Справка за приетите заявления, одобрени проекти и извършени плащания по стартиралите мерки от ПРСР към 11.05.2009 г.

Ако сте решили да кандидатствате по Програмата за развитие на селските райони за изграждане на фотоволтаична централа, вече имате земя или все още се чудете каква земя да изберете, настоящото ръководство за калкулиране за превръщането на земята в трета категория ще ви е много необходимо.
При изчисляване на необходимия оперативен капитал е задължително да се съобразите с тарифата за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи.

1. Определяне на таксата за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди
Размерът на таксата за промяна на предназначението на земеделска земя се определя от:
1. бонитетната категория на земеделската земя, посочена в акта за категоризация, изготвен съгласно Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение;
2. размера на земята, включена в границите на определената площадка или трасе на обекта;
3. местонахождението на земята съобразно функционалния тип на населеното място, определен по Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ) в Република България;
4. вида на обекта;
5. възможността за напояване.

Размерът на таксата се определя по формулата:
Т = СББ x Кплощ x Кфт x Кпол,
където: Т е таксата за промяна на предназначението на 1 дка земеделска земя (лв.);
СББ – средният бонитетен бал за съответната категория земеделска земя при неполивни условия; за некатегоризируема земя СББ е 2,5;
Кплощ – коефициентът за площта на земята, необходима за обекта;
Кфт – коефициентът за функционалния тип на населеното място;
Кпол – коефициентът за поливност.

Коефициентът за площта на земята се определя в зависимост от размера на земята, необходима за обекта, и от вида на обекта, както следва:
1. за обектите по чл.6 и 7:
а) при площ до 5 дка включително – 2,00;
б) при площ от 5 до 10 дка включително – 2,50;
в) при площ от 10 до 20 дка включително – 3,00;
г) при площ над 20 дка – 3,50;

2. за обектите по чл. 8 независимо от размера на площта, която се засяга – 2,00.
Коефициентът за функционалния тип на населеното място се определя в зависимост от групата по функционален тип на населеното място и от вида на обекта, както следва:

 

Групи по функционален тип

Вид на обекта

по чл.6

по чл.7

по чл.8

1. За земи в землищата на Столичната община, населени места от I, II и III функционален тип, национални курорти и землища на населени места, граничещи с морската брегова ивица

10,00

3,00

0,90

2. За земи в землищата на населени места от IV и V функционален тип

7,00

2,50

0,60

3. За земи в землищата на населени места от VI,VII и VIII функционален тип

4,50

2,00

0,40

За линейни обекти коефициентът по ал.3 е 1,00.
Коефициентът за поливност при поливни условия е 1,20, а при неполивни – 1,00.

Размерът на таксата се определя горепосочения ред, като се ползва съответният коефициент в колона 2 на таблицата, когато става въпрос за промяна на предназначението на земеделската земя за изграждане на:
1. търговски обекти;
2. производствени обекти;
3. складови обекти;
4. административни обекти;
5. курортни обекти;
6. туристически и спортни обекти;
7. жилищни и вилни комплекси.

Размерът на таксата се определя, като се ползва съответният коефициент в колона 3 на таблицата, когато става въпрос за промяна на предназначението на земеделската земя за изграждане на:
1. обекти, свързани с производството, съхраняването и преработката на селскостопанска продукция, както и обекти на хранително-вкусовата промишленост; тържища за непреработена селскостопанска продукция; обекти за съхраняване, поддържане и ремонт на селскостопанска техника;
2. жилищни и вилни сгради и гаражи.
Размерът на таксата се определя, като се ползва съответният коефициент в колона 4 на таблицата, когато става въпрос за промяна на предназначението на земеделската земя за изграждане на:
1. обекти – държавна и общинска собственост;
2. здравни обекти;
3. обекти на науката, образованието и културата;
4. обекти на енергетиката и транспорта;
5. обекти със социално предназначение;
6. обекти за опазване и възстановяване на околната среда;
7. обекти, свързани с отстраняване на природни бедствия и аварии;
8. обекти на отбраната и националната сигурност.
2. Такси по искания за разглеждане на предложения от комисиите по чл.17, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи, за извършване на експертизи и за издаване на документи за промяна на предназначението на земеделските земи
При внасяне на искане за разглеждане в комисиите по чл.17, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) се заплаща еднократно такса в размер 30 лв. за обекти с площ до 50 дка и 100 лв. за обекти с площ над 50 дка.
Таксата по ал.1 се заплаща от собственика на земята или от инвеститора на обекта и включва и издаването на препис-извлечение от решението на комисиите, заверка на скицата и подробен устройствен план на обекта.
Таксата по ал.1 не се заплаща за разглеждане на предложение за отменяне или изменяне на решение на комисиите по чл.17, ал.1 ЗОЗЗ.
При внасяне на искане за издаване на копие от карта за почвената покривка в М 1:10 000 се заплаща такса, както следва:
1. за плотерно копие на един картен лист – 15 лв.;
2. за плотерно копие на част от картен лист – 7 лв.
При внасяне на искане за издаване на акт за категорията на земята, за заверка на удостоверението за поливност и на скицата на площадката (ситуацията на трасето) се заплаща такса 10 лв.
При внасяне на искане за издаване на заверено копие или на препис-извлечение от предходно решение или от друг документ, свързан с промяна на предназначението на земеделска земя, се заплаща такса 10 лв.

Таксите по настоящата тарифа се внасят по бюджета на Министерството на земеделието и горите.

Статията е предоставена от Мария Петрова
Мениджър Европейско финансиране към консултантска компания “Енпром” ООД: http://enprom.bg/

34 Comments
 1. Здравейте, сънаследник съм с още 3-ма души на земя около Камбаните в София. Това, което ме интересува е дали мога сама, без тяхно съгласие, да променя статута на земята от земеделски имот в земя, предназначена за жилищно строителство и трябва ли да променям целия имот (3,100дка) или само част от него, тъй като разбрах, че ако е земеделска земя не можем да я разделим, но ако е предназначена за жил.строителство, то тогава можем, понеже на човек се падало повече от 350кв.м. Благодаря предварително за Вашия отговор.

 2. Reply
  лили оркова 04.03.2014 at 9:55

  искам да попитам ако можете да ми кажете, очаквам да ни дадт цена за преотреждане на имот от Министерството на земеделието и храните, да ли има някакъв вариант за обжалване на цената ако е много висока и как става ако има такъв законов ред, благодаря.

 3. Reply
  Владимир Димитров 14.08.2011 at 20:11

  Здравейте,
  вече съм отправял запитване към Вас по-рано, във връзка с финансиране по мярка 312 и Ви благодаря за експедитивността и тоността на отговора – макар в моя случай да не попадам в тази графа.
  Искам да променя статута на 1 дка. земеделска земя извън регулация на гр. Враца /възстановена по параграф 4/ в лозята.
  1. Намира се на главен околовръстен път София – ферибот Оряхово.
  2. Категория при не поливни условия VII ливада.
  3. Обща площ на терена 5 дка.
  4. За построяване на заведение с градина.
  Имам и под въпрос:
  Възможна ли е промяна на статута на земята само на 300 или 400 кв.м. само на заведението, а градината и паркоместа да са без смяна на статута и колко би ми струвало за 400 кв.м.
  Благодаря Ви предварително, малко длъжко е, но е точно това което ме интересува.

 4. Reply
  Ивайло Янков 06.12.2010 at 19:01

  Здравейте Ангел,

  Що касае статута на земята ние не се занимава с това, но като съвет мога да Ви кажа да намерите местна фирма и/или проектант който има изградени отношения със съответната община за да Ви ускори процеса.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 5. Здравейте! Интересувам се за смяната на статута на земеделска земя ,намира се в Асеновград,1900 кв.м. ,5 категория,лозе, искам да си построя къща,какви са сроковете и колко струва.

 6. Reply
  Ивайло Янков 19.07.2010 at 11:21

  Здравейте Полина,

  Има забрана да се сменя предназначението на земеделска земя от 1 до 4 категория. Ако земята е над 4 – та категория няма проблем да смените статута.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 7. Имам само един въпрос: Казаха ми че има срок до края на септември 2010г.за промяна на статута на земеделска земя? Дали е вярно!? Благодаря

 8. Reply
  Иавайло Здравков 18.03.2010 at 14:25

  Здравейте Петър,

  Може да разберете в местните геодезически служби, при тях са всичките кадастрални планове на съответната община. Но моя съвет към вас е да се ориентирате към вече урегулирана земя. Също тъка да наемите земя за изграждане на ФВ – централа е малко не сериозно.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 9. Здравейте,

  Бих искал да закупя или наема земя за изграждане на фотоволтаична централа в една община… Имате ли идея как мога да разбера кои земи са над 4-та категория в тази обшина (коя да е)… Къде се дава информация за категорията на земите

  Благодаря предварително

 10. Благодаря за иформацията и все пак дано да избегнем новия закон преди да го ваведът да се управя докоментите за земята си за строеш ако има нещо друго ще попитам пак БЛагодаря ощ веднъж

 11. Reply
  Иавайло Здравков 16.03.2010 at 10:50

  Здравейте отново,

  Не мога да кажа със сигурност как е. Но ако постройката Ви изисква определена категория по ЗУТ е възможно да имате проблем, не знам какво точно ще правите, най добре разговаряйте със съответната община.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 12. До колкото разбрах щом имам 4кате.. на земята i не може да се смени статута за стореш примерно.И ми казаха можело да важи само ако строиш копераци кащи и цехове или други постройки а при мен сие земеделска че нямало да имам нужда от смяна на статута на земята защо фермата се води каkто земеделие и ще има право без никакав проблем да я построя така ми казаха а пък колко е вярно незнам според вас така ли е

 13. Reply
  Иавайло Здравков 15.03.2010 at 17:04

  Това не мога да Ви го кажа на 100%, но е възможно при това положение да имате проблеми при смяна предназначението на земята.

 14. Да попитам от лубопиство кога ще на влезнат на 100% новите закони и ще се спазват и испълняват защо земята ми е 4 катигория и са 4 декара и ще застроявам краварник 500кв и съм дал ход на дукоментите за ПУК и после стату на земята да се смени

 15. Reply
  Иавайло Здравков 15.03.2010 at 12:34

  Здравейте г-н Русков,

  Новите промени, които ще влязат в закона за опазване на земеделската земя са следните:
  Ще има забрана да се сменя статута на ЗЗ до 4 –та категория, така че ако земята Ви попада в този интервал, най-вероятно ще Ви откажат смяна предназначение на земята.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 16. Здравейте! Интересувам се дали има промяна до сега за смяяна на статута на земеделска земя за застрояване на ферма или сие както преди Благодаря предварително

 17. Reply
  Иавайло Здравков 17.02.2010 at 11:36

  Здравейте Тодор,

  Относно смяната на статута на земята, няма как да Ви кажа колко ще Ви струва. Най-добре е да се обърнете към съответния отдел на община Хасково.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 18. Здравейте! Интересувам се за смяна статут на земеделска земя в община Хасковска в едно селце за изграждане на ферма 4дек ми е земята 4 категория колко според вас ще ми излезни с пуковете и сменянето на статута на земята предварително ви благодаря.

 19. Reply
  Иавайло Здравков 16.11.2009 at 14:01

  Здравейте Анелия,

  Таксата за смяна статута на земята няма как да Ви я кажа. Най –добре се обърнете към община Лясковец съответния отдел и те ще Ви обяснят цялата процедура.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 20. Reply
  анелия петрова 14.11.2009 at 12:47

  Здравейте! Интересувам се за смяна статут на земеделска земя в гр. Лясковец обл. В. Търново , категория ІІІ, 4 дка. каква е държавната такса в Областта на Земеделие и гори.Разбирам че има някакъв начин за изчисляване на коефициенти но не го разбирам и немога да изчисла на дка. бихте ли ми помогнали или го изчислите?
  Предварително ВИ благодаря!

 21. Здравейте г – н Венелинов,

  Това няма как да Ви кажа, Най – добре ще бъде да се обърнете към вашата община, към съответния ресорен отдел и те да Ви изчислят колко ще Ви струва това.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

 22. zdraveite, moje li da mi kajete kakva shte e taksata za smqna na 100dka zemedelska zemq, 9ta kategoriq s cel izgrajdane na fotovoltaichna centrala
  predvaritelno blagodarq

 23. Reply
  ангелова 07.07.2009 at 10:43

  моля да изчислите-7426кв.м площ,землището на гр.Пловдив,пета категория при неполивни условия,нива-за складови площи.
  Благодаря предварително!

 24. Reply
  ангелова 07.07.2009 at 10:42

  моля да изчислите таксата за 7426 в землището на гр.пловдив,5 категория на земята при неполивни условия,нива- за складова база.

 25. Reply
  Ивайло Янков 22.06.2009 at 10:16

  Здравейте Петър,
  Не можем да ти отговорим с точност на този въпрос, моя съвет към теб е да се свържеш с някоя специализирана местна фирма, която има такава дейност.

 26. Zdraveite,moga li da nau4a ot vas to4nata suma koqto mi e neobhodima za smqna na statut na zemedelska zemq 4-ta kategoriq,6402M2 ,s cel izgrajdane na fotovoltai4na stanciq? Blagodarq vi predvaritelno.

 27. Здравейте Цветелина,

  Политиката на Finansirane.eu не позволява безплатно рекламиране и поставяне на линкове на сайта без изричното съгласие на медията. Ще ви помоля да редактирате коментара си в най-кратък срок, в противен случай ще бъде изтрит.

 28. Здравейте, за Ваше улеснение може да ползвате авоматичния калкулатор за изчисляване на дължимите държавни такси при промяна на земеделска земя на сайта на ГеоИмот ЕООД. Вижте как работи калкулатора тук:
  http://www.geoimot.com.
  Пишете ни ако имате въпроси.

 29. Reply
  Емил Оджаков 23.04.2009 at 11:21

  Здравейте,

  Благодаря Ви много за отговора !
  Не се притестявам относно отказ за смяна статута на терена, понеже съседите от двете страни на нашата земя, вече са сменили статута и някои вече строят жилищни сгради.
  Вероятно във Вашия отговор ~ 1400 лв/дка се отнася за жилищни сгради, а ~ 1950 лв/дка се отнася за строителство на ресторант + хотел.

  Бъдете здрави,
  Емил Оджаков

 30. Reply
  Емил Оджаков 22.04.2009 at 17:48

  Здравейте,

  Благодаря ви, че реагирате на моя въпрос.
  Вида на изгражданите обекти ще бъде: жилищни сгради с гаражи. Един от съсобствениците споменава, че му се иска да изгради малък хотел + ресторант, но останалите петима съсобственици сме за жилищни сгради с гаражи.

  Благодаря ве още веднъж !

  • Здравейте, г-н Оджаков,

   Държавната таксата за смяна статута на земята при Вашия конкретен случай се изчислява в интервала от 1400 до 1950 лeва за декар. Посочената такса е ориентировъчна. Окончателната дължима такса се изчислява от службите на Държавен фонд „Земеделие”.

   Цялата процедура е съпроводена с множество индивидуални и колективни административни актове; наред с това се иска и съгласието на съседите (за ПУП). Полезен реализъм ще е да се има предвид, че не всяка земеделска земя подлежи на вкарване в регулация, а в случай на отказ или обжалване в съд, процесът може да продължи и повече от година. Предполагам, че са Ви известни и някои от рисковете при тази процедура: няма гаранция, че действително ще се постигне промяна на предназначението на ползване на земята; няма нормативно определен срок за приключване на процедурата; не винаги могат да се прогнозират действителните разходи по преотреждането на терена.

 31. Reply
  Емил Оджаков 16.04.2009 at 16:29

  В действителност е:
  3. Категория на земята при неполивни условия: Трета;

  • Здравейте, г-н Оджаков,

   Тъй като не сте посочили поради каква причина искате да смените статута на земята, тоест какъв ще бъде вида на изграждания обект, не можем да определим коефициента на площта на земята, за да изчислим конкретната такса според Вашия случай: търговски обекти; производствени обекти; складови обекти; административни обекти; курортни обекти; туристически и спортни обекти; жилищни и вилни комплекс; обекти, свързани с производството, съхраняването и преработката на селскостопанска продукция, както и обекти на хранително-вкусовата промишленост; тържища за непреработена селскостопанска продукция; обекти за съхраняване, поддържане и ремонт на селскостопанска техника; жилищни и вилни сгради и гаражи; обекти със социално предназначение; обекти за опазване и възстановяване на околната среда; обекти, свързани с отстраняване на природни бедствия и аварии.

   Моля пояснете какво точно искате да изграждате на посочения парцел.

 32. Reply
  Емил Оджаков 15.04.2009 at 11:49

  Бих искал да изчисля таксата за промяна на статута на 1 дка земеделска земя:
  1. Намира се непосредствено до регулацията на Асеновград;
  2. Начин на трайно ползване: Лозе;
  3. Категория на земята при неполивни условия: Пета;
  4. Площ на имота 2.593 дка.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0