Начало / Акцент Евро Финансиране / Какво трябва да знаем за подмярка 4.1.2 от ТПП за развитието на малки стопанства?
подмярка 4.1.2

Какво трябва да знаем за подмярка 4.1.2 от ТПП за развитието на малки стопанства?

В последно време, в пощата на Finansirane.eu постъпиха десетки запитвания, свързани с подмярка 4.1.2 „Помощ за инвестиции в стопанствата“ или „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма (ТПП) за развитие на малки стопанства“. В тази връзка, днешният материал е посветен изцяло на нея и нейните особености, критерии за допустимост и финансови показатели.

Първото и най-важно нещо, което трябва да запомним е, че ТПП е насочена изцяло към развитието на Малки земеделски стопанства (МЗС). За тази цел, е подготвена дефиниция, която да се приложи за почти всички мерки от Подпрограмата. Като всяко правило разбира се, това също има своето изключение, а именно подмерки 4.1.2 и 4.2.2 „Помощ за инвестиции в преработка/търговия на селскостопански продукти“ (която ще бъде обект на анализ в следващия материал).

За тези две подмерки,  „МЗС“ е стопанство, с икономически размер, измерен в Стандартен производствен обем (СПО) от 6 000 до 7 999 евро. Това освен дефиниция за МЗС е и основен критерии за допустимост на кандидатите, в допълнение със следните изисквания:

 • Производството на кандидатите да е в секторите „плодове и зеленчуци“ и „етерично-маслени и лекарствени култури“;
 • Кандидатите да са получили минимум 33% от общия доход за предходна година от земеделски дейности.

Тук ще направим важно пояснение за кандидатите в сектор „Животновъдство“! 

Министър Десислава Танева, в свое интервю, увери, че от МЗХ вече са изпратили към Европейската комисия, нотификация за промяна на ПРСР 2014-2020, със заложени два основни промени:

 1. Първата промяна е свързана с намаляване на СПО на стопанствата, които могат да бъдат допустими по ТПП за малките стопанства, по инвестиционните мерки – 4.1 и 4.2;
 2. Втората промяна е свързана с животновъдните стопанства и тяхното включване към допустимите за кандидатстване бенефициенти.

Важно е да уточним, че кандидати одобрени по мярка 112 „Създаване на млади фермери“ от ПРСР 2007-2013, не са допустими по тази подмярка.

По подмярка 4.1.2 ще се подпомагат материални и нематериални инвестиции, които да водят до подобряване икономическата устойчивост и резултати на стопанството. В тази връзка ще бъдат подкрепяни дейности, свързани с инвестиции:

 • За модернизация или увеличаване на физическия капитал; повишаване производителността на труда и качеството на разширяване на производството;
 • За подобряване на пред-пазарната подготовка или съхранение на продукцията;
 • За създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързо-растящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
 • За съхранения и оборудване за напояване/отводняване;
 • За реконструкция и строителство на сгради за отглеждане на добитък;
 • За намаляване потреблението на енергия;
 • За производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопани;
 • В машини, оборудване и съоръжения за опазване на околната среда;
 • За постигане съответствие с нововъведените стандарти в ЕС, приложими за съответните стопанства.

Като удачни примери по допустимите дейности, бихме могли да посочим: закупуване на оборудване и обзавеждане за почистване, сортиране, пакетиране на продукцията, както и изграждане/реконструиране на сгради за специализирано съхранение и обработка; осигуряване на вентилация, изолация и охлаждане; изграждане/реконструкция на сграда за отглеждане на малки телета; обособяване на фотоволтаична система за нуждите на кравеферма например; изграждане на торохранилище, построено по най-съвременна технология и отговарящо на всички стандарти на ЕС за опазване компонентите на околната среда; закупуване на косачки, дробилки, преносими сушилни или друг прикачен инвентар; закупуване на ноу-хау, патентни права, търговски марки и други.

По тази мярка ще бъдат признавани и всички разходи свързани с проекта, като предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери, както и консултантски услуги.

Приоритет при избора ще бъде даван и по тази подмярка, като такъв ще получат стопанствата от секторите „плодове и зеленчуци“, биологично производство; стопанства разположени в планински и необлагодетелствани райони, както и с инвестиции в енергийната ефективност и иновации.

Тук е важно да подчертаем, че ще се финансират дейности, които при оценката получават минимален брой точки.

Финансовата помощ по подмярка 4.1.2  е в размер до 60%  от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;

Размерът на финансовата помощ се увеличава с 10%, като максималното комбинирано подпомагане не може да надхвърля 80% в следните случаи:

 • За проекти представени от млади селскостопански производители – 10%;
 • За колективни инвестиции или интегрирани проекти, които включват подпомагане в рамките на повече от една мярка – 10%;
 • За проекти с инвестиции в райони с природни и други специфични ограничения съгласно член 33  – 10%;
 • За проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ за селскостопанска производителност – 10%;
 • За проекти с инвестиции за изпълнение на дейности по член 29 и член 30 – 15%.
 • Проекти, интегриращи хоризонталните приоритети за иновации, опазване и възстановяване на околната среда, включително биологично производство, икономия на ресурси и адаптация към климатичните промени – 10%.
 1. Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в размер на 1  250 евро.
 2. Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в размер на 25 000 евро, а за проекти представляващи колективни инвестиции 70 000 евро.
 3. Максималното комбинирано подпомагане за проекти за колективни инвестиции и интегрирани проекти е не повече от 90% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

В следващата част, очаквайте повече информация за подмярка 4.2.2 „Помощ за инвестиции в преработка/търговия на селскостопански продукти“, а до тогава следете актуалните приеми по всички останали програми, в сайта на www.novek.bg.

ВИЖ СЪЩО

Нови възможности за кандидатстване по процедура за подбор на проекти по мярка 4.2

Местна инициативна група „Поморие“ обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 4.2 “Инвестиции …

8 коментара

 1. Имам идея за отглеждане на зеленчуци и билки, но за 1 ви път ще стартирам с това, а едно от условията е „Кандидатите да са получили минимум 33% от общия доход за предходна година от земеделски дейности“.
  Може ли да се кандидатства така, все пак винаги има 1 ви път
  Предварително благодаря за отговора!

 2. Марияна Стайкова

  Благодарим за информацията ще ни е много полезна,със сигурност ще кандидатстваме тъй като бе уточнено ,че имат приоритет проектите с по-високо СПО-(млади земеделски стопани практикуващи в необлагодетелствани райони ),а и имаме спечелен проект по мярка 6.3 ☺

 3. Ще могат ли да участват в програмата спечелите проекта 6.3. и какви ще бъдат сроковете за подаване на документи /ориентровъчно /.Как да разбирам това -„Тук е важно да подчертаем, че ще се финансират дейности, които при оценката получават минимален брой точки“.Кои ще бъдат класирани -тези със по – малки стопанства или тези със стопанства с обем между 7000 и 7999?

  • Здравейте,
   на база проекто – наредба по подмярка 4.1.2 – бихте могли да кандидатствате, след като имате спечелен проект по мярка 6.3. Ще бъдат класирани и проекти, получили минимален брой точки, като с приоритет ще бъдат разглеждани стопанства с по-висок СПО. За повече въпроси и разяснения, бихте могли да се обадите на телефон: 02/ 489 6959.

  • Калина

   Здравейте. Дъщеря ми е одобрена по мярка 6.3 месец март 2017 подписа договор за финансиране ,през 2018 г. и предстои проверка за второ плащане.Може ли да кандидатства по мярка 4.1.2.

 4. Благодаря, перфектна сте 🙂

 5. „За проекти с инвестиции за изпълнение на дейности по член 29 и член 30 – 15%.“
  От кой нормативен акт?
  Приложима ли е Наредба № 9 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 , която ползвате за база или да очакваме Наредба № …… от 201.. г. за прилагане на подмярка 4.1.2

  • Здравейте,
   Наредба 9 не е приложима, тъй като тя е за мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Очаква се да бъде публикуван проект на Наредба, с която да бъдат регламентирани условията за кандидатстване по Тематичната подпрограма за развитието на малки стопанства и когато тя е факт, ще бъде публикувана и в нашия сайт.
   Член 29 от Програма за развитие на селски райони, отговаря на мярка 11 „Биологично земеделие“, а член 30 – „Плащания по „НАТУРА 2000″ и Рамковата директива за водите“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.