Ако не искат да връщат пари по мярка 4.1, одобрените да стартират проектите до 9 месеца

Almond-Trees-in-BloomДържавен фонд „Земеделие“ напомня, че съгласно сключените договори по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” от ПРСР 2014-2020 г., ползвателите на финансова помощ са длъжни да започнат реалното изпълнение на инвестицията в срок не по-дълъг от девет месеца от датата на подписване на договора, ако инвестицията не включва строително-монтажни работи (СМР). Изпълнението на проекта трябва да започне в срок до 12 месеца от подписването на договора, ако инвестицията включва СМР.

Бенефициентите трябва уведомят писмено ДФ „Земеделие“ за това, че са започнали изпълнението на проектите си, като представят: документ за извършено авансово или частично плащане в размер не по-малък от 20 на сто от размера на одобрената финансова помощ, издадена фактура за сума над посочения размер, подписани приемно-предавателни протоколи за извършени дейности по проекта на стойност не по-малка от посочената и други.

Документите трябва да бъдат изпратени с придружително писмо в свободен текст, в което изрично да се посочва  номерът на договора, сключен с Фонда, на адрес: 1618 София, бул. „Цар Борис ІІІ“ 136, Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, Дирекция „Оторизация на плащанията по ПМРСР“, отдел“Методология и мониторинг“.

ДФ „Земеделие“  прекратява едностранно и без предизвестие договора по подмярката в случай, че: бенефициентът не започне изпълнението на одобрената инвестиция в определените срокове; не изпълни задължението си да предостави писмено доказателства за начало на инвестицията или доказателствата са на стойност по-малка от 20 на сто от размера на одобрената финансова помощ по договор или анекс.

В тези случаи ползвателят дължи на Фонда обезщетение в размер на полученото по договора плащане, както и неустойка в размер на законната лихва върху получена сума, считано от датата, на която изтича срокът за стартиране на изпълнението на инвестицията. Когато няма извършено плащане по договора се дължи неустойка в размер на 5% от размера на одобрената финансова помощ.

Ползвателят не дължи неустойка, ако до изтичане на шест месеца от сключването на договора по подмярка 4.1 уведоми Фонда, че се отказва от помощта и желае договорът да бъде прекратен.

 

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0