Насоките по процедурата за занаятите от подмярка 6.4.1 са публикувани

Максималната финансова помощ е до 200 хил. евро, минималната – 10 хил. евро

Земеделското министерство публикува за обществено обсъждане проект на насоките за кандидатстване по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ за процедурата „Инвестиции, насочени към развитие на занаяти“ – ТУК.

По подмярката могат да кандидатстват занаятчии, упрамляващи микропредприятия, които са регистрирани по Закона за занаятите, както и в регистъра БУЛСТАТ.

Кандидатите могат да получат финансова помощ с максимален размер до 200 хил. евро за три години и минимален – 10 хил. евро. Подпомагането е до 50 на сто от разходите по изпълнението на проекта. Максималният размер на инвестицията не може да надхвърля левовата равностойност на 600 хил. евро. Разликата между пълния размер на одобрените разходи и размера на финансовата помощ се осигурява от кандидата, като участието му може да бъде само в парична форма.

За одобрени проекти на кандидати, осъществяващи автомобилни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение, финансовата помощ не може да надхвърля левовата равностойност на 100 000 евро за период от три бюджетни години (две предходни плюс текущата година) на помощта. Тези условията не се прилагат спрямо проекти на кандидати, осъществяващи автомобилен пътнически транспорт.

Ако дадено предприятие изпълнява автомобилни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение, както и ако извършва други дейности, за които се прилага таванът от 200 000 евро, този таван се прилага за предприятието, при условие, че същото гарантира аналитично счетоводно отчитане на подпомагането за дейността така, че помощите за дейността по автомобилни товарни превози не надвишават 100 000 евро и че помощите de minimis не се използват за придобиване на товарни автомобили.

Бюджетът по процедурата за занаятите е 3 милиона евро.

Проектите трябва да се изпълняват на територията на селските райони на Република България.

Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща: rdd@mzh.government.bg,  като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.

Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не могат да съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати.

Пълният пакет документи по процедурата (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) е публикуван на интернет адреса на Министерството на земеделието, храните и горите: www.mzh.government.bg и на  Единния информационен портал за обща информация за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове: www.eufunds.bg.

 

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0