Какви възможности ни предоставя Програма за морско дело и рибарство през 2018 година

В настоящия материал, ще Ви запознаем с мерките, които се очаква да отворят врати за прием на проектни предложения по Програма за морско дело и рибарство през 2018 година, а именно :

През първото тримесечие се очаква да стартират две мерки :

Мярка 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход”

Финансовата помощ ще се предоставя за извършване на инвестиции свързани със следните дейности :

 • Диверсификация на доходите на рибарите чрез развиването на допълващи дейности, включително инвестиции на борда на корабите;
 • Риболовен туризъм
 • Екологични услуги, свързани с рибарството и образователни дейности в областта на рибарството;

Допустими кандидати по тази мярка са лица регистрирани по Търговския закон и развиващи дейност в сектор Рибарство.

Максималният % на финансиране е в размер на 50%

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 146 687,00 лева.

Мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите – сектор „Малки проекти”

Допустими за подпомагане са дейности свързани с:

 • Продуктивни инвестиции в аквакултурите, включително производство на зарибителен материал;
 • Инвестиции за диверсификация на дейностите и отглежданите видове;.
 • Модернизация на стопанствата, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;
 • Инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност;
 • Инвестиции за повишаване положителното въздействие върху околната среда и подобряване на ефективното използване на ресурсите, в т. ч. преминаване към възобновяеми източници на енергия; насърчаването на затворени системи за аквакултури.

 Допустими кандидати по тази мярка са лица регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор Аквакултура.

Максималният % на финансиране е в размер на 50%

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 48 895,00 лева .

 

В периода от април до юни се очаква да стартира прием на проектни предложения по Мярка 1.6 „Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности”

Финансовата помощ ще се предоставя за извършване на инвестиции свързани със следните дейности :

 • Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие — принос за по-доброто управление или съхранение;
 • изграждане, монтаж или осъвременяване на стационарни или преносими съоръжения;
 • изготвяне на планове за защита и управление, свързани с обектите по „Натура 2000“ и специалните защитени територии;
 • управление, възстановяване и наблюдение на морските защитени територии, включително обекти по „Натура 2000“;
 • повишаване на осведомеността по въпросите на околната среда;
 • участие в други действия, целящи поддържането и подобряването на биологичното разнообразие и екосистемните услуги.

 Допустими кандидати по мярката са :

 • лица регистрирани по Търговския закон
 • Юридически лица регистрирани по Закона за юридически лица с нестопанска цел

Максималният % на финансиране е в размер на 50%

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 450 000 ,00 лева .

 През третото тримесечие на 2018 г. се очаква да стартира прием по мярка 2.1 „Иновации”

 Финансовата помощ ще се предоставя за извършване на инвестиции свързани със следните дейности :

 • развиване на техническите, научните или организационните знания в стопанствата за аквакултури ;
 • насърчаване на устойчивото използване на ресурсите в аквакултурите;
 • подобряване на хуманното отношение към животните или улесняване прилагането на нови, устойчиви производствени методи;
 • разработване или въвеждане на пазара нови видове аквакултури с добър пазарен потенциал;
 • проучване техническата и икономическата осъществимост на иновативните продукти и процеси.

 Допустими кандидати по мярката са :

 • Публични или частни научни или технически организации, признати от Р България самостоятелно или в сътрудничество с юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон и юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ,
 • признати браншови организации в областта на рибарството и/или признати организации на производителите на риба и други водни организми в сектор „Рибарство“, в сътрудничество с публични или частни научни или технически организации, признати в Р България

Максималният % на финансиране е в размер на 100%

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 350 000 ,00 лева .

 

През същия период се очаква да стартира и дългоочакваната мярка 2.2”продуктови инвестиции в аквакултурите – сектор „Рециркулационни системи и сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизиране на съществуващи аквакултурни стопанства”

Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за следните дейности:

 1. продуктивните инвестиции в аквакултурите, включително зарибителен материал;
 2. диверсификацията на продукцията на аквакултурите и отглежданите видове;
 3. модернизация на аквакултурните стопанства, включително подобряването на условията на труд и безопасност за работещите в сектора;
 4. подобряването и модернизацията, свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;
 5. инвестиции, намаляващи отрицателното въздействие или повишаващи положителното въздействие върху околната среда, както и подобряването на ефективното използване на ресурсите;
 6. инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност на продуктите от аквакултури;
 7. инвестиции, водещи до значително намаляване на въздействието на предприятията за аквакултури върху потреблението  и качеството  на водата,   по специално  чрез  намаляване  на  използваното  количество  вода  или  химикали, антибиотици и други лекарствени продукти или чрез повишаване на качеството на отпадните води, включително чрез разработване на мултитрофични системи за аквакултури; (поликултурно отглеждане на аквакултури);
 8. насърчаването на затворени системи за аквакултури, в които продуктите от аквакултури се отглеждат в затворени рециркулационни системи, като по този начин се свежда до минимум потреблението на вода;
 9. инвестиции в повишаването на енергийната ефективност и насърчаването на преминаването на предприятията за аквакултури към възобновяеми източници на енергия (на ниво допустимост капацитета на инсталацията да не е по-голям от потреблението, което е необходимо за проекта);
 10. диверсификация на доходите на предприятията за аквакултури чрез развиване на допълнителни дейности, свързани с основната дейност на предприятието в областта на аквакултурите, включително за риболовен туризъм, свързани с аквакултурите екологични услуги или образователни дейности в областта на аквакултурите.

За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват лица регистрирани по Търговския закон, развиващи дейност в сектор Аквакултура.

 Максималният % на финансиране е в размер на 50%

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за сектор „Рециркулационни системи е в размер на 850 000 лева , а за сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства е в размер на 550 000 лева

 

През четвъртото тримесечие на годината ще стартира мярка 6.3 „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда”

 Финансовата помощ ще се предоставя за извършване на инвестиции свързани със следните дейности :

 • изследване на морското дъно;
 • изследване на морската среда;
 • дейности водещи до постигане на целите на синия растеж.

 Допустими кандидати по мярката са :

 • Публично- правни органи, регистрирани по Закона за юридически лица с нестопанска цел;
 • публични или частни научни или технически организации, признати в Република България

 Максималният % на финансиране е в размер на 100%

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 1 086 571 лева .

 

Ако все още имате въпроси, на които не сме отговорили по – горе, заповядайте на консултация в някой от офисите ни в страната, където колегите ще дадат повече яснота, ще отговорят на всички възникнали въпроси и с удоволствие ще изготвят Вашето проектно предложение.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0