Начало / Общи / ВЕИ / Основни моменти при изготвяне на бизнес плана по мярка 312 към ПРСР

Основни моменти при изготвяне на бизнес плана по мярка 312 към ПРСР

Една от основните задачи при разработването на бизнес плана е набирането на възможно най- детайлна информация по всяка от точките към него. За да се случи това вие трябва да следвате логиката на веригата на добавена стойност, в която се включвате, като например:
Да сегментирате пазара и да се насочите към настоящите и потенциални доставчици и суровини и бъдещите клиенти на вашите продукти /услуги. Трябва да си отговорите икономическо съобразно ли е разстоянието на което се намират, тоест разходите до там няма ли да повишат повече себестойността на Вашия продукт и да го направят неконкурентен? Ако ли не е задължително да помислите дали има надежден транспорта и комуникация от/до тях и комуникациите. Съобразете и кои са крайните потребители на услугите и продуктите в чието производство участвате.
Когато правите анализ на бъдещия си бизнес обособете в отделни звена и настоящото състояние и тенденциите на средата, евентуалните заплахи и начините за преодоляването им, което веднага ще осигури намаляване на риска от непредвидени случайности, водещи до загуби и фалит като например:
Какво е вероятно да се случи в общината и областта в която развивате дейността си през следващите 5-10 години? Какво ще се случи с населението като цяло, и количеството и качеството на работната сила в частност/можете да потърсите отговор в статистики и прогнози за развитието на региона/? Ще се наложи ли да обучавате работниците си, например с проекти, финансирани по Програмата за развитие на човешките ресурси на МТСП? Каква ще е ситуацията с пътищата и комуникациите като цяло /може да проверите дали областната стратегия залага в целите си подобрение на инфраструктурата в региона и дали има планове за изграждане на логистични центрове или промишлени зони/?

Още на тази фаза на подготовката е необходимо да разучите основно българското законодателство, определящо стандартите за производство и качество на продукцията/услугите като спазването на стандартите се гарантира чрез СЕ – маркировката и минималните изисквания за дейността, гарантиращи опазването на околната среда, общественото здраве, безопасните и здравословни условия на труд.
Това е необходимо да направите, за да може да съобразите максимално планираните инвестиции (строително-монтажни работи и инсталирането на производствени линии) и строителните планове с отговарянето на стандартите и покриването на изискванията. Това особено се отнася за предприемачите, стартиращи производства на основата на солидни дълготрайни материални активи. Предварителното съобразяване с нормите ще Ви гарантира повече сигурност в дългосрочен план и ще Ви позволи в бъдеще да се концентрирате върху развиване на вашите конкурентни предимства вместо предотвратяването или смекчаването на бъдещи санкции от държавните органи.
За да ограничите енергопотреблението на бъдещия обект на вашето производство и успоредно с това да намалите себестойността на продуктите може да помислите за внедряването и употребата на алтернативни източници на енергия. Това ще въздейства значително върху средносрочната Ви конкурентоспособност.

Също на тази фаза е силно препоръчително да помислите за внедряване на системи за управление на качеството и околната среда. Тези „общи“ разходи са допустими за подкрепа по мярката и могат да бъдат възстановени до 70% със средства на Програмата. С въвеждането на тези системи за управление не само ще повишите разпознаваемостта си като надежден бизнес-партньор и социално-отговорна фирма, но и ще улесните достъпа на вашите продукти и услуги до пазарите на останалите страни-членки на ЕС. В идеалния вариант Вие ще включите услугите на компании, помагащи за внедряването на системи по ISO още на етапа на съставяне на строителните планове и чертежи за производството, за което търсите подкрепа. Така ще си спестите евентуалната нужда да размествате машини и технологични линии, ако решите на по-късен етап да внедрявате такива системи.
Например: Внедряването и сертифицирането на система по ISO става на два етапа: разработка (и внедряване) от определена фирма и сертифициране на внедрената система от втора-независима сертифицираща фирма. От гледна точка финансовия аспект на подготовката за кандидатстване това означава да планирате разходите за „създаване“на управленската система още към подготвителните „общи разходи“, а разходите за сертифицираща фирма – когато обектът е в производствена готовност, т.е. малко преди да представите искането за финално плащане по проекта на Разплащателната Агенция.
Сега е моментът да подберете най-подходящата за вас оферта за всяка обособена част от инвестицията – неделима услуга, работа или доставки към обща производствена мощност с левова равностойност над €15,000. Имайте предвид, че „разбиването“ на нормална обособена инвестиция на отделни поръчки по €15000 с цел избягването на изискването за три оферти е недопустимо, и ще доведе до отхвърляне на заявлението за подкрепа по проекта
Извлечените данни от избраните от Вас оферти ще използвате за попълване на таблиците в Бизнес-плана и Заявлението за подпомагане по мярката.

Как да изберете най-подходящата за Вас оферта?
Следвайте следната поредица от стъпки:

1. ОСИГУРЕТЕ ПО ТРИ ОФЕРТИ ЗА ВСЯКА ОБОСОБЕНА ЧАСТ ОТ ИНВЕСТИЦИЯТА НА СТОЙНОСТ НАД €15000, ЗА ЧИЯТО ПОДКРЕПА КАНДИДАТСТВАТЕ.
С цел да докажете разумността и ефективността на разходите, за чиято подкрепа кандидатствате е задължително да поискате оферти от няколко източника, за да могат те да се съпоставят и да се подбере икономически най-целесъобразната:
Например: Ако стойността на услугите/продуктите/СМР/оборудването, което ще закупите е над €15000, то следва да поискате по няколко оферти съответно от: Проектантско/консултантски фирми, Строителни фирми, Доставчици на машини и съоръжения.

Когато пускате искането за оферта на определен доставчик на продукт/услуга е необходимо да съобразите офертата с определено типово задание и/или технически спецификации за услугата. Искането за оферта трябва да се разпрати на най-малко трима предварително набелязани изпълнители/доставчици по заданието/спецификациите. Оферентите – местни лица следва да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите – чуждестранни лица следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. Препоръчително е офертите да са от изпълнители/доставчици, за които търсената работа/услуга/доставка е сред основната им дейност. Оферентите не могат да бъдат свързани лица.

ПРИМЕР за искане за оферта: Виж приложението

Ако решите да публикувате това искане за оферта в централен всекидневник е важно да знаете, че тези разходи подлежат на компенсиране до 70% със средства на Програмата. изпълнители/доставчици.

2. ОПРЕДЕЛЕТЕ НАЙ-ПОДХОДЯЩАТА ЗА ВАС ОФЕРТА ПО ИЗБРАНА ОТ ВАС ПРОЦЕДУРА.

ПРИМЕР за процедура:

След изтичането на указания от Вас срок за предоставяне на оферта и ако сте получили поне по три валидни оферти за всяка обособена инвестиционна част може да назначите Комисия за избор на оферта като определите поне двама членове, които са компетентни при избора на най-подходящата оферта. Те ще оценят самостоятелно получените оферти на отделни подготвени от Вас листа-формуляри, съдържащи критерии за избор на оферта както са посочени в искането за оферта. Попълнените листа трябва да носят датата и подписа на съответното лице назначено за оценител. Резултатите от оценката на офертите и взетото решение за избор на най-подходящата оферта се представят в Протокол за избор на доставчик/изпълнител, с дата на заседанието и подписите на всички участници в оценяването.

3. ПРИЛОЖЕТЕ ОФЕРТИТЕ И ДОКУМЕНТ С ОПИСАНИЕ НА ПРОВЕДЕНАТА ОТ ВАС ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК/ИЗПЪЛНИТЕЛ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИЛОЖЕНИЯ, ДОКАЗВАЩИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТАКАВА КЪМ ОБЩИЯ ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ПОДПОМАГАНЕ.

4. ПОПЪЛНЕТЕ В БИЗНЕС-ПЛАНА И ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ПОДПОМАГАНЕ ДАННИТЕ ОТ ИЗБРАНИТЕ ОФЕРТИ И ГИ СЪГЛАСУВАЙТЕ С ДАННИТЕ В ОСТАНАЛИТЕ ТАБЛИЦИ

Имайте предвид че правилата на Програмата забраняват простата замяна на активи. Това означава, че замяната на силно амортизирани активи, чиято поддръжка и ремонт „гълтат“ голяма част от генерираните печалби, може да се осъществи само с нови машини и съоръжения които са по-производителни и/или по-автоматизирани и/или с по-добра енергийна ефективност, т.е. с по-добри технически спецификации.

Статията е предоставена от Мария Петрова, Мениджър Европейско финансиране към консултантска компания Енпром ООД: www.enprom.bg

ВИЖ СЪЩО

Кандидатствай за преработка на селскостопански продукти

От 22.10.2019г. е открита за кандидатстване процедура за подбор на проекти по подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг …

195 коментара

 1. Моля да ме насочите има ли програма за финансиране изграждане на ресторант във Село Калояново обл.Пловдив

 2. Здравейте може ли да попитам дали е възможно да ме насочите за построяване на ресторант в село Калояново и как трябва да постъпя и какво да направя

 3. Здравейте,
  Мога ли да кандидатствам по мярка 312 за изграждане на производство на електо енергия в с. Логодаж обл. Благоевград

 4. MOJE LI DA SE KANDIDATSTVA ZA OBORUDVANE NA ZAVEDENIE ZA BARZO HRANENE Blagoevgrad

 5. Здравейте,в град Елхово имам 500 квадрата земя имаме почти готов проект за ресторант.Дали ще може да подлежи на финансиране.Благодаря

  • Здравей Илиан,

   град Елхово попада под обхвата на приоритетните общини, което ви дава възможност да получите до 75% субсидия за осъществяването на твоята идея. Освен ресторанта, по проекта биха могли и да се включат допълнителни неща (Транспортни средства, оборудване) които ще ти помогнат да развиваш бизнеса си по-успешно. За по-подробна информация, можеш да се свържеш с нас, като си запазиш среща в някой от нашите офиси поне един ден предварително. Ако се намираш в района на гр. Ямбол, най-близкия офис се намира в град Сливен.

 6. Росица Алекова

  Здравейте,
  Бих желала да отворя козметичен салон в гр. Смолян. Мога ли да кандитсвам за финансиране по ЕП?

  • Ивайло Янков

   Здравейте Росица,
   Исканата от вас дейност би могла да се финансира по програма „Развитие на селските райони“ , при положение, че дейността се развива под обхвата на приоритетна община за област Смолян, а те са както следва: Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Чепеларе
   За повече и по подробна информация заповядайте при нас, като ни уведомите поне един ден предварително.

 7. Соня Спасова

  Здравейте, мога ли кандидатствам по програмата за салон за красота в с. Владо Тричков, община Своге?

 8. Здравейте! Мога ли да кандидатствам по програма за ресторант, който е под наем вече от 25 години. Ако не, вече съм говорил с наемодателя да го купя, но първо искам да разбера дали мога да кандидатствам ако е под наем.

  • Ивайло Янков

   Здравейте Деян,
   Исканата от вас дейност може да бъде финансира по програма „Развитие на селските райони“ при положение, че ресторанта се намира под обхвата на приоритетна община за програмата. Тях може да видите тук: https://finansirane.eu/?p=310
   За повече и по подробна информация заповядайте при нас, като ни уведомите поне един ден предварително.

 9. Здравейте,
  искам да отворя магазин за ръчно направени изделия ( бродерия, бижута, козметика, аксесоари за дома и др). Мога ли да участвам по някаква програма, тъй като съм и безработна.
  Благодаря предварително.

  • Ивайло Янков

   Здравейте Христо,

   Зависи от дейността Ви, би могло да се кандидатства, когато става въпрос за собствени нужди, но имайте предвид, че това трябва да е обвързано с конкретна дейност с която се занимавате, а не на частна къща примерно.

  • Ивайло Янков

   Здравейте Гина,

   Исканата от вас дейност би могла да се финансира по програма „Развитие на селските райони“, при положение, че дейността се развива под обхвата на приоритетна община за програмата. Имайте предвид, че ще са ви необходими средства за подготовка на цялостната проектна документация.

 10. Димитрина

  Здравейте!
  Имам собствен парцел в гр.Сандански и искам да направя автомивка. Може ли това да бъде финансирано по програма?
  Къде мога да намеря изискванията, на които трябва да отговарям, ако е възможно.

  Благодаря предварително.

 11. здр. искам да Ви попитам има ли програма за финансиране за отваряне на ресторант.
  Благодаря Ви предварително

  • Ивайло Янков

   Здравейте Мирослава,

   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“ при положение, че дейността се развива под обхвата на приоритетна община за програмата. тях може да видите тук: https://finansirane.eu/?p=310

   За повече и по подробна информация заповядайте при нас, като ни уведомите поне един ден предварително.

 12. Невяна Маринова

  Здравейте имам около 25 овце мога ли да кандидатствам за увеличението им и къде да попитам село Сърнено Добричка обл

  • Ивайло Янков

   Здравейте Невяна,
   Исканата от вас дейност би могла да се финансира по програма „Развитие на селските райони“.
   За повече и по подробна информация заповядайте при нас!

 13. Ивайло Янков

  Здравейте Тодор,
  Исканата от вас дейност би могла да се финансиране по програма „Развитие нас селските райони“, при положение, че дейността се развива под обхвата на приоритетна община. Тях може да видите тук: https://finansirane.eu/?p=310
  За повече и по подробна информация заповядайте при нас

 14. Тодор Димитров

  Забравих да уточня намира се в района на гр.Стара Загора

 15. Тодор Димитров

  Здравейте!Имам собствен парцел около 4 декара и искам да направя склад метали.Може ли това да бъде финансирано по програма?

 16. Стоян Стоянов

  Здравейте,искам да създам фотоволтаична централа в Бургас,бихте ли ме насочили

  • Ивайло Янков

   Здравейте Стоян,

   За съжаление исканата от вас дейност няма как да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 311 на територията на града Бургас, тъй като той не е сред приоритетните за програмата. За да сте допустим кандидат по програмата, Вие трябва да се ориентирате към някоя от следните приоритетни общини за област Бургас, а те са както следва: Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево

 17. zdraveite interesuva me dali kv.6umeli-etara gr Gabrovo dali popada v spisaka za razvitie na selskite raioni

 18. В. Янкова

  Означава за момента отглеждане на цветя /едногодишни и многогодишни/ и тяхната продажба.

 19. Ивайло Янков

  Здравейте г-жа Янкова,

  Моля обяснете какво се има предвид под „градински център“

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 20. В. Янкова

  Здравейте,

  И от мен един въпрос 🙂 Възможно ли е финансиране по ЕП на градински център и къде мога да намеря изискванията, на които трябва да отговарям, ако е възможно.

  Благодаря предварително.

 21. Ивайло Янков

  Здравейте Йорданка,

  Вие може да кандидатствате с проект за финансиране в сферата на туризма по Мярка 312/311, която е част от програма „Развитие на селските райони“.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 22. Zdraveite! Moga li da kandidatstvam po niakoia miarka, programa na ES za novosazdadena fima v obshtina Tutrakan – malak selski hotel ili sladkarski tseh ili druga deinost.

 23. Ивайло Янков

  Здравейте Мари,

  Не знам дали Ви разбирам правилно! Ако искате да кандидатствате за довършване на хотела, то няма проблем да се случи стига да се намира в някоя от приоритетните общини за програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 312/311.

  Ние от своя страна можем да Ви осигурим цялостна консултация от А-Я!

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 24. zdraveite,imam proekt za malak semeen xotel,koito se sastoi ot 7-10stai i restorant,proekta o6te ne e zavar6en no v blizko bade6te 6te bade zavar6en.Vaprosat mi e moga lli da kandidatstvam po-programata i kam kogo triabva da se obarna,poto4no kakvo triabva da napravia.blagodaria vi

 25. Ивайло Янков

  Здравейте отново,

  При желание от ваша страна моля заповядайте в нашия офис! Що касае информация свързана с кандидатстването по програма за финансиране има доста в нашия сайт, просто няма как да Ви разпиша всичко на имейла!

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 26. Алекс Начев

  Здравейте отново и благодаря за отговора, г-н Янков.

  Дейността ще се развива на територията на приоритетна община-проверих.
  Не съм наясно с европрограмите, откъде и с какво се започва. Надявам се Вие да ми разясните накратко… за проектите и всичко необходимо – като цени и време / може на мейла /
  Благодаря за отделеното време!

 27. Ивайло Янков

  Здравейте Алекс,

  Стига исканата от вас дейност да се развива на територията на приоритетна община за Мярка 312/311 Вие може да кандидатствате с проект за финансиране за нея.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 28. Алекс Начев

  Здравейте,
  Искам да Ви попитам има ли програма за финансиране за изграждане на автосервиз с 3 клетки? Фирмата ни е малка / 2 наети лица + управител /, в момента се занимава с търговия на различни резервни части. Мисля, че дейността ни попада в една от приоритетните общини.
  Благодаря Ви предварително!

 29. Ивайло Янков

  Здравейте Тоня,

  Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 312.

  Имайте предвид, че трябва да се действа изключително бързо ако искате да входираме вашия проект тази година. В противен случай, че трябва да входираме вашия проект следващата година по Мярка 311.

  За повече подробности се свържете с мен!

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 30. Тоня Минчева

  Здравейте,
  Имаме къща за гости в гр.Сопот.Тъй като искаме да разширим дейноста ,възможно ли е изграждането на басейн,джакузи,както и закупуването на коне да се финансира по мярка 312.
  Благодаря Ви предварително!

 31. Ивайло Янков

  Здравейте Христина,

  Вие може да кандидатствате по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 312/311 при положение, че исканата от вас дейност се развива на територията на една от приоритетните общини за програмата. Тях може да видите тук: https://finansirane.eu/?p=310

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 32. Христина Ганчева

  Моля за да ме насочите има ли програма за финансиране на изграждането на детски център за забавление в съществуващ сграда.

 33. Ивайло Янков

  Здравейте Весела,

  В зависимост от използваната суровина Вие може да кандидатствате с проект за финансиране по Мярка 123 и/или 312, които са част от програма „Развитие на селските райони“. Ако проекта Ви е по Мярка 123 то няма ограничение относно приоритетните общини.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 34. Vesela Popova

  Искам да попитам дали попада в мярка 312, ако се изготви проект за малък сладкарски цех на територията на някой от одобрените селски райони?

 35. Ивайло Янков

  Здравейте Николай,

  Моля да ми опишете технологията и основната използвана суровина за да мога да Ви кажа по коя програма може да бъде финансирана исканата от вас дейност.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 36. Николай Гочев

  здравейте, искам да инвестирам в производство на дървени въглища, чрез закупуване на инсталация за производството на дървени въглища по новите изисквания на МОСВ, мога ли да кандидатствам по мярка 312 от ПРСР и АКО ДА какво трябва да направя като за начало.
  Благодаря ви предварително

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.