ОП „Развитие на селските райони“

По тази програма могат да кандидатстват, Ново създадени фирми, Млади предприемачи, Общини, НПО, Вероизповедания, Читалища, Земеделски производители и др.

Наредби, които са обнародвани в „Държавен вестник“ и може да се кандидатства по тях в момента по Приоритетна ОС 1:

 • Мярка 111 – „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания“ се реализира с финансоватаподкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селскитерайони“;
 • Мярка 112 – „Създаване на стопанства на млади фермери“;
 • Мярка 121 – „Модернизиране на земеделски стопанства“;
 • Мярка 141 – „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.(ПРСР):
 • Мярка 142 – „Създаване на организации на производители“ от ПРСР;
 • Мярка 143 -„Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния“;

Наредби, предстоящи да бъдат обнародвани в Държавен Вестник:

 • Мярка122 – „Подобряване икономическата стойност на горите“;
  • Подобряване на сечите за семенно възобновяване на горите, както и продължаване на осветленията за създаване на високостъблени гори; подобряване на качеството и количеството на дървесината чрез провеждане на подходящи лесовъдски дейности (отгледани сечи и кастрене);
  • Подпомагане модернизацията на специализираното оборудване за лесовъдски дейности както и производството и добива на не-дървесни продукти от горите.

По тази програма могат да кандидатстват, Ново създадени фирми, Млади предприемачи, Общини, НПО, Вероизповедания, Читалища, Земеделски производители и др.

Наредби, които са обнародвани в „Държавен вестник“ и може да се кандидатства по тях в момента по Приоритетна ОС 1:

 • Mярка 223 – „Първоначално залесяване на неземеделски земи“:
  • Минималният размер на общите допустими разходи за един проект за един кандидат е левовата равностойност на 1 200 евро, а максималният размер е левовата равностойност на 300 000 евро.
 • Mярка 226 – „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“;
 • Минималният размер на общите допустими разходи за един проект за целия период на прилагане на ПРСР за един кандидат е левовата равностойност на 1 000 евро, а максималният размер е левовата равностойност на 300 000 евро.

Наредби, които са обнародвани в „Държавен вестник“ и може да се кандидатства по тях в момента по Приоритетна ОС 3:

 • Mярка 311 – „Разнообразяване към неземеделски дейности“; Индикативен списък на областите за разнообразяване:
 • развитие на селски туризъм;местно занаятчийство;
 • развитие на социални услуги за населението в селските райони;
 • преработка и маркетинг на земеделски продукти, които не се подпомагат по мярка
 • 123 от ПРСР и крайният продукт не е включен в Анекс І;
 • създаване/обновяване или подобрение на работилници за поддръжка и ремонт на
 • машини и съоръжения;
 • роизводство и продажба на възобновяема енергия
  • Мярка 312 – „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“;
   • Финансовата помощ е предназначена за новорегистрирани или съществуващи микропредприятия, работещи в неземеделски сектори в общини от селските райони. Мярката подпомага неземеделски микропредприятия за инвестиции за създаване или развитие на неземеделски дейности. Мярката се прилага в 231 общини в селските райони. Финансова помощ се предоставя за инвестиции в следните области:
  • Мярка 321 – „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“
   • Мярката се прилага в 231 общини в селските райони. Основни бенефициетни са общини и НПО. Финансова помощ се предоставя за инвестиции в следните дейности:
 • Строителство, реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и мостове;
 • Строителство/реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения;
 • Строителство/реконструкция/рехабилитация на канализационни системи и съоръжения;
 • Изграждане или рехабилитация на малка инфраструктура за управление на животинските отпадъци (само трупосъбирателни площадки);
 • Изграждане или рехабилитация и оборудване на инсталации/мощности за производство на топлинна и/или електрическа енергия за сгради общинска собственост и/или сгради които предоставят различни обществени услуги от възобновяеми енергийни източници; изграждане на разпределителна мрежа за био-горива или произведена от биомаса или други възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) топлинна/електрическа енергия;
 • Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на общински или други сгради
 • Използвани за предоставяне на обществени услуги;
 • Изграждане на нови или подобряване на съществуващи центрове за предоставяне на културни услуги (културни центрове, театри, библиотеки), включително създаването на мобилни такива;
 • Изграждане или подобряване на центрове за отдих, свободно време и спорт (спортни и младежки центрове и др.);
 • Изграждане или подобряване на центрове за социални услуги:
  • грижи за деца (детски ясли, детски градини), включително специализиран транспорт;
 • грижи за възрастни хора и хора с увреждания (като дневни центрове и др.), включително специализиран транспорт;
 • Наредби, предстоящи да бъдат обнародвани в Държавен Вестник:

  • Мярка 313 – „Насърчаване на туристическите дейности“;
  • Мярка 322 – „Обновяване и развитие на населените места“;

  По тази програма могат да кандидатстват, Ново създадени фирми, Млади предприемачи, Общини, НПО, Вероизповедания, Читалища, Земеделски производители и др.

  Наредби, които са обнародвани в „Държавен вестник“ и може да се кандидатства по тях в момента по Приоритетна ОС 4:

  • ПрограмаLIDER

  За да бъдат одобрени, МИГ трябва да отговарят на следните минимални изисквания за осигуряване на персонал и технически средства за прилагане на стратегията, както следва:

  • Осигурен самостоятелен офис за срок от 5 години;
  • Нает персонал по трудов договор на пълен работен ден за позициите мениджър и асистент;
  • Нает персонал за позициите експерт по прилагане на дейностите по СМР и счетоводител;
  • Разполагат със следното офис оборудване за осъществяване на дейността – компютри за наетия персонал, принтер, интернет връзка, телефон.

  Мениджърът трябва да отговаря на следните изисквания:

  • Завършено висше образование;
  • Общ професионален стаж най-малко 5 години;
  • Наличие на управленски опит най-малко една година;
  • Наличие на опит в администрирането на проекти;

  55 Comments
  1. Reply
   Ивайло ЯНКОВ 26.11.2008 at 11:15

   Здравейте Делка,
   Имам чудесен отговор на Вашия въпрос. За целта ще цитирам един наш приятел и партньор – г-н Матеев.

   “Не се шокирайте. Цялата политика на правителството и на еврофондовете говори точно за това. Сред хората (и фирмите) има знаещи, можещи и успяващи. И на тях трябва да се помага. А всички останали са стадо (пълнеж). Те са консуматори и без тях не може. Но на тях не бива да им се казва това (че са овце от стадото), защото ще се обидят. Може обаче тихомълком да бъдат изхвърлени от процеса (даването на пари), като за тази цел се въведат някакви хитри правила на играта. Речено – сторено. И ето ти готови текстове на наредби по еврофондовете, от които става ясно, че богатите ще забогатеят още повече, а бедните ще си останат бедни. Не знам дали това е правилно или не. Бъдещето ще покаже. Но в момента това е така и ние нищо не можем да направим.

   Между другото има някаква логика в действията на правителството и еврофондовете. В историята има страшно много примери за хора, получили огромни суми пари, и провалили се след това. Например 99% от бившите държавни директори на социалистическите предприятия. Или кредитните милионери, които малко преди инфлацията получиха насила милиарди левове държавни пари. Бяха „наши“ хора и тяхната задача беше едва ли не насила да направят бизнес и да носят доходи на партията (знаете коя). Тези хора предварително знаеха датата на хиперинфлацията и трябваше веднага след нея да си върнат кредитите (с 1-2% от цялата сума), и с остатъка да развият бизнес. Обаче на практика се случи обратното. Голяма част от кредитите не се върнаха, а създадените бизнеси един по един фалираха. Защо? Защото хората, на които бяха дадени парите, просто не ставаха за бизнесмени. Мога да дам и още един пример: Кой тотомилионер е инвестирал правилно парите и е започнал печеливш бизнес? Няма такива. Обикновенно парите се профукват за 1 година и толкова. И после даже се продава и новозакупения мерцедес, защото парите вече не стигат за бензин.”

  2. Програмите са чудесни но се оказва както винаги че всичко е за богатите.Преминах кратък курс по изготвяне на проекти- имам страхотни идеи но за съжеление като чета изискванията за кандидатстване тези мои идеи ще си останат само нереализирани мечти.И накратко споделям моята идея-има едно село в Пирин което се казва като планината Пирин-повярвайте ми това е едно райско кътче където са останали 200 стари хора но въздуха водата планината природата като цялое наистина рая.Там се наспиваш бързо защото въздуха е много чист,а къщите дори на филм небях ги виждала 17-18 век-та там в това село има толкоз обезлюдени стари къщи и било чудесно да се развие еко туризъм-може да се правят разходки с коне в планината до езерата има чудесни билки чист въздух тишина и спокойствие-също така е близо 20км до Гърция може да се привлекат и чужди туристи-но както казах вече всичко е до пари.За мене -по професия съм учителка на 45 години живея в екологично замърсен район град Пирдоп- ако може нещо да ме посъветвате моля пишете ми всъщност имам малка фирма рег на името на майка ми но аз я управлявам-извършвам услуга.Ще чакам вашия компетентен съвет.

  1 2

  Задай въпрос

  Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

  Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
  Logo
  Compare items
  • Total (0)
  Compare
  0