Насоки за създаване на групи и организации производители публикува МЗХ

Насоки при кандидатстване за признаване на група или организация на производители публикува на електронната си страница Министерството на земеделието и храните. (Може да ги прочетете Тук).

Какви документи са необходими?

Заявление за признаване. То е по образец (приложение № 1 на Наредба 12 от 5 май 2015 г. на МЗХ) – за организации на производители или за групи производители. В него задължително посочвате сектора за признаване. Секторите са общо 12 – зърнено-житни култури; медицински и етеричномаслени култури; зърнено-бобови култури; технически култури, с изключение на тютюн; картофи; мляко; месо, с изключение на риба и аквакултури; мед; винено грозде; яйца; плодове; зеленчуци.

В заявлението, подчертавате една, няколко (не е желателно всичките) цели, които ще изпълнява дружеството – групата или организацията след признаване. Тези цели трябва да са посочени в Устройствения акт (Дружествен договор). Според чл. 4 на наредба 12 целите могат да бъдат:

– адаптиране към пазарните изисквания на продукцията и производството на членовете на такива организации;

– съвместно пускане на стоки на пазара, включително подготовка за продажби, централизация на продажбите и доставки за купувачи на едро;

– установяване на общи правила за събиране на информация за продукцията, включително за прибраната реколта и за наличностите;

– други дейности, които могат да се осъществяват от организации на производителите, като изграждането на умения за стопанска и търговска дейност и организацията и улесняването на иновационните процеси.

В заявлението подчертавате – „не желая ……….” или „желая да кандидатствам по мярка 9 ……….”от ПРСР 2014-2020 г.) – текста долу на заявлението. 

Към заявлението се прилага копие на Устройствен акт (Дружествен договор на ООД) – заверено с печата на ООД и подписа на управителя и с текст „вярно с оригинала” (на всяка страница). Допълнително ще бъде изпратен образец на Устройствен акт. Прилага се също така списък на членовете (съдружниците).

Минимум 6-ма земеделски производители могат да създадат организация на производители. За признаване на група производители се изисква сдружаването на поне 4-ма.

Към списъка на членовете – производители се прилага справка (в таблица) за всеки член – (трите имена на члена, брой животни, местонахождение на фермите, производство – годишно на месо, мляко, или производство на земеделски. култури, местонахождение на площите, производство – количество – тона или кг).

Ако се кандидатства за признаване на организации на производители към списъка могат да бъдат включени като членове физически и юридически лица, които не са производители на земеделски продукти, но тяхната дейност е свързана с дейността, за която организацията иска признаване. 

Всеки член на групата пише и подписва самостоятелна декларация със свободен текст, че членува само в една група или организация на производители. Ако има участие на юридическо лице, декларацията може и да се подпечати. може върху подписа и печат.

Представят се още копия от регистрационните карти за земеделски производители по Наредба № 3/1999 г. на МЗХ по отделно за всеки член и анкетни карти или копие на документ, съдържащ уникалния регистрационен номер на лицето в ИСАК.

Попълват се декларации от членовете на организацията или групата производители по чл. 4а, ал. 1 от Закона за малките и средните предприятия – по образец. За указания за попълване на декларацията и изтеглянето на формуляра – виж ТУК.

Ако заявлението за признаване на група или организация се внася от пълномощник, а не от управителя на ООД, се попълва пълномощно.

Ако сте подчертали в заявлението за признаване и желаете да участвате за подпомагане по мярка 9 на Програмата за развитие на селските райони, 2014-2020 г., следва да приложите към заявлението и следните документи:

1/ Вътрешни правила на организацията или на групата производители – изпращаме образец. Трябва да има правила за организиране на производството и качеството на продукцията от ––– (зем. производство); правила за събиране и отчитане на продукцията и за реализиране на готовата продукция от организацията (ако са създадени с маркетингова цел), правила за предоставяне на информация на организацията от членовете й и други правила, свързани с дейността на организацията или групата производители. Правилата трябва да са съобразени с целите, за които е създадена организацията и дейностите, които тя ще извършва за тяхното постигане.

2/ Справка –декларация по образец съгласно прил. 2 на Наредба 12/2015 г. за годишната стойност на предлаганата на пазара от членовете на групата или организацията продукция за предходната година на кандидатстване. В справката посочвате общ размер на оборота от реализираната продукция за измилата година, за която организацията кандидатства за признаване. Поименно срещу името на членовете посочвате и оборота (лева) на всеки един от тях. Минималният оборот за признаване за групата производители трябва да бъде 25 000 лева,  а за организации на производители – 50 000 лева. Той може да бъде от оборота на всичките членове, или от оборота поне на 2/3 от членовете. За членове, които преди признаването на организацията влизат с 0.00 лева оборот, трябва да имате обяснение, затова като дойдем на проверка на място да се мотивирате (например: нов земеделски производител и др.). Размерът на оборота е без ДДС. 

3/ Оборотът, който декларирате в справката- декларация, трябва да докажете със копия на финансови и счетоводни документи, които прилагате към справката- декларация и заявлението за признаване. Такива документи са: фактури, годишни данъчни декларации, складови разписки, приемно-предавателни протоколи и др. (отделно за всеки член).  Счетоводните документи са копия на оригиналите (като дойдем на проверка на място, ще сравняваме с оригиналните счетоводни документи).

4/ Бизнес-план не е необходимо да представите с подаването на заявлението за признаване, ако желаете да получите подпомага по мярка 9 от ПРСР 2014-2020 г. Когато се отвори прием по мярката – тогава следва да го изготвите и подадете в МЗХ. Бизнес-планът по служебен път се изпраща на Разплащателна агенция и се одобрява от изпълнителния директор на ДФЗ-РА.

Заявлението с изброените по-горе документи внасяте в МЗХ, Приемна за граждани, Гише „Деловодство” до директора на дирекция „Пазарни мерки и организации на производители”.

След като изготвите Устройствения акт (Дружествен договор) преди да регистрирате ООД в Търговския регистър обезателно искаме да ни го изпратите, за да го разгледаме (ако имаме бележки да ги отразим, а вие да ги коригирате). Така ще си помогнем взаимно, ние няма да ви връщаме документи, а вие няма да се налага отново да се регистрирате в ТР, обръщат внимание от МЗХ.

От министерството съветват да се изпрати за предварително съгласуване и Вътрешния правилник.

 

 

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0