Публикувани са насоки и условия за кандидатстване по мярка 7.2! Бюджетът е 100 млн. евро

Половината от бюджета ще е за строителство или рехабилитация на улици и тротоари

Министерството на земеделието, храните и горите публикува условия и насоки за кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (виж тук). До 13 февруари ще бъдат приемани коментари, предложения и въпроси за прилагане на мярката на електронна поща rdd@mzh.government.bg.

За втория прием по мярка 7.2 е определен бюджет от 100 млн. евро. Средствата ще бъдат разпределени по седем процедури.

С 50% от сумата – 50 млн. евро (97 790 000,00 лева), ще се финансират предложения за „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“.

Втората процедура, по която ще се разпределят 10 млн. евро (19 558 000,00 лева) е „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“.

За „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ ще се насочат също 10 млн. евро.

Министерството е предвидило за процедура „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование“ бюджет от 7,5 млн. евро или 14 668 500,00 лева.

Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени за всички одобрени проекти за „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирани чрез бюджета на общината“ е  5 млн. евро или, които се равняват на 9 779 000,00 лева.

За процедура „Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудването и/или обзавеждането й в общинска образователна инфраструктура с местно значение, в която няма изградена закрита спортна инфраструктура, и която включва основно или средно училище финансирана чрез бюджета на общината“ са предвидени средства в общ размер на 7,5 млн. евро.

По процедура „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ са заделени 10 млн. евро.

Проектните предложения по процедурите могат да бъдат подадени от кандидатите чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.

 

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0