Растителна защита с авиационна техника се разрешава само при особени случаи

растителна защита със самолетОт БАБХ предупреждава земеделските производители за забрани, които са въведени за употреба на препарати за растителна защита:

Съгласно чл.33 от Закона за пчеларството (обн. ДВ. бр.57 от 2003 г.) се забранява употребата на продукти за растителна защита върху земеделски култури, намиращи се във фенофаза цъфтеж и през периода на отделяне на мана.

Освен това режимът на ползване на авиационна техника става разрешителен. Въвежда се забрана за въздушно пръскане с продукти за растителна защита. / Чл.107,т. 3 от ЗЗР/. Като изключение от забраната по чл. 107, т. 3 продукти за растителна защита могат да се прилагат чрез въздушно пръскане само след писмено разрешение, издадено от директора на ОДБХ, при опасност за растенията и растителните продукти, когато е налице невъзможност за прилагане на продукти за растителна защита чрез специализирана наземна техника и оборудване. За такива условия се счетат преовлажнени терени и площи или други неблагоприятни агроклиматични условия или силно пресечени и/или недостъпни терени, включително горски територии. Невъзможни условия за наземно третиране има и при опасност от ерозия или уплътняване на почвите.

Друга причина, поради която областните дирекции на БАБХ могат да позволят авиационно пръскане е необходимост от третиране в кратки срокове.

Във връзка с опазване на пчелите и пчелните семейства, съгласно чл.9 от Наредба №15 за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности (обн., ДВ, бр.47 от 01.06.2004 г., изм. ДВ, бр.82 от 19.09.2008 г.) земеделските производители подават в ОДБХ, на чиято територия се намира площта, която ще се третира, заявление по образец за получаване на разрешение за прилагане на продукти за  растителна защита чрез въздушно пръскане.

За получаване на разрешение за прилагане на продукти за растителна защита чрез въздушно пръскане земеделските производители подават в ОДБХ, на чиято територия се намира площта, която ще се третира, заявление по образец най-малко 6 дни преди датата на третирането.

Към заявлението се прилагат:

* предписание за прилагане на продукти за растителна защита поради опасност за растенията и растителните продукти, издадено от лице с висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление „Растителна защита“ или „Растениевъдство“;
* индивидуализиращи данни за имотите, които ще се третират;

* копие от договор с авиационния оператор, който ще извършва въздушното пръскане;
* декларация по образец

В тридневен срок от подаване на заявлението директорът на ОДБХ или оправомощено от него длъжностно лице издава разрешение за прилагане на продукти за растителна защита чрез въздушно пръскане или мотивирано отказва издаването му, когато не са спазени изискванията.

Лицата, които употребяват продукти за растителна защита с наземна техника или чрез въздушно пръскане, уведомяват лично собствениците на пчелни семейства, разположени в землището на кметството по местонахождение на площите, които ще бъдат третирани, както и собствениците на пчелни семейства, разположени в граничещите землища, за датата и часа, в който ще се извършва всяко прилагане на продукти за растителна защита.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0