Продуктите на Уникредит Булбанк

Кредит по програма на МТСП
Кредит, предлаган при условията на Програма на Министерството на Труда и Социалната Политика за стимулиране на заетостта.
Целева група кредитополучатели – Физически лица, включително земеделски производители, тютюнопроизводители, занаятчии и лица на свободни професии и други лица по чл. 2 от ТЗ;
Микро и малки предприятия – търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон, в това число кооперации (без жилищно строителни), които имат не повече от 10 заети лица;
Кредитите се предлагат и във връзка със стартиращ бизнес.
Цел на кредита и максимален срок на издължаване
Инвестиционен кредит – за закупуване на основни средства за производство, със срок на издължаване до 7 години;
Оборотен кредит (без кредитна линия и овърдрафт) – за финансиране на текущите нужди на предприятието, със срок на издължаване до 3 години;
Смесени кредити – за финансиране закупуването на дълготрайни активи и за текущите нужди на предприятието, със срок на издължаване до 7 години.
Размер
Минимален размер –    3 000 лв. BGN
Максимален размер – 50 000 лв. BGN
Собствено участие – При инвестиционните и смесените кредити се изисква минимум 20% самоучастие в съответния инвестиционен проект
Усвояване – Еднократно до един месец или на траншове до 6 месеца от датата на подписване на договора за кредит при инвестиционния и смесен тип кредити и до 3 месеца при кредит за оборотни средства
Гратисен период за главницата – До 12 месеца от датата на договора за кредит при инвестиционните кредити и до 6 месеца при кредити за оборотни средства
Издължаване – Месечно с намаляващи месечни вноски или съгласно индивидуален план на погасяване
Лихвени условия – Кредитът се олихвява с лихвен процент, формиран от ОЛП на БНБ (мин. 3%) плюс надбавка. При неизпълнение на социалната цел на кредита, неиздължената главница се олихвява с допълнителна годишна надбавка от 8 (осем) процента над съответната лихва за срок от три месеца от датата на получаване на съобщението от МТСП. След изтичане на този срок и получаване на писмено искане от МТСП за промяна на надбавката, Банката започва да олихвява кредита с допълнителна надбавка от 13 (тринадесет) процента над съответната лихва
Отстъпки – За притежатели на пакетни програми на Банката
Обезпечение – Кредитът може да бъде обезпечен с активи на кредитополучателя или трети лица, включително недвижими имоти, движими вещи, парични средства, ценности, ценни книжа, взаимни фондове, вземания от трети лица и др., оформени съгласно законовоустановената форма и ред;
Изисква се имуществена застраховка на обезпечението
Еврофарма кредит
Цел на кредита – Финансиране на фармацевти, във връзка с привеждане на лечебните заведения за търговия на дребно с лекарствени средства (аптеки) в съответствие с изискванията на Международната Федерация на Фармацевтите за „Добра фармацевтична практика“.
Размер – До 30 000 Евро / 60 000 Лева и в зависимост от потенциала на клиента да обслужва задълженията си
Срок на кредита -До 60 месеца
Гратисен период за главницата – До 12 месеца  от датата на договрора за кредит
Начин на погасяване – Чрез намаляващи месечни погасителни вноски след изтичане на гратисния период или съгласно индивидуален план на погасяване
Лихвени условия – Кредитът се олихвява с лихвен процент, формиран от базисен лихвен процент плюс надбавка
Отстъпки – За притежатели на пакетни програми на Банката
Обезпечение – При отпускане на  кредити, Банката приема обезпечения, както следва:
1. Залог върху лекарствени средства на стойност, определяна от търговеца на едро;
2. Залог  на аптечно оборудване;
3. Ипотека върху недвижим имот – аптека и/ или друг недвижим имот. При закупуване на помещения, учредяването на ипотека върху тях е задължително.
Изисква се имуществена застраховка на обезпечението.
Специфични условия
Банката следва да има сключено споразумение с търговеца на едро за обратно изкупуване на доставените от него лекарствени средства на кредитополучателя;
Фармацевтът – кредитоискател да е сертифициран от търговеца на едро чрез специално оформен сертификат;
Търговецът на едро е представил в Банката списък с аптеки, потенциални кредитополучатели, съдържащ нивото на формираните взаимоотношения, история, начин на плащане.
Кредити за стопански субекти
Цел на кредита
Уникредит Булбанка предоставя инвестиционни кредити на стопански субекти, които кандидатстват за финансова подкрепа по обявените Оперативни програми на Европейския съюз:
1. Средносрочен инвестиционен кредит за финансиране на разходи, платими към специализирани предприятия във връзка с консултации и разработване на инвестиционни проекти, финансирани/съфинансирани от ЕС;
2. Дългосрочен инвестиционен кредит за финансиране изпълнението на инвестиционни проекти съгласно одобрени от ЕС оперативни програми и процедури към тях за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Размер
Инвестиционен кредит за финансиране на разходи, платими към специализирани предприятия за консултации и разработване на инвестиционни проекти – До 100% от размера на разходите, платими към специализираните предприятия, но не по-вече от 10% от нетните приходи от продажби на кредитоискателя съгласно последен годишен финансов отчет, максимум 30 000 EUR;
Инвестиционен кредит за финансиране изпълнението на инвестиционни проекти – До 90% от размера на общите допустими разходи по проекта.
Собствено участие
Инвестиционен кредит за финансиране на разходи, платими към специализирани предприятия за консултации и разработване на инвестиционни проекти –  не се изисква;
Инвестиционен кредит за финансиране изпълнението на инвестиционни проекти – минимум 10% от размера на общите допустими разходи по проекта.
Усвояване
Инвестиционен кредит за финансиране на разходи, платими към специализирани предприятия за консултации и разработване на инвестиционни проекти – Еднократно или на траншове съгласно договорен с кредитополучателя план на усвояване;
Инвестиционен кредит за финансиране изпълнението на инвестиционни проекти – Еднократно или на траншове съгласно договорен план за усвояване.
Срок на кредита
Инвестиционен кредит за финансиране на разходи, платими към специализирани предприятия за консултации и разработване на инвестиционни проекти – До 24 месеца от датата на договора за кредит;
Инвестиционен кредит за финансиране изпълнението на инвестиционни проекти – До 10 години, в зависимост от целта на кредита.
Издължаване
Инвестиционен кредит за финансиране на разходи, платими към специализирани предприятия за консултации и разработване на инвестиционни проекти – На равни месечни вноски;
Инвестиционен кредит за финансиране изпълнението на инвестиционни проекти – месечно, съгласно договорен погасителен план.
Гратисен период за главницата
Инвестиционен кредит за финансиране на разходи, платими към специализирани предприятия за консултации и разработване на инвестиционни проекти – До 6 месеца от датата на договора за кредит с който се оформя разглеждания кредитен ангажимент, но не по-късно от датата на договора за кредит с който се оформя основния инвестиционен кредит за финансиране на проекта, подпомогнат от ЕС;
Инвестиционен кредит за финансиране изпълнението на инвестиционни проекти – До 12 месеца от датата на договора за кредит.
Лихвени условия
Кредитът се олихвява с лихвен процент, формиран от базисен лихвен процент плюс надбавка
Обезпечение
Инвестиционен кредит за финансиране на разходи, платими към специализирани предприятия за консултации и разработване на инвестиционни проекти – Залог по реда на Закон за договорите за финансови обезпечения или залог по реда а Закон за особените залози на вземане за постъпленията по сметки в Банката;
Инвестиционен кредит за финансиране изпълнението на инвестиционни проекти – Кредитът може да бъде обезпечен с активи на кредитополучателя или трети лица, включително недвижими имоти, движими вещи, парични средства, ценности, ценни книжа, взаимни фондове, вземания от трети лица и др., оформени съгласно законовоустановената форма и ред. Задължително се учредява залог върху вземания, представляващи очакваната за изплащане безвъзмездна помощ;
Изисква се имуществена застраховка на обезпечението.

Кредити за инвестиционно финансиране на земеделски производители
Цел на кредита – Инвестиционни кредити, предоставяни на земеделски производители за финансиране на инвестиции в земеделието, съгласно установени от ДФ „Земеделие“ (ДФЗ) и действащи към момента на кредитиране Национални инвестиционни програми.
Размер – В съответствие с решението на компетентния орган на ДФЗ, до 80% от стойността на одобрения за финансиране инвестиционен проект, без ДДС. Максималният размер на кредита се определя в  зависимост от потенциала на клиента да обслужва задълженията си
Собствено участие -В съответствие с решението на компетентния орган на ДФЗ, мin 20% от размера на кредитираната сделка
Усвояване – В съответствие с решението на компетентния орган на ДФЗ, еднократно или съобразно договорен план за усвояване
Срок на кредита – В съответствие с решението на компетентния орган на ДФЗ, в зависимост от целта на кредита и съгласно условията за инвестиционно кредитиране на Банката
Издължаване– В съответствие с решението на компетентния орган на ДФЗ, съобразно договорен с кредитоискателя погасителен план
Гратисен период за главницата – В съответствие с решението на компетентния орган на ДФЗ и съгласно условията за инвестиционно кредитиране на Банката.
Лихвени условия – Фиксиран лихвен процент – 9%, съгласно действащите към момента условия по Договор за рефинансиране между ДФЗ и УниКредит Булбанк АД
Обезпечение – Кредитът може да бъде обезпечен с активи на кредитополучателя или трети лица, включително недвижими имоти, движими вещи, парични средства, ценности, ценни книжа, взаимни фондове, вземания от трети лица и др., оформени съгласно законовоустановената форма и ред;
Изисква се имуществена застраховка на обезпечението.
Ипотечен кредит за хотелиерство и ресторантьорство
Цел на кредита – За финансиране на семейни бизнес инициативи във връзка с изграждане, обзавеждане и експлоатиране на малки хотели и ресторанти в туристически селища. Кредитът е предназначен за дееспособни местни физически лица с постоянно местоживеене в страната.
Размер – До 80% от общата стойност на проекта
Усвояване – Еднократно или съгласно договорен план за усвояване в срок до 6 месеца
Срок на кредита – До 15 години
Гратисен период за главницата – До 6  месеца от датата на подписване на договора за кредит;
При строителство – до 12 месеца от датата на подписване на договора за кредит.
Начин на погасяване – Равни месечни вноски (анюитет);
Намаляващи месечни вноски
Индивидуален план на погасяване.
Лихвени условия – Кредитът се олихвява с лихвен процент, формиран от базисен лихвен процент  плюс надбавка.
Отстъпки -За притежатели на пакетни програми на Банката
Обезпечение – Кредитът се обезпечава с:
1. Ипотека на закупувания с кредита имот;
2. Ипотека на друг имот;
3. Финансови обезпечения (парични средства, ценни книжа, взаимни фондове,  ценности, др.);
Изисква се имуществена застраховка на обезпечението.
Инвестиционен кредит за млекопроизводители
Цел на кредита – За финансиране на инвестиционни инициативи на частни земеделски производители –  млекопроизводители, собственици на малки фамилни кравеферми:
1. покупка на млекодайни крави;
2. изграждане, реконструкция, ремонт на помещения за отглеждане на млекодайни крави;
3. закупуване на специализирано оборудване  – машини и съоръжения.
Размер – В зависимост от потенциала на клиента да обслужва задълженията си, максимум BGN 115 000;
За покупка на млекодайни крави – до BGN 35 000 при макс. цена за крава от BGN 1 500  без ДДС;
За изграждане, реконструкция, ремонт на помещения за отглеждане на млекодайни крави – до BGN 60 000, но не повече от BGN 2 500  без ДДС на крава;
За закупуване на специализирано оборудване  – до BGN 15 000.
Собствено участие – Мин. 20% от от размера на всяка инвестиция баз ДДС
Усвояване – Съгласно договорен план за усвояване на кредита, до 3 месеца при покупка и до 12 месеца при строителни дейности
Срок на кредита – До 48 месеца (4 години) – при покупка на млекодайни крави;
До 84 месеца (7 години) – при изграждане, реконструкция, ремонт на помещения за отглеждане на млекодайни крави;
До 60 месеца (5 години) – при закупуване на специализирано оборудване  – машини и съоръжения.
Начин на погасяване – Намаляващи месечни вноски или договорен индивидуален план
Лихвени условия – Кредитът се олихвява с лихвен процент, формиран от базисен лихвен процент плюс надбавка
Отстъпки – За притежатели на пакетни програми на Банката
Обезпечение – Кредитът се обезпечава със:
1. Залог върху живи животни – налични и закупуваните с кредита крави.
2. Запис на заповед.
3. Залог върху вземания за салда по сметки в Банката
4. Ипотека върху недвижим имот – изграждана, ремонтирана или реконструирана със средства от кредита ферма/помещения за отглеждане на животни .
5. Други обезпечения.
Изисква се имуществена застраховка на обезпечението.
Специфични условия Кредитоискателите следва да са регистрирани като частни земеделски производители;
Кредитоискателите следва да са сключили договор с партньор – млекопреработвателна компания с водещи позиции, както за съответния регионален пазар така и за страната, одобрена от Банката.

1 Comment
 1. Reply
  Hristiyan Petrov 10.12.2009 at 1:54

  zdraveite,
  cheta obiavite za kreditirane na Unicredit bulbank otnosno mlekoproizvoditelite, kadeto e reklamirano che krediti se otpuskat sreshtu zalog na jivotni, tehnika i ipoteka varhu obora.
  Da, da, ama ne.#Kato otidesh v klon na bankata i ti kazvat che jivotnite ne gi iskat za obezpechenie, tehnikata i obora se diskontirat na 50% i ako iskash kredit da predlojish skap gradski imot.
  E zashto togava po vsichki saitove zablujdavat mlekoproizvoditelite, che bulbank dava krediti za tiahnoto razvitie pri oblekchena procedura i sreshtu obezpechenie aktivite na stopanstvoto???!!!

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0