Програма “Конкурентоспособност 2007 – 2013”

НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ
ПО МЯРКА 2.1 НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕКТОР РИБАРСТВО
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се провежда
въз основа на предварително утвърдени образци на заявления за
кандидатстване и други документи, които са неразделна част от пакета
документи за кандидатстване. Управляващият орган публикува заповед за
приемане на заявления за кандидатстване на проекти по меркиите от
Оперативна програма за развитие на сектор рибарство.
Проектните предложения се представят в стандартен формуляр за
кандидатстване.
Получаването на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд по
рибарство преминава през няколко етапа. Условно тези етапи могат да бъдат
формулирани по следния начин: запознаване с условията и изискванията на
мярката, подготовка на проекта, кандидатстване, изпълнение на проекта,
подаване на заявка за изплащане на финансовата помощ и мониторингов
период.
Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финаносва помощ по ОПРСР е
в съответствие с Наредба № 35 от 08.10.2008 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Производствени
инвестиции в аквакултурата“ по приоритетна ос №2 „Аквакултура, риболов във
вътрешните водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и
аквакултура“ от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство на
Република България, финансирана от Европейския фонд по рибарство за
Програмен период 2007 – 2013 г., ДВ бр. 91.

С цел избягване на грешки при кандидатстване по мярка 2.1. на
Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ е
необходимо кандидатите да следват стриктно следните етапи:

ПЪРВИ ЕТАП: „Запознаване с условията и изискванията на мярката“
Основните въпроси, на които всеки кандидат следва да си отговори, преди да
пристъпи към подготовка на необходимите документи за кандидатстване са
обособени в няколко основни групи, посочени по-долу:

ВЪПРОС 1. Допустим кандидат ли съм?

Кандидатите трябва да отговарят на общи и специфични изисквания, подробно
описани в Наредба № 35 от 08.10.2008 г. за условията и реда за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Производствени инвестиции в
аквакултурата“ по приоритетна ос №2 „Аквакултура, риболов във вътрешните
водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“

ВЪПРОС 2. Допустими ли са инвестицията и разходите, за които желая да
получа безвъзмездна финансова помощ?

ВЪПРОС 3. Какъв е размерът на безвъзмездната помощ?

ВЪПРОС 4. Какви са изискванията към проектите?

Проектите трябва да отговарят на общи и специфични изисквания, подробно
описани в Наредба № 35 от 08.10.2008 г. за условията и реда за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Производствени инвестиции в
аквакултурата“ по приоритетна ос №2 „Аквакултура, риболов във вътрешните
водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“

ВТОРИ ЕТАП: „Подготовка на проекта“

След запознаване с основните изисквания и отговаряне на условията за
кандидатстване е необходимо да се подготвят документите и проекта за
кандидатстване.
Основните изисквания към документите са посочени в чл. 20, ал. 4 от Наредба
№ 35 от 08.10.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка „Производствени инвестиции в аквакултурата“ по
приоритетна ос №2 „Аквакултура, риболов във вътрешните водоеми,
преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“

При подготовката на документите трябва да се обръща внимание на:

1. Необходимо е да се прецени кои документи се отнасят до инвестицията, за
която се кандидатства и за кои за кандидата, следвайки инструкциите на
Заявлението;
2. вида и съдържанието на документите – дали съответните органи,
институции и др. са вписали правилно имената на кандидата, инвестицията,
за която се кандидатства и дали надлежно са подписали и подпечатали
съответния документ;
3. давността на документите – някои документи са валидни за определен срок
време (законово определен или изрично посочен в Наредбата);

При подготовката на офертите трябва да се обърне внимание на:

1. Да се провери в страницата на МЗХ и/или ИАРА дали са обявени
референтни цени и за кои активи;
2. В съответствие с Наредбата да събере по две или по една независими
оферти за всеки един актив, за който се кандидатства;
3. Офертите трябва да бъдат съпоставими за всеки отделен актив и
допълнително ще бъдат оценявани на база наличието на: размер на
авансово плащане, наличие на сервизно обслужване, срок на доставка,
съответствие с технологичен проект, предвидено обучение на персонала и
гаранционен срок;
4. При получаването на офертите да обърне внимание дали офертите
съдържат следните реквизити – лого на фирмата, срок на валидност на
офертата, дата, подпис и печат на оферента.

При подготовката на техническия и/или технологичен проект трябва да
се обърне внимание на:

1. Проектът трябва да включва технологична схема и да обосновава
необходимоста от всеки един актив, който е част от инвестиционния проект;
2. Описаният производствен процес и посоченият капацитет на
производството следва да бъдат съобразени с техническите показатели, на
активите, за които ще се кандидатства за финансово подпомагане;
3. Проектът трябва да бъде подписан от изготвилото го лице и подпечатан
(при подготовката му от фирма).

При подготовката на документите за собственост и строителните
документи трябва да се обърне внимание на:

1. Необходимо е всички строителни документи, разрешителни и становища да
бъдат издадени на името на кандидата, от което се определят и видовете
документи за собственост;
2. Когато за дадени дейности не се изисква Разрешение за строеж и това е
потвърдено в издаденото Становище от съответната Община, необходимо
е сградите и/или помещенията да могат да бъдат използвани по
предназначение (т.е. в предоставеното разрешение за ползване (Акт за
узаконяване на обекта) е посочено, че помещенията/сградите/обекта е с
предназначение дейността, за която кандидатствате);
3. Строителните документи трябва да отговарят на изискванията на ЗУТ.
След като са подготвени всички изискуеми документи е необходимо да се
попълнят заявлението за кандидатстване и инвестиционните намерения част А
и част Б. При попълването им следва да се спазват инструкциите.

ТРЕТИ ЕТАП: „Кандидатстване“

Готовият проект се подава в едно от 27 териториални звена на ИАРА по място
на извършване на инвестицията.

Важно:

1. На всеки един етап кандидатът може да получи писмо за изискване на
допълнителна информация и документи – в този случай е необходимо да
обърне внимание на посочените срокове за отговор;
2. Необходимо е да се прави разлика между критериите за допустимост и
критериите за избор (приоритизация и оценка) на проектите в Наредбата:

Критериите за допустимост отразяват изискванията към проектите,
кандидатите и инвестициите и са задължителни за всички кандидати.
Всеки един проект трябва да отговаря на тези критерии, които отразяват
изискванията на европейските регламенти и националното
законодателство;

Критериите за избор (приоритизация и оценка) на проектите се
прилагат за класиране в низходящ ред само на проекти, отговарящи на
всички задължителни изисквания, съобразно броя на получен точки.
Тези изисквания не са задължителни, а само препоръчителни и дават
предимство на тези, които отговарят на тях, при равни други условия.
В срок до три месеца от подаването на заявлението за кандидатстване
кандидатът ще получи уведомително писмо за одобрение/отхвърляне на
проекта.

ЧЕТВЪРТИ ЕТАП: „Изпълнение на проекта“

След подписване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ, инвестицията следва да се извърши в съответствие с договора,
предоставените документи и заявените данни в срок до 24 месеца.

Важно:

1. При необходимост от промяна на предварително заявените данни и
параметри е необходимо да представи ИАРА искане за изменение и
допълнение на договора с приложени документи, обосноваващи искането;
2. По време на изпълнението е необходимо да се спазват всички заложени
срокове и етапи на изпълнение;
3. В края на изпълнението на проекта кандидатът трябва да отговаря на
всички законови изисквания към дейността, която изпълнява и да
притежавата всички необходими регистрации и разрешения.

Екипа на Finansirane.eu може да Ви съдейства безпрепятствено да разработите своя проект към съответната програма

Източник: „Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури” ( ИАРА)

3 Comments
 1. Reply
  Андрей Новаков 23.04.2019 at 8:22

  Здравейте! Възможно ли е все още да кандидатствам? Имам желание да започна малко рибовъдно стопанство. 10-30 тона годишно. Бих искал да направя проект нула, по всички критерии и изисквания за да има Ефективност. Да избегна нещата на „половина“ Мога ли да расчитам на помощ? Разбира се под контрол, надзор и както трябва? Ако се влагат пари то да е както трябва да се направи. Цел – отглеждане на Есетра, пъстерва, възможно сом. Производство и отглеждане тип УЗВ, в закрито голямо помещение тип Ангар, за по голям контрол на качество и своевременно реагиране на възможни ситуации с продукция и производство. Съответно създаване на работни места. Реализация – Големи градове са на близо Пловдив – София – Пазарджик, съответно и самия район, (защото Няма). Логистика е удобна и има път. Условия за отглеждане като качество на вода отговарят на изисквания предполагам. В Район от 50 Км няма заета ниша в бранша. Ветеринарна част, информация, помощ и надзор се предполага от Институт в гр. Пловдив. В общи линии напълно е възможно, ако има помощ.

 2. Reply
  Dimitar Aleksiev 15.05.2012 at 21:32

  Здравейте! Искам да кандидатствам за супсидия за построяване на малко рибовъдно стопанство за отглеждане на дъгова пъстърва. Бихте ли ми казали дали имам шанс за финансиране, стопанството което ми се иска да изградя е малко на собствена земя -1.5дк.и с идеални условия за отглеждане на пъстърва.
  Благодаря Ви!

  • Reply
   Ивайло Янков 16.05.2012 at 8:39

   Здравейте Димитър,

   Така, както сте подали информацията мисля, че е не достатъчно, като обем за да може да се обоснове проект за безвъзмездно финансиране. Тъй, като е много важен самия технологичен проект за съответното отглеждане на риба.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0