„Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия"

Основната цел на процедурата e да увеличи броят на успешно стартиралите иновативни предприятия, като предостави подкрепа в най-рисковата фаза на тяхното развитие, а именно в етапа на разработване на базисния иновативен продукт или процес на фирмата в неговата пред-пазарна подготовка – до разработването на опитен образец.

!!! Процедурата за подбор на проекти е без определен срок за кандидатстване.

Дефиниции

Иновативен продукт нов или значително усъвършенстван продукт;

Иновативен процес* – нов или значително усъвършенстван метод за производство (вкл. значителни промени в техниката, оборудването и/или компютърни програми)

*Не се считат за иновации малки промени или усъвършенствания, повишаване на количество произведена продукция, чрез прибавяне на производствени или логистични системи, много близки до вече съществуващи такива, изваждане от употреба на определен процес, само подмяна на ДМА или надграждането им, промени произлизащи изцяло от промени в цените на производствените фактори, рутинни, сезонни или други циклични промени, търговия с нови или значително усъвършенствани продукти.

Иновативна услуга използване на нова или съществуваща технология, продукт или процес по нов начин или с ново приложение, което води до качествено подобрение.

Размер на безвъзмездната помощ:

Максимален процент на безвъзмездна помощ от общите допустими разходи по проекта Минимален размер на безвъзмездната помощ ( в лева) Максимален размер на безвъзмездната помощ ( в лева)

90 %

40 000

391 166

Важно: Максималния размер на безвъзмездната помощ за предприятия, осъществяващи дейност в отрасъл „шосеен транспорт” не може да надхвърля 195 583 лева.

Остатъкът – минимум 10 % от общите допустими разходи по проекта, трябва да бъде финансиран от собствени средства на кандидата или от източници, различни от бюджета на ЕО и Европейския фонд за развитие.

Правила за допустимост

Съществуват три вида критерии за допустимост, отнасящи се до:

 • Организации, имащи право да кандидатстват за безвъзмездна помощ;
 • Проектни дейности, за които може да бъде отпусната безвъзмездна помощ;
 • Видове разходи, допустими за разходването на безвъзмездната помощ.

Допустимост на кандидатите

Целевата група на предприятия по схемата са:

стартиращи предприятия, които ще предоставят на пазара, вследствие изпълнението на иновативни проекти по настоящата схема за безвъзмездна помощ, нови или значително усъвършенствани иновативни продукти и/или иновативни процеси (технологии), като иновативните продукти или процеси трябва да са нови за българския или европейския пазар.

Критерии за допустимост:

Право да кандидатстват по настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ имат предприятия, които отговарят на следните критерии:

 • Да са еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите на Република България;
 • Да са регистрирани по съответния ред не по-рано от три години преди датата на кандидатстване по настоящата схема за безвъзмездна помощ.
 • Да са малки и средни предприятия, по смисъла на Закона за МСП, в редакцията на закона към момента на подаване на проектното предложение.
 • Да са създадени с основна цел разработване и внедряване на конкретната иновация:

a/ в случай, че кандидатът е регистриран през последните три месеца преди подаване на проектното предложение, или, макар да е регистриран преди това, не е развивал други дейности различни от научно-изследователска и развойна дейност (НИРД), се приема, че кандидатът отговоря на горното условие ;

b/ в случай, че кандидатът е развивал и други дейности, то ще се счита за допустим за финансиране по настоящата схема, ако документално установи, че най-малко 15% от общия размер на неговите разходи за дейността през най-малко една от трите години, предшестващи предоставянето на помощта, са за НИРД;

 • Иновацията, предмет на проектното предложение по настоящата схема, да е резултат от собствена разработка на собственика(ците) на предприятието (членовете на кооперацията)-кандидат, като кандидатът трябва да представи доказателства за горното.
 • Кандидатите трябва да са пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проекта, а не да действат в качеството на посредник.
Допустими по настоящата схема за безвъзмездна помощ са и търговски дружества, които отговарят на всички изисквания по схемата, и в които съдружници (акционери) са висши училища или изследователски центрове юридически лица, притежаващи общо не повече от 50% от капитала на дружеството или правото на глас (в случаите на некапиталови дружества).

Допустимост на проектните дейности

Планираните по проекта дейности трябва да бъдат извършени в срок не подълъг от 2 години, считано от датата на влизане в сила на договора за предоставяне на безвъзмездна помощ по настоящата схема.

Дейностите по проекта трябва да бъдат изпълнени на територията на Република България.

Изключение от това правило могат да представляват ограничен брой услуги свързани с научно- изследователска и развойна дейност предоставяни на бенефициента в чужбина, в случай, че тези услуги не могат да бъдат предоставени в България, като необходимостта от това бъде надлежно обоснована.

Дейностите, предвидени в проектното предложение, могат да бъдат планирани за изпълнение самостоятелно или като допълнение към вече извършени дейности по разработване на иновативния продукт или процес. Предложените дейности трябва да бъдат насочени към изпълнението на целта на схемата и да са свързани с приоритетите на Оперативната програма.

Важно: Приоритет при оценката на проектните предложения ще бъде даван на проектни предложения, разработващи иновационна идея, свързана с опазване на околната среда (вкл. енергийна ефективност и оползотворяване на възобновяеми енергийни източници), разкриващи или с потенциал за разкриване на значителен брой нови и/ или качествени работни места, както и проектни предложения в следните области (според приоритетите заложените в Националната програма за реформи 2007-2009 г.):

a/ Информационни и комуникационни технологии (ИКТ);

b/ Генетика, протеомика и медицина;

c/ Растителна и животинска генетика и биотехнологии;

d/ Точно машиностроене;

e/ Модерни технологии в класическата и атомната енергетика;

f/ Нанотехнологии, наноматериали и микроелектроника.

По настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ ще бъде подкрепяна комбинация от следните дейности:

 • Създаване на програми и методики за изследвания, измервания и изпитвания, свързани с разработването на определения иновативен продукт или процес;
 • Провеждане на изследвания, измервания и изпитвания, свързани с разработването на определения иновативен продукт или процес.

Всеки проект задължително трябва да включва дейност „Изготвяне на икономическа, финансова и техническа оценка на разработвания иновационен продукт или процес”, освен ако кандидатът е извършил такава оценка преди проекта, като трябва да приложи съответната документация за нея към формуляра за кандидатстване. Икономическата, финансова и техническа оценка трябва да бъде извършена след дейностите по създаване на програми и методики за изследвания, измервания и изпитвания, както и провеждане на самите изследвания, измервания и изпитвания, свързани с разработването на определения иновативен продукт или процес.

 • Разработване на опитен образец, функционални тестове на нови продукти и/или процеси;
 • Разработване на технологии за производство, респективно за създаване или осъществяване на иновативни продукти или процеси;
 • Създаване на промишлен дизайн;
 • Закрила на индустриалната собственост на национално и международно равнище и необходимата за това експертна помощ:

Провеждане на предварителни проучвания за регистрация на патент или полезен модел:

a/ Проучване за ниво на техниката, което се извършва в наличните патентни фондове и бази-данни на Патентното ведомство въз основа на описание и чертежи, представени от клиента. Въз основа на резултатите от проучването клиентът може да реши да подаде заявка за патент или полезен модел във ведомството или ако вече е подал национална заявка – да подаде заявка в чужбина;

b/ Проучване за новост;

c/ Фирмено проучване;

d/ Предметно проучване, което дава информация за развитието в дадена техническа област, като на клиента се предоставят копия от документи по зададена от него тема. То се препоръчва в случаите, когато започва ново производство или се правят научни разработки;

e/ Проучване за патенти аналози (патентни фамилии), което дава информация за наличие на патентни заявки или издадени патенти в различни страни за едно и също изобретение.

 • Изготвяне на предварителна оценка на патентоспособността на техническото решение, обект на патент. Дейността е допустима единствено, ако не са извършвани аналогични дейности при провеждането на предварителни проучвания за регистрация на патент или полезен модел.
 • Изготвяне на патентно досие и заявка или заявка за регистрация на полезен модел. Заявките трябва да бъдат изготвени в съответствие с изискванията на Българското или Европейското патентно ведомство.
 • Регистрация на патент, полезен модел или промишлен дизайн на национално и международно ниво.
 • Изготвяне на бизнес планове, пазарни анализи и проучвания, финансови и маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт или процес;
 • Организиране на демонстрации, участие в изложения, панаири или други промоционални дейности свързани с популяризиране на иновативния продукт или процес с цел намиране на инвеститори за внедряването им в производство, включително изработване на интернет страница на предприятието (кооперацията) – бенефициент;
 • Консултантски и юридически услуги свързани с лицензиране, доходи от права върху индустриална собственост, доставки на технологии и оборудване. Задължителни за изпълнение са следните дейности:
 • Изготвяне на икономическа, финансова и техническа оценка на разработвания иновационен продукт или процес;
 • Одит на проекта – одит на проекта трябва да бъде извършен от лицензиран експерт-счетоводител не по-късно от 2 месеца след крайния срок за изпълнение на проекта и да бъде приложен към окончателния отчет на проекта;
 • Визуализация на проекта

Екипа на Finansirane.eu и консултантска компания „ЕНПРОМ” ООД може да Ви съдействат при подготовката и управлението на проекта към съответната програма.

25 Comments
 1. Здравейте,
  Искам да попитам, дали е възможно финансиране за консултантски сайт, за обучение на хора да залагат професионално на спортни събития през различните сайтове за залози и спортни борси, как да салкулират печалба с малка инвестиция. Ще се разкрият между 4-8 работни места.

  Благодаря,
  Иван

 2. Здравейте,

  Имам идея за вид услуга, която би била полезна за хората намиращи се във инвалидно състояние, както и за обществото като цяло.

  Към кого да се обърна?

  Благодаря предварително.

 3. Към средата на декември 2010 г. тази схема беше закрита. На нейно място стартира схема „Разработване на иновации от стартиращи предприятия“. Защо, обаче, не научихме новината от Вашият сайт???
  Не се заяждам искам да Ви бъда полезен! Винаги бъдете актуални!

 4. Reply
  Ивайло Янков 24.11.2010 at 14:10

  Здравейте г-жа Димитрова,

  Вие може кандидатствате с проект за финансиране по програма „Развитие на селските райони“, не мога да кажа точно дали ще бъде Мярка 123 и/или 312 тъй като не знам точно каква суровина ще използвате.

  Що касае авторското право до колкото знам това се случва в „патентно ведомство“

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 5. Здравейте,имам идея за производството на безалкохолна напитка без аналог ,какви са възможностите за финансиране на производството и?Как да защитя авторството на продукта?
  Благодаря предварително 🙂

 6. imam ideya za gyboproizvodsrvo vyv selski rayon kakvi sa shansovete

 7. Reply
  Ивайло Янков 09.09.2010 at 15:50

  Здравейте г – н Петров,

  Програма „Развитие на селските райони“,Мярка 312 позволява такова финансиране. Стига обаче избраното от вас място да попада в една от приоритетните общини за програмата. Важен момента е да се направят изчисления дали ще се вържат сметките.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 8. Здравейте,
  имам идея за изграждането на геотермална ел. централа задвижвана от пара, която се генерира в дълбок сондаж. Подобни проекти са осъществявани в Исландия, но в БГ няма подобна алтернатива на ВЕИ.
  Има ли шанс за финансиране на такова начинание?
  Поздрави

 9. Reply
  Ивайло Янков 27.07.2010 at 10:26

  Здравейте г-жа Василковска,

  Вие може да кандидатствате с проект за финансиране по програма „Развитие на селските райони“,Мярка 312. За да се случи това Вие трябва да се съобразите с основните критерии за допустимост на съответната мярка.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 10. Reply
  Василковска 26.07.2010 at 22:54

  Здравейте !
  Имам идея за създаване на детски център, включващ : басейн , зала със стънка и огледала , мини театър.
  Мога ли да кандидатствам по някоя от програмите ?

  Предварително благодаря за отговора.

 11. Reply
  Ивайло Янков 19.07.2010 at 11:02

  Здравейте,

  Що касае предварителните разходи, една част от тях са признати, но след като бъдат направени, няма как да Ви се предоставят средства предварително, да си изградите бизнеса. При всички, случай ще имате предварителни разходи, които ще трябва да направите до момента на входирането на проекта.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 12. Reply
  артилериста 17.07.2010 at 9:11

  Искам да попитам има ли някаква програма където да финансира,дали безвъзмзно дали безлихвено,започването на една фирма.По точно неиния проект , одит и такива неща.Въобще всичко дето е в началото на една стартираща фирма.
  Иначе искам да произвеждам биогориво. Благодаря Ви предварително.

 13. Полезният модел е описан като конструкция за корпусни мебели И има безкрайно много проверени в практиката предимства при работа. Около идеята може да се организира Доста рентабилно производство Което в крана сметка дава съвсем различна визия при стандартните най приложим, материали.
  Сега след като излезе регистрацията ми във бюлетина на ПВ,търся нячин да продължа реализацията на идеята в промишлен аспект. За целта е нужно финансиране, защото до сега се финансирах сам, и е цяло чудо че успях до тук. Но за да се идустриализира метода на работа си е нужно финансиране което вече не е по силите ми.

  За това Ви попитах, дали има реално раздвижване в сроковете за реализацияна средствата по еврофондовете(говоря само за тези финансиращи иновации) или всичко си е едно голямо чакане и пари под масата И дали е по добре да се разчита на еврофинансиране , или да търся други източници.

  Няма проблем да си платя за консултации при вас, стига да имате достатъчно опит в реализиране на програми свързани с иновации.

 14. Reply
  Ивайло Янков 12.07.2010 at 10:50

  Здравейте г- н Кънчев,

  Не знам какви Ви е точно идеята! Какво искате точно да направите!

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 15. Здравейте

  Отскоро имам защитен полезен модел в областта на мебелите.

  Чудя се дали наистина има смисъл кандидатстването по европограмите или да търся някакъв вид партньорство Какъв е вашият съвет. Дали няма да се чака някакво финансиране безкрайно? Какво казва практиката? В какви срокове протича процедурата?

 16. Reply
  Ивайло Янков 14.06.2010 at 9:57

  Здравейте Ирена,

  Няма как да финансирате проект за сдаване на туристическа фирма.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 17. Здравейте! Имам уникална иновационна идея за туристически агенции и туроператорски фирми,която не съществува в България, мисля, че и в света. Нямам фирма, но искам да създам такава, в която да осъществя идеята си. Много е интересна, реализируема е, с голяма перспектива и гарантира високи печалби и драстично увеличение на клиентите. Искам да попитам дали мога да кандидатствам за финансиране по проект? Благодаря предварително!

 18. Reply
  Любов Аврамова 11.04.2010 at 20:17

  Здравейте. Съпругът ми с инвалидна пенсия 1 група от 2 години инвалидност 93%.Имаме ли шанс да се кандидатстваме по програми в малки градове например за създаване на детски кът (почасова занималня на деца до 6 години .(

 19. Здравей Иван,

  Май си прекалил малко с National Geographic. Прочети първо за какво и как се дават пари преди да задаваш въпроси на които с малко труд ще можеш и сам да си отговориш.

 20. Здравей те имам идея за изграждане на малка соларна електро централа работеща на принципа сланцето нагрява вода която се превръща в пара и движи турбина. Може ли да се финансира по проект.
  Благодаря ви за вниманието

 21. Reply
  Иавайло Здравков 16.02.2010 at 17:59

  Здравейте г-н Петров,

  Моля попълнете нашата анкетна карта, за да мога да Ви отговоря!
  https://finansirane.eu/?page_id=123

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 22. имам малка фирма за топлоизолация създадена през 2009г мога ли да участвам по някоя от европеиските програми за подпомагане на малкия бизнес

 23. Здравейте Kostadinov,

  Включват се и разходите за материализиране на образеца. Целта на програмата е да стигнете до прототип. Ако не Ви е необходимо може и само графично да представите разработката си.

 24. По отношение на формулираните по-горе дейности от схемата за безвъзмездна финансова помощ на стартиращи иновативни предприятия, кои от конкретните дейности /поддейности/за реализирането им са включени в „Разработване на опитен образец“ и „Създаване на промишлен дизайн“?
  Понятията „Разработване“ и „Създаване“ включват ли и материализиране на образеца и/или дизайна или се ограничават до графично разработване/създаване?

  ПОЗДРАВИ

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0