За процедурата „неземеделски дейности“ по мярка 6.4.1 е предвиден бюджет от 30 млн. евро

Ще се подпомага и изграждането на инсталации за възобновяема енергия за собствени нужди

За повторно обсъждане са публикувани условията и насоките за кандидатстване по процедурa чрез подбор на проектни предложения „Производство на продукти, които не са включени в Приложение I от Договора за функционирането на Европейския съюз“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР. (В приложение 1 са включени живи животни, месо, карантия, млечни продукти, пчелен мед, риба, живи растения, зърнени продукти, пектин и други)

Бюджетът по процедурата е 58 674 000 лева (30 млн. евро). Бенефициенти могат да бъдат земеделски производители и малки предприятия, които не са земеделски стопани. За малките предприятия ще се дадат 35 204 400 лева от цялата сума.

Финансовата помощ за одобрените проекти ще е в размер до 50 на сто от общите допустими разходи.

Проектите трябва да се изпълняват в селски райони, кандидатите трябва да са регистрирани също в селски район.

Допустими за подпомагане са земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Минималният размер на допустимите разходи за един проект е левовата равностойност на 10 000 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за един проект е левовата равностойност на 600 000 евро.

Ако кандидатът е земеделски стопанин, той трябва да е регистриран като земеделски стопанин съгласно Наредба № 3 от 1999 г. Минималният стандартен производствен обем на земеделското му стопанство трябва да е над левовата равностойност на 8 000 евро. За кандидати малки и средни предприятия се изисква те да са получили най-малко 50 на сто за предходната финансова година приходи от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ.

Ако кандидатът иска да инвестира в производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, той ще бъде подпомогнат само за мощност, която е равна на собственото потребление на енергия и не надхвърля необходимото количество енергия за покриване нуждите на предприятието. Капацитетът на инсталациите не трябва да надвишава мощност от 1 мегават. Тук става въпрос за инвестиции за производство на електрическа и/или топлинна енергия или енергия за охлаждане и/или производство на биогорива и течни горива от биомаса. При производство на електроенергия от биомаса инсталациите трябва да произвеждат най-малко 10 на сто топлинна енергия.

При производство на биоенергия кандидатът трябва да докаже наличието на суровинна база за периода на изпълнение на бизнес плана. При производство на биоенергия (включително биогорива) суровините от зърнени и други богати на скорбяла култури, захарни култури, маслодайни култури, както и суровини, които могат да се използват за фуражи, се ограничават до 20%. Ограниченията от 20% не се прилагат за отпадъчни продукти от тези култури, които не се използват за фуражи.

Не се финансират инвестиции, насочени към дейности, които се подпомагат по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговията с горски продукти“.

Не се предоставя финансова помощ за хазарт, финансови услуги (в т. ч. извършването и предоставянето на платежни услуги), инвестиции, свързани с електронни пари (вкл. генериране на криптовалути), голф, лов и риболов, сектори и дейности, определени за недопустими в Регламент (ЕС) № 1407/2013, производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за продажба.

Няма да се подкрепят и инвестиции, насочени към туристически дейности и туристически обекти по смисъла на Закона за туризма, с изключение на дейности в областта на спорта.

Не се допускат инвестиции за закупуване на превозни средства – от самолети и яхти до велосипеди и ремаркета.

Допустими за подпомагане са разходи за изграждане, или подобрения на недвижимо имущество; закупуване, включително чрез финансов лизинг, на нови машини, съоръжения и оборудване до пазарната стойност на активите; закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за инвестиционните дейности; закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на селски район съгласно.

Допустими са също така нематериални инвестиции като придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Общи разходи като хонорари на архитекти, инженери и консултанти и хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост не могат да надхвърлят 12 на сто от сумата на допустимите разходи.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0