Основни моменти при изготвяне на бизнес плана по мярка 312 към ПРСР

Една от основните задачи при разработването на бизнес плана е набирането на възможно най- детайлна информация по всяка от точките към него. За да се случи това вие трябва да следвате логиката на веригата на добавена стойност, в която се включвате, като например:
Да сегментирате пазара и да се насочите към настоящите и потенциални доставчици и суровини и бъдещите клиенти на вашите продукти /услуги. Трябва да си отговорите икономическо съобразно ли е разстоянието на което се намират, тоест разходите до там няма ли да повишат повече себестойността на Вашия продукт и да го направят неконкурентен? Ако ли не е задължително да помислите дали има надежден транспорта и комуникация от/до тях и комуникациите. Съобразете и кои са крайните потребители на услугите и продуктите в чието производство участвате.
Когато правите анализ на бъдещия си бизнес обособете в отделни звена и настоящото състояние и тенденциите на средата, евентуалните заплахи и начините за преодоляването им, което веднага ще осигури намаляване на риска от непредвидени случайности, водещи до загуби и фалит като например:
Какво е вероятно да се случи в общината и областта в която развивате дейността си през следващите 5-10 години? Какво ще се случи с населението като цяло, и количеството и качеството на работната сила в частност/можете да потърсите отговор в статистики и прогнози за развитието на региона/? Ще се наложи ли да обучавате работниците си, например с проекти, финансирани по Програмата за развитие на човешките ресурси на МТСП? Каква ще е ситуацията с пътищата и комуникациите като цяло /може да проверите дали областната стратегия залага в целите си подобрение на инфраструктурата в региона и дали има планове за изграждане на логистични центрове или промишлени зони/?

Още на тази фаза на подготовката е необходимо да разучите основно българското законодателство, определящо стандартите за производство и качество на продукцията/услугите като спазването на стандартите се гарантира чрез СЕ – маркировката и минималните изисквания за дейността, гарантиращи опазването на околната среда, общественото здраве, безопасните и здравословни условия на труд.
Това е необходимо да направите, за да може да съобразите максимално планираните инвестиции (строително-монтажни работи и инсталирането на производствени линии) и строителните планове с отговарянето на стандартите и покриването на изискванията. Това особено се отнася за предприемачите, стартиращи производства на основата на солидни дълготрайни материални активи. Предварителното съобразяване с нормите ще Ви гарантира повече сигурност в дългосрочен план и ще Ви позволи в бъдеще да се концентрирате върху развиване на вашите конкурентни предимства вместо предотвратяването или смекчаването на бъдещи санкции от държавните органи.
За да ограничите енергопотреблението на бъдещия обект на вашето производство и успоредно с това да намалите себестойността на продуктите може да помислите за внедряването и употребата на алтернативни източници на енергия. Това ще въздейства значително върху средносрочната Ви конкурентоспособност.

Също на тази фаза е силно препоръчително да помислите за внедряване на системи за управление на качеството и околната среда. Тези „общи“ разходи са допустими за подкрепа по мярката и могат да бъдат възстановени до 70% със средства на Програмата. С въвеждането на тези системи за управление не само ще повишите разпознаваемостта си като надежден бизнес-партньор и социално-отговорна фирма, но и ще улесните достъпа на вашите продукти и услуги до пазарите на останалите страни-членки на ЕС. В идеалния вариант Вие ще включите услугите на компании, помагащи за внедряването на системи по ISO още на етапа на съставяне на строителните планове и чертежи за производството, за което търсите подкрепа. Така ще си спестите евентуалната нужда да размествате машини и технологични линии, ако решите на по-късен етап да внедрявате такива системи.
Например: Внедряването и сертифицирането на система по ISO става на два етапа: разработка (и внедряване) от определена фирма и сертифициране на внедрената система от втора-независима сертифицираща фирма. От гледна точка финансовия аспект на подготовката за кандидатстване това означава да планирате разходите за „създаване“на управленската система още към подготвителните „общи разходи“, а разходите за сертифицираща фирма – когато обектът е в производствена готовност, т.е. малко преди да представите искането за финално плащане по проекта на Разплащателната Агенция.
Сега е моментът да подберете най-подходящата за вас оферта за всяка обособена част от инвестицията – неделима услуга, работа или доставки към обща производствена мощност с левова равностойност над €15,000. Имайте предвид, че „разбиването“ на нормална обособена инвестиция на отделни поръчки по €15000 с цел избягването на изискването за три оферти е недопустимо, и ще доведе до отхвърляне на заявлението за подкрепа по проекта
Извлечените данни от избраните от Вас оферти ще използвате за попълване на таблиците в Бизнес-плана и Заявлението за подпомагане по мярката.

Как да изберете най-подходящата за Вас оферта?
Следвайте следната поредица от стъпки:

1. ОСИГУРЕТЕ ПО ТРИ ОФЕРТИ ЗА ВСЯКА ОБОСОБЕНА ЧАСТ ОТ ИНВЕСТИЦИЯТА НА СТОЙНОСТ НАД €15000, ЗА ЧИЯТО ПОДКРЕПА КАНДИДАТСТВАТЕ.
С цел да докажете разумността и ефективността на разходите, за чиято подкрепа кандидатствате е задължително да поискате оферти от няколко източника, за да могат те да се съпоставят и да се подбере икономически най-целесъобразната:
Например: Ако стойността на услугите/продуктите/СМР/оборудването, което ще закупите е над €15000, то следва да поискате по няколко оферти съответно от: Проектантско/консултантски фирми, Строителни фирми, Доставчици на машини и съоръжения.

Когато пускате искането за оферта на определен доставчик на продукт/услуга е необходимо да съобразите офертата с определено типово задание и/или технически спецификации за услугата. Искането за оферта трябва да се разпрати на най-малко трима предварително набелязани изпълнители/доставчици по заданието/спецификациите. Оферентите – местни лица следва да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите – чуждестранни лица следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. Препоръчително е офертите да са от изпълнители/доставчици, за които търсената работа/услуга/доставка е сред основната им дейност. Оферентите не могат да бъдат свързани лица.

ПРИМЕР за искане за оферта: Виж приложението

Ако решите да публикувате това искане за оферта в централен всекидневник е важно да знаете, че тези разходи подлежат на компенсиране до 70% със средства на Програмата. изпълнители/доставчици.

2. ОПРЕДЕЛЕТЕ НАЙ-ПОДХОДЯЩАТА ЗА ВАС ОФЕРТА ПО ИЗБРАНА ОТ ВАС ПРОЦЕДУРА.

ПРИМЕР за процедура:

След изтичането на указания от Вас срок за предоставяне на оферта и ако сте получили поне по три валидни оферти за всяка обособена инвестиционна част може да назначите Комисия за избор на оферта като определите поне двама членове, които са компетентни при избора на най-подходящата оферта. Те ще оценят самостоятелно получените оферти на отделни подготвени от Вас листа-формуляри, съдържащи критерии за избор на оферта както са посочени в искането за оферта. Попълнените листа трябва да носят датата и подписа на съответното лице назначено за оценител. Резултатите от оценката на офертите и взетото решение за избор на най-подходящата оферта се представят в Протокол за избор на доставчик/изпълнител, с дата на заседанието и подписите на всички участници в оценяването.

3. ПРИЛОЖЕТЕ ОФЕРТИТЕ И ДОКУМЕНТ С ОПИСАНИЕ НА ПРОВЕДЕНАТА ОТ ВАС ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК/ИЗПЪЛНИТЕЛ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИЛОЖЕНИЯ, ДОКАЗВАЩИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТАКАВА КЪМ ОБЩИЯ ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ПОДПОМАГАНЕ.

4. ПОПЪЛНЕТЕ В БИЗНЕС-ПЛАНА И ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ПОДПОМАГАНЕ ДАННИТЕ ОТ ИЗБРАНИТЕ ОФЕРТИ И ГИ СЪГЛАСУВАЙТЕ С ДАННИТЕ В ОСТАНАЛИТЕ ТАБЛИЦИ

Имайте предвид че правилата на Програмата забраняват простата замяна на активи. Това означава, че замяната на силно амортизирани активи, чиято поддръжка и ремонт „гълтат“ голяма част от генерираните печалби, може да се осъществи само с нови машини и съоръжения които са по-производителни и/или по-автоматизирани и/или с по-добра енергийна ефективност, т.е. с по-добри технически спецификации.

Статията е предоставена от Мария Петрова, Мениджър Европейско финансиране към консултантска компания Енпром ООД: www.enprom.bg

195 Comments
 1. Здравейте Тихомир,
  Вие може да кандидатствате по програма „Развитие на селските райони”, Мярка 312 в сферата на ВЕИ, община Камено е приоритетна по програмата.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия
  ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

 2. Reply
  Тихомир Якимов 14.07.2009 at 12:14

  Здравейте!
  Имам терен намиращ се в с.Тръстиково общ.Камено обл.Бургас. Въпроса ми е мога ли да кандидатствам по ПРСР – мярка 312 за изграждане на ВЕИ?
  Предварително Ви благодаря.

 3. Здравейте Соня,
  Отговорено Ви е на посочения електронен адрес!

 4. Reply
  Соня Христова 02.07.2009 at 12:35

  Здравейте! Имам желяние да се занимавам със селски туризъм в Търговищка област, община Попово. Запозната съм с мярка 312, а въпросът ми е колко се плаща за консултантски услуги и възможно ли е финансиране преди отпускането на евро субсидията. Моля за отговор на посочения електронен адрес. Благодаря предварително!

 5. Reply
  Ивайло Янков 29.06.2009 at 12:23

  Здравейте Деси,

  Отговорено Ви е на посочения електронен адрес!

 6. Здравеите,
  Много се заинтригувах от финансирането на селските райони, имам огромно желание да кандидатствам по нея.Моля да ми отговорите какви точно са изискванията за изграждане на къща за гости в Търговищка област и необходимо ли е личин капитал и колко точно.Колко ще ми струва проекта изготвен от Вас може да ми пешете на абв.пощата.
  Мерси предварително.

 7. Reply
  Ивайло Янков 18.06.2009 at 9:28

  Здравейте Делян,

  За съжаление община Габрово не е приоритетна по програма „Развитие на селските райони”, Мярка 312. За област Габрово приоритетни са следните общини: Дряново, Севлиево, Трявна, тоест дейностите на вашия проект трябва да се развиват в една от горе посочените общини.

 8. Здравейте!Притежавам къща в с.Овощтарци на 7км от Габрово,имам намерение да я ремонтирам и използвам за развитие на туризъм или като къща за гости.Може ли да участвам в проект 312 или друг!

 9. Reply
  Ивайло Янков 15.06.2009 at 9:28

  Здравейте г – жа Георгиева,
  Може да кандидатствате с проект за финансиране по Мярка 312, програма „РСР” стига къщата за която говорите да се намира в една от приоритетните общини по програмата.

 10. Здравейте!Моля да отговорите на въпроса ми – Притежаваме къща с разгърната площ около 1000 м2,завършена на етап „груб строеж“. Същата имаме намерение да използваме за развитие на туризъм или като къща за гости. Може ли да участваме в проект 312 или друг и какви са условията.

 11. Reply
  Ивайло Янков 10.06.2009 at 16:29

  Здравейте г – н Матов,

  Искам да поясня, че приоритетните общини може да видите на следния линк: https://finansirane.eu/?p=310 .
  За област Стара Загора са приоритетни следните общини: Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Чирпан.
  Относно смяната на статута на земята е най – добре да се обърнете към някоя местна фирма която се занимава с това.

 12. Здравейте.
  Прегледах информацията в сайта и наистина е подробна но не са споменати районите които са приоритетни за развитието на проектите.Аз се заинтересувах за проекта за фотоволтаична централа.Имам много въпроси но мисля че първо трябва да знам каква е цената на 1дка за категоризация на земята и дали тя се намира в приоритетен район в случая в близост до гр.Казанлък.

 13. Reply
  Ивайло Янков 05.06.2009 at 15:40

  Здравейте отново,
  Отговорено Ви е на посочения електронен адрес!

 14. Reply
  Зорница 05.06.2009 at 15:30

  Здравейте Ивайло, бих искала да разбера каква е цената на консултанските Ви услуги свързани с изработване на бизнес план и неговото реализиране по програма „РСР“ мярка 312. Разбира се отговора може да не е публичен. Предварително Ви благодаря за обърнатото внимание.

 15. Reply
  Искра Донева 04.06.2009 at 12:16

  Здравейте!
  Имам следния въпрос – собственик съм на имот от 9 дка и фирма – ЕООД. Мога ли да кандидатствам с проект за бензиностанция на франчайзинг от Лукойл по м. 312 на ПРСР. Ако – да, може ли да се обърна към Вас за консултация при изготвяне на проектната документация. Бихте ли посочили ценова оферта за консултанстките услуги , които предлагате.
  Благодаря!

 16. Здравейте Нора,
  Моля да попълните нашета анкетна карта за да мога да Ви отговоря.
  Много общо сте си задали въпроса!!!

 17. Здравейте!
  Искам да отворя собствен магазин. Дали има програма, по която мога да кандидатствам за финансиране и какво е необходимо да направя?

 18. Здравейте отново Георги,

  Това са моите координати:
  България, София,
  Ул. “Шарл Шампо” Блок № 18 Ет: 1 Офис: 1
  ел: +359 (0)89 7 267 621
  Тел: +359 (0)2 489 69 59
  Е – поща: ivaylo@finansirane.eu

 19. Reply
  Георги Алексиев 27.05.2009 at 20:35

  Как и къде,мога да се свържа с Вас?

 20. Здравейте Георги,

  Вие може да кандидатствате с проект за финансиране към програма „РСР”. Но след, като няма да се прави цялата къща ще е трудно за обосновката на самия проект, където ще трябва да се описва само единият етаж, а ако живее някой на другия ще трябва да се доказва, че той няма да ползва средства от програмата и т.н.

 21. Reply
  Георги Алексиев 26.05.2009 at 14:50

  Здравеите!Имам дял от къща в град Белпградчик!Инвалид съм с 50% нетрудоспосопност!Мога ли да кандидадствам,по проект,за къща за гости?

 22. Reply
  Ивайло Янков 25.05.2009 at 10:16

  Здравейте Емо,

  Може да кандидатствате с проект за финансиране към програма ЕС. Но бих искал да ми дадете малко повече информация за дейностите, които искате да реализирате за да мога да Ви кажа с точност как ще стане.

  Бих искал да попълните нашата анкета на следния линк:
  https://finansirane.eu/?page_id=123

 23. Reply
  Емо Манчев 24.05.2009 at 21:34

  Имам фирма за производство на алуминиева и ПВЦ дограма искам да си построя и да оборудвам цех в ср Кабиле Ямболска община ще мога ли да се възползвам от европейските програми за финансиране

 24. Reply
  Иванка Кънчева 23.05.2009 at 15:47

  Здравейте!Аз съм Иванка Кънчева от Варна.По професия съм електроинженер и в момента правя проект за фотоволтаична централа за дестилерия за етерични масла в която съм съдружник.В същото време подготвям и проект за мярка 312.Въпросът ми към вас е: Услугите, които предлагате заплащат ли се и може ли да изпратите оферта за разработка на бизнес план за мярка 312, или оферта за консултации по изготвянето на бизнес план?

 25. Здравейте!
  Бих искала да зная как мога да направя проект който касае моето село.Става въпрос за това,уличното осветление на селото да се захранва от сланцето-да баде соларно или фотоволтаично така че да не се плаща за ел.енергията а да се пести.Много ще съм ви благодарна ако ми отговорите!

 26. Здравейте!
  Живея в с.Добрич-община Димитровград.Имам ниви и място-двор където бих искала да поставя фотоволтаични панели за производство на ел.енергия.Мога ли да кандидатствам по мярка 312за финансиране за развитие на селските райони?Ако е вазможно ми дайте идея-съвет как да действам.Трябва ми проект-предложение. Благодаря ви!

 27. Здравейте Ивелина,
  Може да кандидатствате с проект към програма „Развитие на селските райони” приоритетна ос 3, Мярка 312.

  Като ограничение е само това, че г. Каварна не е приоритетен по програма „РСР” но след, като става въпрос с. Българево няма да има проблем!

  Екипа на Finansirane.eu може да Ви окаже съдействие при подготовката на проектното предложение!

 28. Здравейте Тихомир,
  Голяма част от информацията я има на нашия сайт. Ако вече искате конкретен отговор касаещ конкретно параметрите на вашия проект това вече ще изисква консултантска работа. При проявен сериозен интерес моля да се свържете с нас на посочените координати!

 29. Reply
  Ивелина 17.05.2009 at 23:52

  Здравейте!
  Живея в село Българево община Каварна.Имам двор и искам да направя няколко къщички с по две стаи за отдаване под наем,мога ли да кандидатствам по някоя от Програмите за финансиране на проекта и каде бих могла да получа по подробна информация!
  Благодаря предварително!

 30. Reply
  тихомир 17.05.2009 at 20:56

  здравейте,имам следният вапрос
  започнал съм строеж на вилна къща ,но незнам как да кандидатствам за финансиране и какви документи ще са ми нужни.

 31. Reply
  Daniel Georgiev 30.04.2009 at 13:30

  Благодаря за бързия и експертен отговор г-н. Янков.

 32. Reply
  Ивайло Янков 30.04.2009 at 12:41

  Здравейте Даниел,
  Разбира се, даже е задължително да определите общи и специфични цели и не само…
  Едно от ключовите мениджърски умения е умението да се поставят цели: Една от най-популярните техники за поставяне на цели е класическото правило SMART – акроним, който всеки добър мениджър познава.
  Най-разпространеното схващане за това какво стои зад буквите SMART е:
  S (Specific) – Специфична
  M (Measurable) – Измерима
  A (Attainable) – Постижима
  R (Realistic) – Реалистична
  T (Time-bound) – Ориентирана
  Ако изпитвате затруднения при подготовката на бизнес плана Ви съветваме да се обърнете към специалисти, които са посветили достатъчно време и опит, за да се научат от допуснатите грешки, които Вие тепърва ще направите. По-добре да похарчете малко пари в началото, отколкото да загубите много повече.

 33. Reply
  Daniel Georgiev 30.04.2009 at 11:39

  Здравейте г-н. Янков
  Започнахме разработване на проект за финансиране по 312, но се сблъскахме със следния въпрос: Необходимо ли е да обособяваме цели на бизнесплана в точка 1. Описание на бизнесплана. В ръководството за разработване не фигурира изискване за посочване на цели. В самата мярка е записано, че в т. 1 се записват цели. В тази връзка, според Вас, нужно ли е да обособяваме обща и специфична цел?

 34. Reply
  Георгиев 26.04.2009 at 3:16

  Здравейте, имам следния въпрос.
  При кандидатстване за кредитиране за предприятие за производство на пелети, има ли някакви по-специфични условия, на които трябва да се отговори и къде мога да открия формулярите, с които да се запозная?
  Благодаря предварително.

 35. Reply
  Иво Николов 25.04.2009 at 20:23

  Здравейте,

  Притежавам парцел в регулация, в покрайнините на София, в непосредствена близост до „Околовръстен път“. На него планирам изграждане на спотно-развлекателен център състоящ се от откриит плувен басеин, игрище с изкуствена настилка и ресторант.
  Интересува ме, мога ли да кандидатствам по някоя от Програмите за финансиране на проекта и къде бих могъл да получа по-подробна информация за условията на финансиране.

  Благодаря предварително!

 36. Reply
  димитър димчев 23.04.2009 at 0:09

  имам вилно селище в с.Рибарица община Тетевен почти готово за експлоатация.Може ли да бъде включено в програмата. Още един въпрос-имам и парцел в същият регион в регулация – за него може ли да се кандидатства за изграждане на семеен хотел.Благодаря Ви

  • Здравейте, Димитър,

   Общината, в която се намират Вашите имоти е допустима за кандидатстване по Програма „Развитие на селските райони” – мярка 312. Вие имате възможност да кандидатствате и с вилното селище и с имота в регулация, но е необходимо да знаете че се предоставя финансова помощ за изграждане и модернизиране на туристически обекти с до 20 помещения за настаняване. Под „едно помещение за настаняване” се има предвид помещение с до две стаи за настаняване с общ вход и общ санитарен възел.

   Екипът на Finansirane.eu може да Ви съдейства при разработването и управлението на Вашия проект.
   Ако имате допълнителни въпроси не се притеснявайте да се свържете отново с мен!

1 2 3 4

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0