Вече сме в очакване за стартирането на приема по мярка мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“.

Консултантска фирма  novek  ни предоставя информация за успешно отчетен проект на фирма „ТЕРМО ЛИДЕР“ ООД , който предстои да получи окончателно си плащане по мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“.

Проектът е свързан с изграждане на рециркулационнa системa за отглеждане на зарибител до определени размери. 

С въвеждането на рециркулационната система се постигат много добри характеристики на готовата продукция и много бърз темп на нарастване в контролирана среда. Чрез изпълнението на този проект сецели задоволяването на потребностите на пазара от зарибителен материал за деликатесeн вид риба – сом. Целевите групи са – производители на риба до пазарни размери. 

Проекта цели намаляване на дефицита от деликатесни видове риба и производство на качествен зарибителен материал с ниска себестойност. Основни дейности на проекта: създаване на маточно стадо, добиване на хайверни зърна, хранене с микро гранули, отглеждане и продажба на зарибител, сортиране на съответни грамажни групи, улов и продажба на зарибител. 

Основната цел на проекта е отглеждане на качествен зарибител от деликатесен вид риба – сом в рециркулационна система. Намаляване на себестойността на продукцията и съкращаване срока на отглеждането с качествен гранулиран фураж е другата страна на нашата дейност.

Въвеждаме нов модерен начин на отглеждане на риба ( рециркулационна система ) с която се постига много добро качество на отглежданите видове в контролирана среда. Използването на качествен гранулиран фураж и спазването норми за екологично равновесие на водната среда, ще доведе до намалява не на себестойността на продукцията и съкращаване на срока и за отглеждане. С поддържането на маточно стадо в тази контролирана среда се постига репродуктивно – производствен процес с висока оцеляемост на зарибителя.

Предвидените разходи  за изграждането на  рециркулационнa системa за отглеждане на зарибител до определени размери са:

1.Извършване на строително монтажни дейности за рехабилитация на язовир „Оборище“;

2.Изграждане на рециркулационнa системa, която включва:

 • съд за интензивно отглеждане на едри риби;
 • съд за интензивно отглеждане на дребни риби;
 • Канализация и водопровод;
 • Аерационна система;
 • Утаител;
 • Пречиствателна станция за битови отпадъчни води;
 • уред за измерване на разтворен кислород;
 • Дифузори за аериране на съдове за интензивно отглеждане на риби;
 • Скари за повдигане на съдовете за интензивно отглеждане на риби;

3.Изграждане на Фотоволтаична система за осигуряване на електрическа енергия;

4. Закупуване и инсталиране на съоръжения у оборудване за подобряване безопасността и условията на труд:

 • Видеонаблюдение;
 • Водозащитно работно облекло;
 • Спасителни жилетки и пояси;

Освен разходите за изграждане на рециркулационнa система мярката покрива и разходите за подготовка на проектното предложение като: разходи за консултантски услуги, инженерни проучвания, изготвянето на технически проект и др.

Проектът по мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ на фирма „ТЕРМО ЛИДЕР“ ООД е на стойност 87625,64 лева.

Мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ финансира  50% от стойността и „ТЕРМО ЛИДЕР“ ООД получават  436 812,82 лева финансова помощ за реализирането на проекта си.

Мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултурите – сектор „Малки проекти“ се очаква да отвори за приeм на проектни предложения през 2-рото тримесечие на 2020г. 

Чрез мярката ще се постигне ефективно използване на ресурсите чрез инвестиции подобряващи енергийната и ресурсната ефективност, подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд.

 Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 48 895 лв за един проект. Процентът на съфинансиране е 50% от общите допустими разходи.

ЕТ или ЮЛ, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор „Аквакултура“

* Забележка: Кандидатите трябва:

 • да са регистрирани като производители на риба и други водни организми по реда на чл.25 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА)
 • да са регистрирани по реда на чл 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД)
 • да отговарят на изискването за микро, малко или средно предприятие съзгласно ЗМСП
 • да са със състав по-малък от 750 души или с оборот под 200 млн евро, ако не попадат в горната хипотеза
 • закупуване на нови машини и оборудване (вкл. компютърно), съоръжения и др., пряко свързани с предвидената инвестиция, в т.ч. и разходи, включени в продажната цена за доставка, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация
 • специална складова техника и складови транспортни средства за обслужване на стопанството (електокари, мотокари, теглитена техника, трансперантни колички, хладилни контейнери)
 • ноу-хау,патентни права и лицензи, необходими за изготвянето на проектното предложение
 • закупуване на софтуер, включително разходите за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация – до 5% от стойността на инвестицията
 • подготовка и изпълнение на проекта, оценки и анализи – до 5 % от общата стойност на допустимите разходи
 • инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими и пряко свързани с производствената дейност
 • въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и опазване на околната среда и водите и достигане на съответствие с международно признати стандарти
 • обучение на персонала, зает с производствената дейност, пряко свързан с предвидената инвестиция – до 1% от общите допустими разходи
 • сервизни плавателни съдове, които обслужват и са пряко свързани с изпълнението на проекта
 • преместваеми обекти за продажба на дребно на собствено произведена продукция от аквакултура и аквакултурните стопанства
 • съоръжения и/или оборудване на подобряване безопасността и условията на труд
 • разходи за информация и комуникация – до 2% от общите допустими разходи, при размер на финансовата подкрепа до 100 000 евро, и до 1% от общите допустими разходи за всички останали проекти

* Забележка: За един проект е допустимо закупуването само на 1 бр. специализиран плавателен съд.

Ако желаете да реализирате ваша идея, но имате нужда  от финансова помощ, не се колебайте и се обърнете към доказалите се експерти от консултантска фирма novek .

novek обединява мрежа от специалисти, фирми и организации, създавайки инфраструктура, която може да предостави цялостно решение от А до Я. Това включва всеки аспект от подготовката до изпълнението на даден проект.

На посочените контакти може да си уговорите среща за безплатна консултация, на която да обсъдите възможностите пред Вас.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0