Медии изпратиха 5 въпроса до фонд „Земеделие“ по спорни моменти в мярка 4.2

ДФЗЕлектронните медии Finansirane.eu и Agroplovdiv.bg и изпратиха вчера към фонд „Земеделие“ и Министерството на земеделието и храните 5 въпроса по спорни моменти в мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.

Заповед на земеделския министър Десислава Танева определи, че мярката се отваря на 30 ноември и приемът на документи ще продължи три седмици. До отварянето ѝ остават 18 дни, а някои от дружествата, които искат да кандидатстват, и консултантите, които изготвят проекти, са блокирани от неясни моменти в наредба 20 за прилагането на мярка 4.2.

След като обобщихме по същество повечето въпроси, които се нуждаят от тълкованието на фонд „Земеделие“ и МЗХ, ние ги изпратихме като се надяваме на бързи отговори. Когато ги получим, ще ги публикуваме, за да сме полезни на всички, които имат подобни питания.

Ето и въпросите:

                                  ДО ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” 

                                  С КОПИЕ ДО МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

                                  От електронните медии: Finansirane.eu и Agroplovdiv.bg 

1. Във връзка с наближаващия прием и подготовката на проект по Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, бихме искали да получим официално становище относно Тълкуване на критерия „С извършване на инвестицията кандидата ще създаде определен брой работни места”.

Конкретния казус, за който искаме да получим разяснения е следния. Кандидат с проект по Подмярка 4.2, намиращ се в община извън дефинираните общини в селски райони, възнамерява с осъществяването на проекта да създаде нови работни места и да увеличи съществуващите до момента.

Въпросът е ще получи ли точки по този критерии, при условие, че проекта му не е в селска община?

Критерия за устойчива заетост за проекти с инвестиции на територията на цялата страна ли е или се отнася само за проекти в обхвата на общините от селските райони?

2. Относно: Изяснение дали торта се  разглежда като животински продукт и е в обхвата на Приложение 1 и дали по Мярка 4.2 ще се финансира закупуването на машини за преработка на тор, която след това да се използва за торене на площите в стопанството

Във връзка с наближаващия прием и подготовката на проект по Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, бихме искали да получим Вашето официално становище относно казуса пред който сме изправни.

Фирмата ни се занимава с обработката и продажба на зърнено-житни култури и отглеждането на овце. Бихме искали да използваме отпадъчните продукти от животновъдството (торта) и да ги влагаме в растениевъдството. Животновъдното ни стопанство разполага с около 700 броя овце, които произвеждат голямо количество тор. Тази тор би могла да се влага в растениевъдството, като машините, които възнамеряваме да закупим ще раздробяват и пълнят торта в чували.

Бихме искали да получим Вашето официално становище относно следните няколко въпроса:

 1. Торта от овце попада ли в обхвата на Приложение 1 и по-конкретно в Глава 5, т. 5.15 „Животински продукти, които не са посочени или включени другаде; мъртви животни по Глава 1 или Глава 3, негодни за човешка консумация.”?
 2. Преработката на тор от овце попада ли в избраните по чл. 5, ал. 1 от НАРЕДБА 20 сектори, допустими за подпомагане. Преработката на тор от овце допустима дейност за подпомагане ли е по Подмярка 4.2 от ПРСР 2014-2020 г.

3. Относно: Подмярка 4.2, Тълкуване на критерия „Проекти с инвестиции за преработка и производство на сертифицирани биологични продукти”

Конкретния казус, който бихме искали да разтълкувате е следния. Кандидат по Помярка 4.2 има сключен договор за изкупуване на минимум 75 % биологични суровини за първата прогнозна година след изплащане на помощта. Към момента на кандидатстване фирмата, с която има сключен договор е в преход към биологично производство, като в срока до заявката за окончателно плащане на кандидата, периода на преход ще изтече, продукцията ще бъде биологично сертифицирана и по този начин ще изпълни ангажимента си да осигури договорената биологична суровина през първата прогнозна година след изплащането на помощта.

От гореизложения казус възникват няколко въпроса:

 1. Възможно ли е на етап кандидатстване по Подмярка 4.2 договора за изкупуване на биологична суровина да бъде сключен с доставчик, който е в период на преход към биологично производство, но към първата прогнозна година след изплащане на помощта прехода ще е изтекъл и продукцията ще бъде биологично сертифицирана?
 2. Ако е възможно, то на етап кандидатстване какви документи ще бъде необходимо да се предоставят, тъй като в заявлението за подпомагане е предвидена само ситуацията, в която доставчика има сертифицирана биологична продукция към датата на кандидатстване?

4. Относно: Тълкуване на изискването от критериите за подбор – „Над 75 % от обема на преработваните суровини са от растителен или животински произход, попадащи в обхвата на чувствителните сектори” при проекти с две производствени линии с различни входящи суровини

Във връзка с наближаващия прием и подготовката на проект по Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” сме изправени пред следния казус относно тълкуването на критериите за оценка.

Възнамеряваме да кандидатстваме по тази мярка с инвестиции свързани с изграждането и инсталирането на две производствени линии. Едната ще бъде за производство на вино, а другата за производство на сок от грозде.

За първата производствена линия (тази за виното) ще бъде използвана 100% суровина от грозде – винени сортове.

За втората производствена линия (тази за сока от грозде) ще бъде използвана 100% суровина от грозде – десертни сортове.

Гроздето – десертни сортове попада в обхвата на чувствителните сектори, докато гроздето – винени сортове – не попада.

Капацитета на производствената линия за производство вино от винени лозя ще бъде 9 000 л/година.

Капацитета на производствената линия за производство на сок от грозде ще бъде 36 000 литра/година.

За улеснение сме илюстрирали основните параметри на входните суровини и тяхното съотношение при двете линии в таблицата по долу

Производствена линия Вид на входната суровина Количество входна суровина Процентно съотношение на използваното количество суровина Капацитет на производствената линия
1. Линия за производство на вино Грозде – винени сортове 18 тона/година 20 % 9 000        л.вино/година
2. Линия за производство на сок от грозде Грозде – десертни сортове 72 тона/година 80 % 36 000     л.сок/година

 

Във връзка с изложеното по-горе, бихме искали да получим официално становище относно тълкуването на критериите за подбор на проекти и по-конкретно Приоритет 1 „Проекти за инвестиции за преработка на суровини от чувствителни сектори”, Критерий „Проекти с инвестиции и дейности насочени в чувствителни сектори”, Минимално изискване „Над 75 % от обема на преработваните суровини са от растителен или животински произход, попадащи в обхвата на чувствителните сектори” относно гореизложения казус.

При условие, че са налице две производствени линии, моля да ни разтълкувате прилагането на критериите за подбор при следната ситуация:

 1. Първата производствена линия преработва 100 % суровини извън чувствителните сектори;
 2. Втората производствена линия преработва 100 % суровини от чувствителни сектори;
 3. Съотношението на количеството обща суровина разпределена между двете производствени линии е 20 % на 80 %. Т. е. 20 % от общото количество суровини не са в чувствителните сектори и те съставляват 100 % от необходимите суровини за покриване на капацитета на първата производствена линия. 80 % от общото количество суровини, се използват при втората производствена линия и попадат в чувствителните сектори. Те съставляват 100 % от необходимите суровини за покриване на капацитета на  втората производствена линия.

Тук е важно да се отчете отново, че двете производствени линии работят с различни входящи суровини, едната преработва винено грозде, а другата – десертно.

Въпросът е, при проект с две производствени линии, едната от които използва 80 % суровини от общото количество вложени такива в двете линии, попадащи в чувствителните сектори, а другата – 20 %, отговаря ли на минималното изискване по критериите „Над 75%от обема на преработените суровини са от растителен или животински произход, попадащи в обхвата на чувствителните сектори и ще получи ли точки по този критерии.

Аналогичен би могъл да бъде случая, при който има две производствени линии, едната от които млекопреработвателна, а другата – транжорна. В тази хипотеза, бихме искали да получим разяснения как точно ще бъде съпоставена входната суровина за едната производствена линия – мляко със входната суровина на другата производствена линия – месо.

5. Относно: Тълкуване на изискването от критериите за подбор – „Предриятието предвижда в бизнес плана преработката на минимум 65 % собствени или на членовете на групата/организация на производители или на предприятието суровини (земеделски продукти)”, при кандидатстване на дружество с ограничена отговорност, с двама съдружници, единия от които регистриран земеделски производител станал съдружник след 01.01.2014 г.

Във връзка с наближаващия прием и подготовката на проект по Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” сме изправени пред следния казус относно тълкуването на критериите за оценка.

Възнамеряваме да кандидатстваме по тази мярка с инвестиции свързани с преработка на селскостопански продукти от Приложение 1.

Във връзка с Приоритет 5 „Проекти с инвестиции за насърчаване на кооперирането и интеграцията между земеделски стопани и предприятия от преработвателната промишленост”, Критерий 5.1 „Проекти насърчаващи интеграцията на земеделски стопани” и по-конкретно Минимално изискване „Предприятието на кандидата предвижда  в бизнес плана преработката на минимум 65 % собствени или на членовете на групата/организация на производители или на предприятието суровини (земеделски продукти)”, бихме искали да получим Вашето писмено становище относно следния казус:

Притежавам еднолично дружество с ограничена отговорност. Във връзка със съответствието на кандидата с Критерий 5.1 и покриването на минималното изискване по този критерий, възнамерявам да се сдружа със земеделски производител, който може да ми осигури минимум 65 % от необходимата суровина за производството към което съм се насочил. Земеделският производител отговаря на условията по чл. 28, ал. (2) и е регистриран като такъв преди повече от 2 години. Дружеството, което ще кандидатства ще се трансформира от еднолично дружество към дружество с ограничена отговорност с двама съдружници, единия от които въпросния земеделски производител.

Във връзка с гореизложеното имаме следните няколко въпроса:

 1. При така илюстрираната ситуация и доказване на над 65 % възможност за осигуряване на суровина от Земеделския производител съдружник във фирмата, кандидата ще получи ли приоритет по този критерии и съответно 10 точки?
 2. Има ли някакво ограничение относно дяловете, които земеделския производител трябва да притежава във фирмата кандидат. Ако има, моля да ги посочите?
 3. Илюстрираната ситуация попада ли в обхвата на чл. 9, ал. (1) и ал. (2) и защо?

Надяваме се, че ще отчетете малкото оставащо време до старта на приема на заявления по Мярка 4.2 и ще успеете да дадете своето официално становище по гореизложения казус!

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0