Енергийна ефективност за Малки и Средни предприятия

България заема първо място по енергийна интензивност в ЕС – 27, т.е. българската икономика изразходва най-голямо количество енергия, необходимо за производството на единица брутен вътрешен продукт или със 77,34% повече от средното за ЕС – 27. Въпреки дългосрочната тенденция на подобряване на енергийната ефективност на българската икономика измерена, чрез общия индекс за енергийна ефективност ODEX, през 2011 г. България заема последно място по енергийна ефективност на ниво ЕС – 27, което е един  от факторите, ограничаващи производителността и конкурентоспособността на предприятията в страната. Високата енергийна интензивност на индустрията се дължи на физически и морално остарели технологии; на ограничения достъп до нови добри практики, системи и модели за енергийно и ефикасно производство.

Обновлението на съществуващото производствено оборудване е крайно наложително, но то изостава поради липсата на финансов ресурс и относително бавната възвръщаемост на инвестициите в нови такива, тъй като цените на електроенергията и  ресурсите в страната са все още едни от най-ниските. Самото обновление и усъвършенстване на технологиите прави производствените процеси по-ресурсно ефективни и по-екологосъобразни; оказва влияние върху повишаването на енергийната ефективност и засилва конкурентоспособността на предприятията, чрез постигане на по-ниски производствени разходи и намалява зависимостта от доставките на първични производствени суровини.

Необходимо е насърчаване на предприятията, за да пристъпят към инвестиции за повишаване на енергийната ефективност, което ще доведе до намаляване на разходите за производство на единица продукция, ще допринесе за въвеждане и развитие на екологосъобразни производства и повишаване на устойчивата конкурентоспособност на предприятията.

В тази връзка, ще Ви запознаем с процедура „Енергийна ефективност за МСП“ от ОП „Иновации и конкурентоспособност“, чиято цел е постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката, чрез предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за изпълнението на мерки за енергийна ефективност.

 • Очаква се процедурата да отвори за прием на документи през месец Март 2016г. – с продължителност до месец Август 2016г.

Допустими бенефициенти:

 • Кандидатите трябва да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство и
 • да отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно „Закона за малките и средни предприятия“ и
 • да имат минимум три приключени финансови години (2013, 2014 и 2015) преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти и
 • да развиват своята основна дейност в един от следните сектори:
  – сектор B „Добивна промишленост”;
  – сектор C „Преработваща промишленост”;
  – сектор D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива”;
  – сектор E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване”;
  – сектор F „Строителство“.

Допустими дейности:

 • Елемент А „Инвестиции“ (задължителен)

1) Инвестиции за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, включени в опростен енергиен одит, извършен от лица, вписани в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ:

 • Придобиване на ДМА и ДНА за мерки за ЕЕ;
 • СМР на производствени сгради и/или на мерки за ЕЕ.

2) ВСЯКА от предвидените за изпълнение мерки следва да е с потвърден ефект енергийни спестявания от минимум 5% съгласно обследването за енергийна ефективност;

Преди подаване на проектното предложение кандидатите следва да получат становище за съответствие на енергийния одит. Контролът относно качеството на енергийните одити ще бъде извършван от компетентни външни лица.

 • Елемент Б „Услуги“ (незадължителен)

1) Придобиване на инвестиционен проект по смисъла на ЗУТ;
2) Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандартите БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001;
3) Извършване на опростен енергиен одит – до 20 000 лв;
4) Закупуване на материали, които са пряко свързани с изпълнението на дейностите по Елемент А;
5) Публичност и визуализация – до 3 000 лв;
6) Одит на проекта – до 5 000 лв.

Размер на финансирането:

 • Минимален размер на безвъзмездното финансиране: 50 000 лв.
 • Максимален размер на безвъзмездното финансиране: 1 500 000 лв.

Кандидатите могат да изберат 1 от 3 различни режима на финансиране с различен процент на безвъзмездната финансова помощ:

1. Регионална помощ:

 • Микро и малки предприятия – 70 % извън ЮЗР (Югозападен район) ; 45 % в ЮЗР.
 • Средни предприятия – 60 % извън ЮЗР; 35 % в ЮЗР.

2. Режим „de minimis“:

 • До 70 % за дейности по Елемент А “Инвестиции“
 • До 90 % за дейности по Елемент Б „Услуги“

3. Режим „инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“:

 • До 65 % за микро и малки предприятия
 • До 55 % за средни предприятия

Това е само една обобщена част от информацията по процедурата. Повече за нея, както и за други предстоящи процедури от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ може да разберете на среща с наш консултант, в някой от офисите ни  в страната.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0