„Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”

Крайният срок за получаване на проектни предложения е 7 януари 2009 г., 16:00 ч.

ВАЖНО: По настоящата процедура, не се считат за иновации малки промени или подобрения, увеличаване на количеството произвеждана продукция чрез прибавяне на производствени или логистични системи, много близки до вече съществуващи такива, изваждане от употреба на определен процес, само подмяна на дълготрайни-материални активи (ДМА) или надграждането им, промени, произтичащи изцяло от промени в цените на производствените фактори, сезонни или други циклични промени, търговия с нови или значително подобрени продукти.

Размер и интензитет на безвъзмездната помощ (процент на съфинансиране)

Максимален интензитет на помощта за инвестиции, в зависимост от категорията на предприятието – кандидат:

Категория предприятие

Интензитет на безвъзмездната помощ за инвестиции- (максимално допустим % от общо допустимите разходи за доставка на оборудване и СМР)

Микро и малки предприятия

70 % (50% + 20%)

Средни предприятия

60 % (50% + 10%)

Големи предприятия 50 %

ВАЖНО: За всички категории предприятия, осъществяващи дейност в сектор „Транспорт“, интензитетът на безвъзмездната финансова помощ за инвестиции е 50%.

Максимален интензитет на помощта за услуги:

Категория предприятие

Интензитет на безвъзмездната финансова помощ при предоставяне на услуги – (максимално допустим % от общо допустимите разходи за услуги)

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за услуги

Микро, малки, средни и големи предприятия

50 %

391 166 лв.

Остатъкът от допустимите разходи по проекта (минимум 30 %) трябва да бъде  финансиран чрез собствени ресурси на кандидата или от източници, които изключват всякаква публична подкрепа.
ВАЖНО: Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по всеки проект в рамките на настоящата процедура трябва да бъде в следните граници:

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 200 000 лева

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ:  4 000 000 лева.
Елементи на процедурата
Настоящата процедура за подбор на проекти представлява механизъм за интегрирана инвестиционна и консултантска подкрепа за развитие и насърчаване на иновативните дейности в предприятията, който включва два основни елемента:

Ø  Елемент „Инвестиции“ – подкрепата по този елемент цели да стимулира предприятията да инвестират в създаването и развитието на производствен потенциал за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и услуги;

Ø  Елемент „Услуги“ – подкрепата по този елемент цели да предостави достъп на предприятията до професионални съвети, консултации и други услуги, пряко свързани с внедряването в производството на иновативни продукти, процеси или услуги, както и тяхната успешна пазарна реализация.

ВАЖНО: Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ могат да представят проектни предложения, включващи комбинация от двата елемента, като елемент „Инвестиции“ е задължителен.

Включването САМО на Елемент „Услуги“ е недопустимо по настоящата процедура.

Общи критерии за допустимост

Допустими по процедурата за безвъзмездна финансова помощ са само кандидати, които отговарят на следните общи критерии:

 • Да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, и
 • Да са регистрирани преди 31 декември 2006 г., и
 • Да имат седалище в България, и
 • Да са пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проекта, а не да действат в качеството на посредници, и
 • Да разполагат със стабилни и достатъчни източници на финансови средства, които да гарантират финансирането на проекта – осигуряването на собственото съфинансиране и предварителното финансиране на дейностите, както и достатъчно средства за продължаване на дейността на предприятието в дългосрочен аспект.

Клонове на местни или чуждестранни юридически лица не могат да участват в настоящата процедура за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

Специфични критерии за допустимост

В допълнение към горните изисквания, допустими за финансиране по настоящата процедура са  кандидатите, които:

 • внедряват иновативни продукти, процеси или услуги, създадени от кандидата или апортирани в капитала на кандидата от патентопритежателя/притежателя на свидетелството за полезен модел или създадени въз основа на договор, по който кандидатът е възложител, и
 • притежават патент за изобретение или свидетелство за регистрация на полезен модел за внедрявания по проекта иновативен продукт/процес, а в случаите на внедряване на иновативна услуга – притежават патент за изобретение или свидетелство за регистрация на полезен модел върху продукт/процес, посредством който ще се осъществява/предоставя услугата, или са подали заявка за патент за изобретение за внедрявания чрез проекта продукт/процес в Патентно ведомство, а в случаите на внедряване на иновативна услуга – са подали в Патентно ведомство заявка за патент за изобретение за продукта/процеса, посредством който ще се осъществява/предоставя услугата. Датата на подаване на заявката за патент трябва да е преди датата на подаване на проектното предложение, и
 • при внедряването на иновативните продукти/процеси/услуги не нарушават права върху чужда интелектуална собственост.

Специфични критерии за недопустимост

Кандидатите не могат да получат финансиране по настоящата процедура, в случаите, когато патентованото изобретение/регистриран полезен модел, което/който ще бъде внедряван/о чрез проекта, е:

а)      предмет на договор за изключителна лицензния, в която лицензополучателят е  различен от кандидата по настоящата процедура и лицензодателят не е уговорил в лицензионния договор да има право сам да използва лицензираното изобретение;

б)      обезпечение по съдебен иск;

в)      обект на особен залог;

г)       част от маса по несъстоятелност;

д)      налице са неплатени такси, дължими за поддържането на патента/регистрирания полезен модел за текущата година.

Съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № No 800/2008 и Регламент (ЕО) № 1998/2006 настоящата процедура за кандидатстване не се отнася до помощи, които са:

е) помощ в подкрепа на дейности от сектора на рибарството и аквакултурата, обхваната от Регламент (ЕО) № 104/2000;

ж) помощ в подкрепа на дейности в първичното производство на селскостопански продукти;

з) помощ в подкрепа на дейности, свързани с преработката и търговия на селскостопански продукти, в следните случаи:

–          когато размерът на помощта е определен въз основа на цената или количеството на такива продукти, закупени от първичните производители или пуснати на пазара от съответните предприятия, или

–          когато условие за предоставянето на помощта е същата да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните производители;

и) помощ в подкрепа на дейности във въгледобивния сектор;

й) регионална помощ в подкрепа на дейности в стоманодобивния сектор;

к) регионална помощ в подкрепа на дейности в корабостроителния сектор;

л) регионална помощ в подкрепа на дейности в сектора за производство на синтетични влакна;

м) са предприятия – обект на неизпълнено разпореждане за възстановяване вследствие на предходно решение на Комисията, с което дадена помощ се обявява за незаконосъобразна и несъвместима с общия пазар;

н) помощите са за придобиване на товарни автомобили, предоставяни на предприятия, които осъществяват сухопътни превози на товари за други лица или срещу възнаграждение (недопустим само за разходи, предоставяни по Елемент „Услуги“ по Регламент (ЕО) № 1998/2006);

о) помощите са за дейности, свързани с износа за трети страни или други държави членки, а именно помощи, които са пряко свързани с изнесените количества, с изграждането и функционирането на дистрибуторска мрежа или с други текущи разходи във връзка с износа;

п) помощите са поставени в зависимост от използването на местни вместо вносни стоки;

р) помощи на предприятия в затруднение.

С оглед избягване на препокриването на интервенциите между ОП „Конкурентоспособност“ и „Програмата за развитие на селските региони“, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават:
Допустимост на проектите/дейностите

Продължителност: Продължителността на всеки проект не следва да надвишава 18 /осемнадесет/ месеца.

Проектите по настоящата процедура за подбор на проекти трябва да отговарят на следните общи условия за допустимост:

а) да се изпълняват само на територията на Република България;

б)  да включват задължително Елемент „Инвестиции“;

в) да не се предвижда реализацията им в партньорство с други предприятия/организации;

г) да отговарят на всички изисквания, посочени в настоящите насоки за кандидатстване;

д) да бъдат съфинансирани от страна на кандидата;

е)   проектите, касаещи внедряването на иновативни услуги са допустими, когато внедряваната услуга се предоставя на база на иновативен продукт или процес върху който кандидатът притежава правата по индустриална собственост или е подал заявка за това;

ж) да обосновават стимулиращия ефект на безвъзмездната помощ по отношение на проекта в съответствие със следните критерии /когато кандидатът е голямо предприятие/:

– проектът не би бил осъществен на територията на Република България при липсата на помощ;

– съществено увеличаване на размера на проекта/дейността в резултат на помощта и/или съществено увеличаване на обхвата на проекта/дейността в резултат на помощта и/или съществено увеличаване на общата сумата, изразходвана от получателя за проекта/дейността в резултат на помощта и/или съществено увеличаване на скоростта на изпълнение на съответния проект/дейност;


ВАЖНО: Кандидатите нямат право да подават проектни предложения по настоящата процедура за вече реализирани дейности или такива, в процес на изпълнение – финансирани от други източници.

Видове проекти/допустими дейности:

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са проекти, които имат за свой основен предмет осъществяването на инвестиции, пряко свързани с производството и внедряването на иновативен продукт, процес или услуга, и насочени към една или повече от следните цели:

o   Стартиране от съществуващо предприятие на нов бизнес в друг отрасъл, допустим по настоящата процедура, в добавка към досегашния бизнес;

o   Разширяване на дейността на съществуващо предприятие;

o   Диверсификация на продукцията на съществуващо предприятие чрез внедряване на иновативни продукти/процеси/услуги;

o   Фундаментална промяна на цялостния производствен процес в съществуващо предприятие.

ВАЖНО:

Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ могат да представят проектни предложения, включващи:

1. Дейности по Елемент „Инвестиции“ и Елемент „Услуги“;

2. Дейности само по Елемент „Инвестиции“.

Включването САМО на Елемент „Услуги“ е недопустимо.


По елемент „Инвестиции“ допустими са следните дейности:

o   Закупуване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси или услуги, създадени от кандидата или апортирани в капитала на кандидата от патентопритежателя/притежателя на свидетелството за полезен модел или създадени въз основа на договор, по който кандидатът е възложител;

o   Закупуване на комплектни възли, агрегати и детайли, които се възлагат при създаване на части от или на цялата поточна линия за производство на иновативния продукт / реализация на иновативния процес;

o   Подобряване на функционалните характеристики на съществуващи сгради и/или  производствени помещения чрез строително-монтажни работи (СМР), водещо до повишаване на стойността им, когато това е непосредствено свързано с инвестициите по елемента и е необходимо за тяхното въвеждането в експлоатация. Разходите за СМР не трябва да надвишават 30% от общите допустими разходи по проекта;

o   Придобиване на дълготрайни нематериални активи, пряко свързани с внедряването на иновативни продукти, процеси или услуги – закупуване на специализиран софтуер, свързан с внедряването на иновативния продукт, процес или услуга.

В случаите, когато успешното изпълнение на проекта изисква извършването на допълнителни дейности, които не могат да бъдат съфинансирани по настоящата процедура – например закупуване на земя, изграждане на сгради, разходи за СМР, в частта надвишаваща 30 % от общите допустими разходи по проекта и др., то кандидатите следва да посочат тези дейности в т. II.6.4 от Формуляра за кандидатстване, като отразят разходите по тяхното изпълнение в Работен лист 3 „Допълнителни разходи“ от Приложение B към Насоките за кандидатстване.

По Елемент „Услуги“ допустими са следните дейности:

o   Услуги, свързани с оптимизиране на технологии за производство, респективно за създаване или реализиране на иновативния продукт, процес или услуга;

o   Разработване на специализиран софтуер, свързан с внедряването на иновативния продукт, процес или услуга;

o   Разработване на бизнес и маркетингови стратегии за реализация на внедрените в производство иновативни продукти, процеси, услуги – извършване на маркетингови проучвания и анализи, планиране на канали за комуникация с пазара и клиентите, развитие на дистрибуционни мрежи;

o   Консултантски и юридически услуги, свързани със защита на правата върху интелектуална собственост по внедряваните по проекта иновативни продукти/процеси/услуги. Тези услуги могат да бъдат финансирани по проекта само в случай, че касаят предоставяне за ползване правата на кандидата по интелектуална собственост върху внедряваната от проекта иновация на други икономически субекти (напр. лицензиране). Консултантските и юридически услуги не касаят първоначална защита свързана с подаване на заявки пред патентно ведомство или юридическа защита при оспорване права по интелектуална собственост;

o   Консултантски услуги от инженерно-технически характер, свързани с процеса на внедряване на иновативния продукт, процес или услуга.

ВАЖНО:

Всички предвидени за изпълнение дейности в рамките на Елемент „Услуги“ следва да бъдат пряко свързани с внедряването в производството на съответния иновативен продукт, процес или услуга, и/или с неговата пазарна реализация.

Задължителен краен резултат от изпълнението на дейностите по двата елемента е внедряване в производството на съответния иновативен продукт или процес и респективно, стартиране на дейности по предоставяне на разработваната иновативна услуга от страна на предприятието.

Недопустими по настоящата процедура са следните видове дейности/проекти:

 • участие в семинари, работни срещи, изложения;
 • спонсорирани индивидуални стипендии за учебни занимания или курсове за обучение;
 • проекти/дейности, които не предвиждат като краен резултат внедряването в производството на съответния иновативен продукт или процес и, респективно, стартиране на дейности по предоставяне на иновативната услуга от страна на предприятието;
 • дейности, чието изпълнение е стартирало преди подписването на договора за безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура;
 • дейности, които вече са финансирани от други източници;
 • дейности с общ за кандидата маркетингов и рекламен характер.

По елемент „Инвестиции“ следните видове проекти/дейности са недопустими:

 • закупуване на дълготрайни материални и нематериални активи, които не са пряко свързани с внедрявания иновативен продукт, процес или услуга;
 • закупуване на общо компютърно оборудване и софтуер – за административни нужди на предприятието. В случаите на закупуване на компютърно оборудване/информационни системи, те трябва да са необходими за работата на специализираните компютърни приложения;
 • закупуване и/или доставка на суровини и ресурси за производство – материали и/или полуобработени компоненти.

По Елемент „Услуги“ следните видове проекти/дейности са недопустими:

 • общи услуги, свързани с обичайната дейност на предприятието (например счетоводни услуги, юридически, посреднически услуги и др., които не са свързани с внедрявания по проекта иновативен процес, продукт или услуга);
 • разработване на общи бизнес планове и стратегии за развитие, които нямат отношение към внедряването и пазарната реализация на предлагания иновативен продукт, процес или услуга.

Важно:

Във връзка със спазването на принципа за недопускане под никаква форма на реализиране на печалба от дейностите по проекта, всички натрупани лихви по банкови

сметки или други приходи, генерирани по време на изпълнение на проекта подлежат на възстановяване на Договарящия орган.

Безвъзмездната финансова помощ не може да има за цел или да води до формиране на печалба за бенефициента на безвъзмездна финансова помощ.
Допустимост на разходите
При предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура ще бъдат взети под внимание само „допустимите разходи“, детайлно описани по-долу. Бюджетът представлява предварителна оценка на очакваните разходи и трябва точно да отговаря на стойността, посочена в проекта. Бюджетът представлява както предварителна оценка на очакваните разходи, така и максимален размер на „допустимите разходи“. Допустимите разходи трябва да се базират на реални единични цени, а не да бъдат посочвани като обща сума.

По време на оценката на проектните предложения е възможно да бъдат открити обстоятелства, които да налагат промяна в бюджета Тези обстоятелства могат да наложат изискването на допълнителни разяснения и информация от страна на Оценителната комисия, както и  намаляване на бюджета.

Възможните изменения на бюджета не могат да доведат до увеличаване на сумата на исканата безвъзмездна помощ по настоящата процедура, нито до увеличаване на процента на съфинансиранe от ОП „Конкурентоспособност“ .

Условия за допустимост на разходите


За да бъдат допустими, разходите по настоящата процедура за безвъзмездна финансова помощ помощ трябва да отговарят на следните условия:

1. Да са необходими за изпълнението на проекта и да отговарят на принципите за добро финансово управление – икономичност, ефикасност и ефективност на вложените средства.

С оглед определяне на реалистичността на предвидените разходи за закупуване на активи и извършване на строително-монтажни работи, кандидатът следва да приложи към формуляра за кандидатстване поне две оферти – за активи и количествено-стойностни сметки /КСС/ за предвижданите СМР. Представянето на една оферта се допуска само в случаите, когато предвиденият за закупуване актив/и може да бъде доставен само от един доставчик, което следва да бъде надлежно обосновано от кандидата.

При възлагане на услуги на подизпълнител, кандидатът трябва да представи най-малко две оферти за всяка отделна дейност (една оферта при липса на повече от един изпълнител на съответната услуга, която липса следва да бъде надлежно обоснована) с предложена цена от изпълнителите, съответстваща на техническото задание.

2. Да са действително извършени в периода от влизането в сила на договора за безвъзмездна финансова помощ до края на срока на изпълнението на проекта, с изключение на разходите за одит. Последните трябва да са действително извършени и платени не по-късно от срока за предаване на финалния доклад по проекта.

3. Да са действително платени не по-късно от датата на подаване от бенефициента на искането за окончателно плащане по проекта;

4. Да са отразени в счетоводната и данъчната документация на бенефициента/ изпълнителя;

5. Да могат да се установят и проверят, да бъдат подкрепени от оригинални разходооправдателни документи.

Бюджетът трябва да отразява както допустимите, така и допълнителните разходи, които са необходими за постигане целите на проекта, но не са допустими за финансиране – тези разходи се посочват в Работен лист 3 „Допълнителни разходи“ на Приложение B към Насоките за кандидатстване. Недопустимите разходи няма да се считат за собствено съфинансиране на бенефициента.

ПРИМЕР: Като недопустими, но необходими разходи за постигане на целите на проекта, се третират разходите за изграждане на производствени помещения, които разходи са извън строително-монтажните работи (СМР), пряко свързани с инсталирането на закупуваното по проекта оборудване (допустим разход) и/или надвишават 30% от общите допустими разходи за СМР по проекта. За недопустим разход, но също необходим за постигане на целите на проекта, могат да се третират и разходи за възнаграждения на персонала, пряко ангажиран с изпълнението на проекта.

ВАЖНО:

По всички елементи на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Договарящият орган може да отстрани дейности, които са свързани с недопустими разходи.

Допустими разходи


Общи допустими разходи

Допустимите разходи не трябва да противоречат на правилата, описани в Регламент (ЕО) №1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие и за отмяна на Регламент (ЕО) №1783/1999, Регламент (ЕО) №1083/2006 на Съвета относно определянето на общи разпоредби за Европейския регионален фонд, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999, Постановление № 62 от 21.03.2007г. на МС за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 2007 – 2013г. и на Постановление № 236 от 27.09.2007 г. на МС за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна  програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.“

При спазване на тези условия специфичните допустими разходи по настоящата процедура включват:


Разходите за дълготрайни материални активи, както следва:

–        разходи за закупуване на машини, оборудване (вкл. компютърно оборудване, необходимо за работата на специализиран софтуер, свързан с внедряване на иновативния продукт, процес, услуга) и съоръжения, свързани с внедряване в производството на иновативния продукт, процес или услуга, включително разходи, включени в продажната цена за осъществяване на доставката, инсталиране, изпитване и въвеждането в експлоатация на оборудването/ машините/съоръженията;

–        разходи за закупуване на комплектни възли, агрегати и детайли, които се влагат при създаване на части от или на цяла поточна линия за производство на иновативния продукт, и респективно реализация на иновативния процес.;

–        Разходи по изпълнение от външен изпълнител на допустими строително-монтажни работи (СМР) – не повече от 30% от общите допустими разходи по проекта.

Разходи за  дълготрайни нематериални активи, представляващи:

–        разходи за закупуване на специализиран софтуер, свързан с внедряване на иновативния продукт, процес, услуга, включително разходите за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация.

За големите предприятия разходи за нематериални активи са допустими само в размер до 50 % от общите допустими разходи за инвестиции за проекта.

Дълготрайните материални и нематериалните активи, придобити със средства по проекта, следва да се използват изключително в предприятието-получател на помощта, да се разглеждат като амортизационни активи, да са закупени от трети лица при пазарни условия, да бъдат включени в активите на дружеството и да останат в предприятието и региона-получател на регионалната помощ за срок от минимум пет години или три години за МСП.

Допустимо е и придобиването на посочените активи чрез договор за краткосрочен финансов лизинг, при който бенефициентът се явява лизингополучател, съгласно условията, посочени в чл. 10, ал. 3 от ПМС № 236/27.09.2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна  програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.“. Лизинговият период следва да е в рамките на изпълнението на проекта. Бенефициентът може да придобие собствеността върху даден актив или чрез договор за финансов лизинг или чрез договор за покупка.

По елемент „Услуги“ допустимите разходи включват:

Разходи за външни услуги във връзка с осъществяване на допустимите дейности по проекта, както следва:

–        разходи за консултантски услуги, свързани с оптимизиране на технологии за производство, респективно за създаване или реализиране на иновативния продукт, процес или услуга;

–        разходи за услуги по разработване на специализиран софтуер, свързан с внедряването на иновативния продукт, процес или предоставянето на иновативната услуга;

–        разходи за консултантски и юридически услуги, свързани със защита на правата върху интелектуална собственост по внедряваните по проекта иновативни продукти/процеси/услуги, в случай че такива права възникнат по време на изпълнение на проекта. Към тези разходи не се включват разходи, възникнали по време на изпълнение на проекта и свързани със съдебни спорове по отношение на внедрявания иновативен продукт, процес или услуга;

–        разходи за консултантски услуги, свързани с разработване на бизнес и маркетингови стратегии за пазарна реализация на внедрените в производство  иновативни продукти, процеси или услуги;

–        разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер, свързани с процеса на внедряване на иновативния процес, продукт или услуга.

Важно: Разходите за услуги могат да бъдат в размер до 50% от общите допустими разходи по проекта, като максималният размер на безвъзмездната помощ за услуги не трябва да надхвърля 391 166 лв. с натрупване за период от 3 последователни финансови години, като за отрасъл „шосеен транспорт“ – този размер е 195 583 лв.

Екипа на Finansirane.eu, може да Ви съдейства при разработката и управлението на проекта.

3 Comments
 1. Клёвый блог, думаю тоже открыть свой блог.

 2. Здравейте г – жа Димитрова,

  Вие можете да кандидатствате по съответната програма, но трябва освен датата на регистрация на фирмата да отговаряте и на останалите изисквания: Допустими по процедурата за безвъзмездна финансова помощ са само кандидати, които отговарят на следните общи критерии:
  • Да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, и
  • Да са регистрирани преди 31 декември 2006 г., и
  • Да имат седалище в България, и
  • Да са пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проекта, а не да действат в качеството на посредници, и
  • Да разполагат със стабилни и достатъчни източници на финансови средства, които да гарантират финансирането на проекта – осигуряването на собственото съфинансиране и предварителното финансиране на дейностите, както и достатъчно средства за продължаване на дейността на предприятието в дългосрочен аспект.
  Клонове на местни или чуждестранни юридически лица не могат да участват в настоящата процедура за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

  Моля, прочетете статията внимателно!!!

  Иво ЯНКОВ

 3. Reply
  Димитрова 05.11.2008 at 0:19

  Здравейте, интересува ме по обявената процедура могат ли да кандидатстват фирми, които са регистрирани преди 31 декември 2006, но до момента не са осъществявали дейност (в случая нама завършена финансова година)? Благодаря Ви!

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0