МЯРКА 123 – НОВ ОБЛИК, НОВО ИМЕ, НОВИ ПРАВИЛА! Запознайте се с Подмярка 4.2 от ПРСР 2014-2020

Здравейте Приятели! Дългоочакваният старт на мярката за преработка на земеделски продукти наближава. Наша професионална отговорност е да Ви информираме за всичко свързано с възможностите за финансиране на Вашите идеи и бъдещи планове. Настоящата статия има за цел да илюстрира рамката, която определя условията за допустимост, финансовите параметри и други детайли от процеса на кандидатстването, разглеждането и одобрението на проектите. Рамката, с която ще Ви запознаем ще бъде разпределена в няколко поредни статии, които имат за цел да Ви помогнат да направите своя информиран избор.

Като за начало нека Ви запознаем с новото име на мярката – Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Финансирането ще се осъществява посредством НАРЕДБА 20 от 27.10.2015 г., която определя условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по тази мярка. НАРЕДБА 20 е обнародвана, публикувана в Държавен вестник и е вече факт.
Кандидатстването с проекти по тази мярка се очаква да стартира на 23 Ноември, като ще бъде с продължителност 3 седмици. В рамките на този срок бенефициентите и техните консултанти трябва да се погрижат да отговорят на условията за допустимост залегнали в наредбата и да подготвят всички необходими документи съобразно изискванията, образците и спецификите на всеки кандидат.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА ПО ПОДМЯРКА  4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

Кандидати за подпомагане по мярката за преработка на селскостопански продукти могат да бъдат:

 •  Земеделски стопани, регистрирани по НАРЕДБА 3 от 1999 за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани;
 •  Признати групи или организации;
 • Еднолични търговци или юридически лица.

Тук е момента да отбележим малък но съществен детайл, който определя допустимостта на кандидатите. Ако Вие сте земеделски производител, извършвате търговия с първични селскостопански продукти и искате да кандидатствате за изграждане на преработвателен цех, бихте могли да го изградите, но не и по Подмярка 4.2. Ако за първи път го чувате, сега е момента да го чуете и запомните добре!

По подмярка 4.2 земеделски производители са допустими кандидати, само и единствено при условие, че са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. Тук идват няколко съществени момента, които опитният консултант трябва да отчете и да се съобрази с тях.

ЗА КАКВО МОЖЕ ДА СЕ КАНДИДАТСТВА ПО ПОДМЯРКА
4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”?

За подпомагане по мярката за преработка на селскостопански продукти могат да участват проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието. Дейностите, за които може да кандидатствате са описани в следващите няколко реда:

 •  Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда;
 • Закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, в т.ч. за:
  • преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията;
  • производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;
  • опазване компонентите на околната среда;
  • производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на предприятието, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса;
  • подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;
 • Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности;
 • Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на селски район съгласно приложение № 3;
 • Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието;
 • Изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;
 • Материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза съгласно приложение № 8, включително чрез финансов лизинг;
 • Разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата;
 • Закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
 • За ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 • Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 10.
  Всяка една от дейностите има своите специфики и е добре те да бъдат отчетени на етап кандидатстване, за де не се получат изненади в последствие.

Секторите, които ще бъдат финансирани по мярката са както следва:

 • Мляко и млечни продукти;
 • Месо и месни продукти;
 • Плодове и зеленчуци, включително гъби;
 • Пчелен мед и пчелни продукти;
 • Зърнени, мелничарски и нишестени продукти;
 • Растителни и животински масла и мазнини;
 • Технически и медицински култури;
 • Фуражи;
 • Гроздова мъст, вино и оцет.

При определянето на допустимостта на кандидатите и дейностите по проекта, с който кандидатствате има няколко съществени момента, които трябва да бъдат отчетени, за да се избегне последващо отхвърляне на проекта на етап оценка, поради несъответствието на проекта с тях.
До момента няколко пъти споменахме израза „Селскостопански продукти”. Този израз играе изключително важна роля при определянето на допустимостта на кандидата. В тази връзка искаме да дадем няколко съществени разяснения относно това понятие.
Финансовата помощ по тази мярка се предоставя за инвестиции свързани с преработка на селскостопански продукти.
Всички селскостопански продукти са описани в Приложение 1 по чл. 38 от Договора за функциониране на Европейския съюз. Първичните селскостопански продукти, за чиято преработка можете да получите финансиране са описани надлежно в Приложение 1.

Може да се запознаете с дефинираните селскостопански продукти в Приложение 1 оттук.

В следващата статия свързана с Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” ще обърнем внимание на финансирането по мярката, приоритетните сектори и изключително важните критерии за оценка на проектните предложения.

Последвайте ни и на нашата Фейсбук страница, за да имате достъп до най-актуалната информация свързана с финансирането на Вашия проект навсякъде и по всяко време!

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0