на 5 години от датата на сключване на договора за предоставяне на финансовата помощ.

Източник: http://agronovinite.com/

 

 

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0