Развийте фирмата си чрез обучение на собствените си хора

Кандидатите могат да избират между две схеми за финансиране съобразно своите възможности и финансово състояние:

по Компонент I – бенефициентът участва със собствени средства (собствено участие), като максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е до левовата равностойност на 2 000 000 €

по Компонент II – максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е до левовата равностойност на 200 000 €,с изключение на предприятията, развиващи дейност в сектор „шосеен“ транспорт, за които максималният размер на финансовата помощ не може да надхвърля левовата равностойност на 100 000 €

ЦЕЛИТЕ НА СХЕМАТА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Предоставяне на квалификационни услуги и обучения за заети лица в микро, малки, средни и големи предприятия, с цел повишаване производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост;

Подобряване адаптивността на заетите лица в целеви за отделните области отрасли, с приоритет към нуждите за подобряване на пригодността, даптивността и уменията на работниците, удължаване на активната им трудова дейност и адаптиране към икономиката на знанието.

КАНДИДАТИТЕ МОГАТ ДА ИЗБИРАТ МЕЖДУ ДВЕ СХЕМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ СЪОБРАЗНО СВОИТЕВЪЗМОЖНОСТИ И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ:

по КОМПОНЕНТ I – бенефициентът участва със собствени средства (собствено участие), като максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е до левовата равностойност на 2 000 000 евро;

по КОМПОНЕНТ II – максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е до левовата равностойност на 200 000 евро,  с изключение на предприятията, развиващи дейност в сектор „шосеен“ транспорт, за които максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ не може да надхвърля левовата равностойност на 100 000 евро.

БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО СХЕМАТА МОГАТ ДА БЪДАТ:

  • работодатели, имащи право да осъществяват дейност на територията на Република България в съответствие с действащото българско законодателство, с изключение на гражданските дружества по ЗЗД и домакинствата – посредством обученията на заетите лица ще се повиши конкурентноспособността и адаптивността на предприятията и фирмите в страната;
  • институции в системата на професионалното образование и обучение, както е постановено в чл. 18 от Закона за професионалното образование и обучение. Когато това е център за професионално обучение, той следва да бъде лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение за всяка професия/и или специалност/и, по които ще се извършва професионалното обучение (включително преквалификация) при осъществяването на проекта, като номерът на лицензията от НАПОО трябва да бъде записан във Формуляра за кандидатстване;
  • организации, предоставящи обучение за придобиване на ключови компетентности, които не попадат в обхвата на ЗПОО, следва да докажат минимален професионален опит от 2 години за провеждащия обучението в съответната област (ако е приложимо, посочва се в раздел 1.3.1. от Формуляр за кандидатстване);
  • социално-икономически партньори, в т.ч. сдружения на работодатели, браншови организации, съюзи на работници и служители – в качеството им на работодатели или Обучаващи организации.

ДЕЙНОСТИТЕ, КОИТО ЩЕ ПОЛУЧАТ ПОДКРЕПА ВКЛЮЧВАТ:

Предоставяне на общо или специфично обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация, включително въвеждащо обучение на заетите лица;

Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетенции – общуване на роден език; общуване на чужди езици; математическа компетентност и основни компетентности в природните науки и технологиите; дигитална компетентност (ИКТ); умения за учене; обществени и граждански компетентности; инициативност и предприемачество; културна осъзнатост и творчество. Пълният комплект Насоки за кандидатстване и формуляри са публикувани на интернет страницата на Агенцията по заетостта.

Стъпки при кандидатстване по настоящата схема за безвъзмездна помощ:

1.Кандидатът за подаване на проекто предложение е необходимо се насочи към вида на обучението, което ще преминават неговите служители, в зависимост от избрания Компонент:

Когато помощта е предоставена за специфично обучение, интензитета на помощта е 25%, при което размерът на собственото участие е не по-малко от 75 % за големи

предприятия, не по-малко от 65 % за средни предприятия и не по-малко от 55 % за

малки/микро предприятия. Съответно размерът на получената безвъзмездна финансова помощ по тази схема е не повече от 25 % за големи предприятия, не повече от 35 % за средни предприятия и не повече от 45 % за малки/микро предприятия от общия размер на одобрения бюджет на проектното предложение.

  • Когато помощта е предоставена за общо обучение, интензитета на помощта е 60%, при което размерът на собствено участие е не по-малко от 40% за големи предприятия, не по-малко от 30% за средни предприятия и не по-малко от 20% за малки/микро предприятия. Съответно размерът на получената безвъзмездна финансова помощ по тази схема е не повече от 60% за големи предприятия, не повече от 70 % за средни предприятия и не повече от 80 % за малки/микро предприятия от общия размер на одобрения бюджет на проектното предложение.

Интензитетът на помощта може да бъде увеличен /но не-повече от максималния интензитет на помощта от 80%/, както следва:

  • С 10 %, когато обучението се предоставя на работници с увреждания или работници в неравностойно положение, съгласно чл. 39, точка 2, абзац 1, буква а/ на Регламент 800/2008 г.

Когато помощта е предоставена в сектор морски транспорт, тя може да достигне

интензитет до 100% от приемливите разходи, без оглед на това дали обучението е общо или специфично в следните случаи, съгласно чл.39, точка 2, абзац 2, букви а/ и б/ на Регламент 800/2008 г.

2. На етап подаване на проектопредложение Кандидатът може да избере Партньор, с когото съвместно да разпише и подаде проекта или да се спре на втория вариант и да избере подизпълнител – обучаваща организация след одобрение на неговата кандидатура.

3. Кандидатстващата организация е необходимо да съобрази дали отговаря на специфичните изисквания за допустимост.

В допълнение към общите изисквания, кандидатите трябва да са регистрирани в

съответствие с действащото национално законодателство и да отговарят на поне едно от следните специфични условия – да са:

– работодатели, имащи право да осъществяват дейност на територията на Република България в съответствие с действащото българско законодателство, с изключение на гражданските дружества по ЗЗД и домакинствата;

– институции в системата на професионалното образование и обучение, както е

постановено в чл. 18 от Закона за професионалното образование и обучение. Когато това е център за професионално обучение, той следва да бъде лицензиран от НАПОО за всяка професия/и или специалност/и;

– структури, създадени на основание чл. 60 от Закона за администрацията и имащи право да извършват обучения на възрастни, съгласно устройствените им правилници.

– организации, предоставящи обучение за придобиване на ключови компетентности, които не попадат в обхвата на ЗПОО, следва да докажат минимален професионален опит от 2 години за провеждащия обучението в съответната област;

– социално-икономически партньори, в т.ч. сдружения на работодатели, браншови

организации, съюзи на работници и служители.

Критериите за допустимост на партньорите са същите като тези на Водещата организация.

4. При първоначалното подаване на проекта е необходимо Кандидатът да приложи следните документи:

Kопие на регистрация от ЕИК (съгласно чл. 23 (4) от Закон за търговския регистър); или  Препис или заверено копие от съдебното решение за регистрация; заверено с печат на организацията и текст „Вярно с оригинала“ или Копие от Държавен вестник на закона; с който е създадена организацията; заверено с печат на организацията и текст „Вярно с оригинала“ или Учредителен документ – копие; заверено с печат на организацията и текст „Вярно с оригинала“ за висше училище; професионални училища; професионални колежи и други;

Копие на регистрация от ЕИК (съгласно чл. 23 (4) от Закон за търговския регистър); заверено с печат на организацията и текст „Вярно с оригинала“; или Удостоверение за актуално състояние; издадено от съответния съд в оригинал или нотариално заверено негово копие; издадено в рамките на 1 месец преди датата на подаване на проектното предложение;

Удостоверение  по чл.87; ал.6 от ДОПК – в оригинал или нотариално заверено копие;  Удостоверение от Националната агенция по приходите по чл.87; ал.6 от ДОПК – в оригинал или нотариално заверено копие; издадено в рамките на 1 месец преди датата на подаване на проектното предложение;

Отчета за доходите по МСС №1 (за стопански организации) или по чл.22а от Закона за счетоводството (според изискванията на посочения закон); отчета за касовото изпълнение на бюджета (за разпоредителите с бюджетни кредити) или еквивалентен счетоводен документ (за организациите с нестопанска цел) и счетоводен баланс за последната финансова година – копие;

Копие на регистрация от ЕИК съгласно чл. 23 (4) от Закон за търговския регистър; или Копие от регистрацията ЕИК (по БУЛСТАТ);

Настоящата покана за подаване на проектопредложения е без краен срок, но ДО си запазва правото да спре приемането на проекти преди посочената крайна дата – 30.10.2009 г. при изчерпване
на финансовите средства от предвидения бюджет.

Екипа на Finansirane.eu, може да Ви съдейства при разработването и управлението на проекта към съответната програма.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0