Какво трябва да знаем за подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“

Подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“се очаква да стартира през месец октомври . Днешният материал е посветен изцяло на нея и нейните особености, критерии за допустимост и финансови показатели.

Кой може да кандидатства ?

 • физически лица, еднолични търговци и юридически лица, собственици на минимум 0,5 ха горски територии;
 • местни поделения на вероизповеданията, собственици на минимум 0,5 ха горски територии;
 • общини, собственици на минимум 10 ха горски територии;
 • микро, малки и средни предприятия;
 • горски стопани, доставчици на услуги .

Допустими дейности !

 Различното в мярка е, че в зависимост от правната форма на кандидата се определят допустимите дейности.

Ако Вие сте :

 • физически лица, еднолични търговци и юридически лица, собственици на минимум 0,5 ха горски територии;
 • местни поделения на вероизповеданията, собственици на минимум 0,5 ха горски територии;
 • общини, собственици на минимум 10 ха горски територии;

то може да кандидатствате за :

 • изграждане, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими активи необходими за първичната преработка на дървесина и недървесни горски продукти, както и закупуването на земя, когато е пряко свързана с изпълнението на проекта;
 • закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи индустриалната преработка съгласно приложение № 1;
 • закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за преработка на недървесни горски продукти;
 • отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст;
 • закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина за едно или повече стопанства.

Ако сте микро, малко или средно предприятие имате възможност да кандидатствате за финансиране на следните дейности :

 • изграждане, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими активи необходими за първичната преработка на дървесина и недървесни горски продукти, както и закупуването на земя, когато е пряко свързана с изпълнението на проекта;
 • закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи индустриалната преработка съгласно приложение № 1;
 • закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за преработка на недървесни горски продукти;

Ако сте горски стопани или доставчици на услуги имате възможност да кандидатствате за финансиране на следните дейности :

 • отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст;
 • закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина за едно или повече стопанства.

Каква е субсидията която ще се отпуска ?

 

Финансовата помощ  по мярка е в размер на 50% от допустимите за финансиране разходи, когато инвестицията се изпълнява на територията на селски район, а когато инвестицията не попада в обхвата на селските райони финансовата помощ е в размер на 40 % .

Субсидията която може да получите при одобрение на вашият проект е в границите от 5 000 до 500 000 евро.

Какви разходи ще бъдат допустими ?

 

Допустими за финансова помощ са следните разходи:

 • общи разходи, свързани със съответния проект за хонорари за архитекти, за инженери и за консултантски услуги по подготовка и управление на проекта;
 • закупуване на земя, когато е пряко свързано с изпълнението на проекта;
 • разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 • закупуване на софтуер необходими за изпълнение на проекта;
 • разходите за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация.

За какво ще се дава приоритет ?

По мярка 8.6 приоритет ще получат проекти които :

 • се изпълняват в общини с висока лисистност

* над 60 % – 40 т.

* от 50 до 60% – 30 т.

* от 40 до 50 % – 20 т.

*  от 30 до 40% – 10 т.

 • осигуряват устойчива заетост

Ако все още имате въпроси на които не сме отговорили , заповядайте на безплатна консултация в някой от офисите ни в страната, където колегите ще дадат повече яснота, ще отговорят на всички възникнали въпроси и с удоволствие ще изготвят Вашето проектно предложение.

 

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0