Мярка 6.4.1 подканя лекари, фармацевти и инвеститори в социални домове да се възползват от мярка 6.4.1

Услугите във всички сектори, извършвани в селските райони, ще бъдат подпомогнати с бюджет от 35 млн. евро (68 453 000 лв.) по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. В сайта на земеделското министерство са публикувани за повторно обсъждане насоките и условията по подмярката.

За създаване социални домове за настаняване на възрастни хора и на заведения за дневни грижи за малки деца е определен самостоятелен бюджет, който представлява 20% от целия, и е в размер на 13 690 600 лева.

Финансовата помощ за одобрени проекти ще покрие до 50 на сто от общите допустими разходи. Минималният размер на допустимите разходи за един проект е левовата равностойност на 10 000 евро, а максималният – 600 000 евро.

По подмярката могат да участват земеделци със СПО на стопанствата си не по-малък от 8 хил. евро, както и малки предприятия.

При оценяването на проектите най-много точки – 30, се дават за: общопрактикуващи лекари, лекари специалисти, лекари по дентална медицина, социални грижи с настаняване на възрастни лица, дневни грижи за малки деца и търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки.

За новосъздадени работни места – по 3 точки за всяко новоразкрито, но не повече от 30 точки – за 10 и повече нови работни места.

По 20 точки получават дейностите: Ремонт и инсталиране на машини и оборудване; дейност по охрана и разследване; спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих.

По 10 точки се дават за новосъздадени фирми, които ще упражняват „Издателска дейност“: Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика; дейности в областта на информационните технологии; информационни услуги; научна и развойна дейност.

Проекти на кандидати, които от най-малко три години към датата на кандидатстване са реализирали са приходи не по-малко от 15 000 лв. годишно, и са осигурили работа за най-малко 3-ма човека годишно, получават 15 точки. Ако приходите им за година са не по-ниски от 5 000 лв. и са осигурили заплащане на един служител, точките са 5, а при 10 000 лв. оборот и 2-ма служители – 10 точки.

Оценяването поощрява и плащането на данък печалба. Така например, ако средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три години, умножен по 5, е по-голям от общата стойност на разходите по проекта, с който кандидатства, се присъждат 10 точки. А ако средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три години, умножен по 10, е по-голям от общата стойност на разходите по проекта, с който кандидатства, се дават 5 точки.

Проекти, в които има иновации, когат да получат максимум 10 точки. Дадена и дефиниция на иновациите: „За целите на прилагане на критерия „Иновации“ са: иновативен продукт, произвеждан от предприятието, въвеждане на нов производствен процес (машини, съоръжения и оборудване) или нова практика, въвеждане на нова организационна форма, включително маркетинг, подкрепени с удостоверение за ползван патент и/или удостоверение за полезен модел, внедрена в рамките на четири години преди датата на подаване на проектното предложение. За иновации не се смятат малки промени или подобрения, увеличаване на количеството произвеждана продукция чрез прибавяне на производствени или логистични системи, много близки до вече съществуващи такива, изваждане от употреба на определен процес, само подмяна на дълготрайни материални активи (ДМА) или надграждането им, промени, произтичащи изцяло от промени в цените на производствените фактори, сезонни или други циклични промени, търговия с нови или значително подобрени продукти, както и промени в организацията на работното място или външните отношения, които се основават на организационни методи, които вече се използват в предприятието.“

Проекти на кандидати, на които седалището на  дружеството е в същата община, в която ще е извършва инвестицията, от най-малко една календарна година, ще получат 10 точки.

Най-много 6 точки могат да бъдат дадени за проекти, включващи инвестиции за развитие на „зелена икономика“,  в т. ч. и за технологии водещи до намаляване на емисиите и инвестиции, свързани с опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци.

Максималният брой точки при оценяването е 137.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0