User Posts: Цветослава Танчева
0

До края на 2015 година се очаква да стартира първият прием на проектни предложения по процедура "Добри и безопасни условия на труд" на Оперативна програма ...

0

Поради големия интерес по процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 се очаква увеличаване на ...

0

УО на ОПИК обявява за обществено обсъждане първата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 на  Оперативна програма ...

0

Във връзка с приключване на Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. се изменят и крайните срокове за изпълнение на инвестициите и подаване на ...

0

Проектите по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти“ от новата ПРСР ще дават приоритет на преработката на българска ...

0

Нови правила за реклама на агропродукти влизат в сила от декември, като отпада националното съфинансиране. От 1-ви декември 2015 г. ще се прилагат нови ...

Browsing All Comments By: Цветослава Танчева
Compare items
  • Total (0)
Compare
0