Секторите, в които може да извършвате производствени дейности по подмярка 6.4.

Подпомагането на инвестициите в неземеделски дейности, през настоящия програмен период 2014-2020г., ще се осъществява по подмярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 (ПРСР 2014-2020)  и е от съществено значение за развитието на конкурентоспособността на селските райони.

По подмярката се предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

  • Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
  • Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
  • Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.;
  • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
  • Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

През изминалия програмен период, обхващаш 2007-2013г., най-многобройни бяха проектите в сектор туризъм, като голям брой от тях бяха за изграждане или реконструкция на къща за гости. Продиктувани от тези обстоятелства, предстоят съществени изменения на критериите за допустимост касаещи конкретно проектни предложения за инвестиции в областта на туризма.

В тази ситуация, за успешното одобрение и реализиране на проектно предложение ще е по-подходящо да се насочите към някоя от другите подмомагани неземеделски дейности.

[box type=“info“ align=“aligncenter“ class=““ width=““]Именно, за да сме Ви от помощ, с идеи за нови начинания, които могат успешно да бъдат подкрепени от европейски средства, Ви предлагаме подробен списък на секторите, в които се финансират производствени дейности по подмярка 6.4. от ПРСР 2014-2020.[/box]

СПИСЪК НА СЕКТОРИТЕ, В КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО МЯРКА 6.4. от ПРСР
10   Производство на хранителни продукти
10.71    Производство на хляб, хлебни и пресни сладкарски изделия
10.72    Производство на сухари, бисквити и сухи сладкарски изделия
10.73    Производство на макарони, юфка, кус-кус и подобни макаронени изделия
10.82    Производство на какао, шоколадови и захарни изделия

10.84    Производство на хранителни подправки и овкусители
10.85    Производство на готови ястия
10.86    Производство на детски, диетични и други хомогенизирани храни
10.89    Производство на други хранителни продукти, некласифицирани другаде

11  Производство на напитки
11.04   Производство на други недестилирани алкохолни напитки
11.05   Производство на пиво
11.07    Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води

12    Производство на тютюневи изделия
12.0    Производство на тютюневи изделия
12.00    Производство на тютюневи изделия

13    Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло
13.1    Подготовка и предене на текстилни влакна
13.10    Подготовка и предене на текстилни влакна
13.2    Производство на тъкани
13.20    Производство на тъкани
13.3    Облагородяване на прежди, платове и облекло
13.30    Облагородяване на прежди, платове и облекло
13.9    Производство на други текстилни изделия
13.91    Производство на плетени платове
13.92    Производство на конфекционирани текстилни изделия, без облекло
13.93    Производство на килими и текстилни подови настилки
13.94    Производство на канапи, въжета, мрежи и изделия от тях
13.95    Производство на нетъкани текстилни изделия, без облекло
13.96    Производство на други текстилни изделия за техническа и производствена употреба
13.99    Производство на други текстилни изделия, некласифицирани другаде

14    Производство на облекло
14.1    Производство на облекло, без кожухарско
14.11    Производство на облекло от обработени меки кожи
14.12    Производство на работно облекло
14.13    Производство на горно облекло, без работно
14.14    Производство на долно облекло
14.19    Производство на друго облекло и допълнения за облекло
14.2    Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи
14.20    Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи
14.3    Производство на други трикотажни изделия
14.31    Производство на чорапи и чорапогащи
14.39    Производство на класически (машинно или ръчно плетени) пуловери, жилетки и други подобни изделия

15    Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм
15.1    Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия
15.11    Обработка на кожи без косъм; обработка и багрене на кожухарски кожи
15.12    Производство на куфари, чанти и други изделия за пътуване, сарашки и седларски изделия
15.2    Производство на обувки
15.20    Производство на обувки

16    Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели;
производство на изделия от слама и материали за плетене

16.1    Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал
16.10    Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал
16.2    Производство на изделия от дървен материал, корк, слама и материали за плетене
16.21    Производство на фурнир и дървесни плочи
16.22    Производство на сглобени паркетни плочи
16.23    Производство на дограма и други изделия от дървен материал за строителството
16.24    Производство на опаковки от дървен материал
16.29    Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене

17    Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
17.1    Производство на влакнести полуфабрикати, хартия и картон
17.11    Производство на влакнести полуфабрикати
17.12    Производство на хартия и картон
17.2    Производство на изделия от хартия и картон
17.21    Производство на вълнообразен картон и опаковки от хартия и картон
17.22    Производство на домакински, санитарно-хигиенни и тоалетни изделия от хартия и картон
17.23    Производство на канцеларски материали от хартия и картон
17.24    Производство на тапети и подобни стенни облицовки
17.29    Производство на други изделия от хартия и картон

18    Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители
18.1    Печатна дейност
18.11    Печатане на вестници
18.12    Печатане на други издания и печатни продукти
18.13    Предпечатна подготовка
18.14    Подвързване и подобни дейности, свързани с печатането
18.2    Възпроизвеждане на записани носители
18.20    Възпроизвеждане на записани носители

19    Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
19.1    Производство на кокс и продукти на коксуването
19.10    Производство на кокс и продукти на коксуването
19.2    Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф
19.20    Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф

20    Производство на химични продукти
20.1     Производство на основни химични вещества
20.11   Производство на промишлени газове
20.12   Производство на багрила и пигменти
20.13   Производство на други основни неорганични химични вещества
20.14   Производство на други основни органични химични вещества
20.15   Производство на азотни съединения и торове
20.16   Производство на полимери в първични форми
20.17   Производство на синтетичен каучук в първични форми
20.2     Производство на пестициди и други агрохимикали
20.20   Производство на пестициди и други агрохимикали
20.3     Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове
20.30   Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове
20.4     Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати
20.41   Производство на сапун, миещи, почистващи и полиращи препарати
20.42   Производство на парфюми и тоалетни продукти
20.5     Производство на други химични продукти
20.51   Производство на експлозиви
20.52   Производство на лепила
20.53   Производство на етерични масла
20.59   Производство на други химични продукти, некласифицирани другаде
20.6     Производство на изкуствени и синтетични влакна
20.60   Производство на изкуствени и синтетични влакна

21    Производство на лекарствени вещества и продукти
21.1    Производство на лекарствени вещества
21.10  Производство на лекарствени вещества
21.2    Производство на лекарствени продукти
21.20  Производство на лекарствени продукти

22    Производство на изделия от каучук и пластмаси
22.1     Производство на изделия от каучук
22.11   Производство на външни и вътрешни гуми; регенериране на пневматични гуми
22.19   Производство на други изделия от каучук
22.2     Производство на изделия от пластмаси
22.21   Производство на листове, плочи, тръби и профили, от пластмаси
22.22   Производство на опаковки от пластмаси
22.23   Производство на дограма и други изделия от пластмаси за строителството
22.29   Производство на други изделия от пластмаси

23    Производство на изделия от други неметални минерални суровини
23.1     Производство на стъкло и изделия от стъкло
23.11   Производство на необработено плоско стъкло
23.12   Формуване и обработване на плоско стъкло
23.13   Производство на опаковки и домакинско стъкло
23.14   Производство на стъклени влакна
23.19   Производство и обработване на други изделия от стъкло, вкл. за техническа употреба
23.2     Производство на огнеупорни изделия
23.20   Производство на огнеупорни изделия
23.3     Производство на керамични изделия за строителството
23.31   Производство на керамични плочки
23.32   Производство на тухли, керемиди и други изделия от печена глина за строителството
23.4     Производство на други порцеланови и керамични изделия
23.41   Производство на домакински порцелан, декоративни изделия от порцелан и други керамични материали
23.42   Производство на санитарна керамика
23.43   Производство на керамични изолатори
23.44   Производство на друга техническа керамика
23.49   Производство на други керамични изделия, некласифицирани другаде
23.5     Производство на цимент, вар и гипс
23.51   Производство на цимент
23.52   Производство на вар и гипс
23.6     Производство на изделия от бетон, гипс и цимент
23.61   Производство на изделия от бетон за строителството
23.62   Производство на изделия от гипс за строителството
23.63   Производство на готови бетонови смеси
23.64   Производство на неогнеупорни строителни разтвори
23.65   Производство на влакнесто-циментови изделия
23.69   Производство на други изделия от бетон, гипс и цимент
23.7     Рязане, профилиране и обработване на строителни и декоративни скални материали
23.70   Рязане, профилиране и обработване на строителни и декоративни скални материали
23.9     Производство на изделия от други неметални минерали
23.91   Производство на абразивни изделия
23.99   Производство на изделия от други неметални минерали, некласифицирани другаде

24    Производство на основни метали
24.1    Производство на чугун, стомана и феросплави
24.10  Производство на чугун, стомана и феросплави
24.2    Производство на тръби, кухи профили и фитинги за тях от стомана
24.20  Производство на тръби, кухи профили и фитинги за тях от стомана
24.3    Производство на други продукти при първичната преработка на стомана
24.31  Студено изтегляне на пръти
24.32  Студено валцуване на тесни ленти
24.33  Студено формуване или прегъване на продукти от стомана
24.34  Студено изтегляне на тел
24.4    Производство на основни благородни и други цветни метали
24.41  Производство на благородни метали
24.42  Производство на алуминий
24.43  Производство на олово, цинк, калай
24.44  Производство на мед
24.45  Производство на други цветни метали
24.46  Преработка на ядрено гориво
24.5    Леене на метали
24.51  Леене на чугун
24.52  Леене на стомана
24.53  Леене на леки метали
24.54  Леене на други метали

25    Производство на метални изделия, без машини и оборудване
25.1     Производство на метални изделия за строителството
25.11   Производство на метални конструкции и части от тях
25.12   Производство на метална дограма
25.2     Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване;
производство на цистерни, резервоари и контейнери от метал
25.21  Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване
25.29  Производство на цистерни, резервоари и контейнери от метал
25.3    Производство на парни котли, без котли за централно отопление
25.30  Производство на парни котли, без котли за централно отопление
25.4    Производство на въоръжение и боеприпаси
25.40  Производство на въоръжение и боеприпаси
25.5    Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия
25.50  Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия
25.6    Друго металообработване
25.61  Повърхностно обработване и нанасяне на покритие върху метал
25.62  Механично обработване на метал
25.7    Производство на кухненски прибори, инструменти и железария
25.71  Производство на кухненски прибори и ножарски изделия
25.72  Производство на строителен и мебелен обков
25.73  Производство на сечива и инструменти за ръчна работа
25.9    Производство на други метални изделия
25.91  Производство на варели и подобни съдове от стомана
25.92  Производство на леки опаковки от метал
25.93  Производство на изделия от тел, вериги и пружини
25.94  Производство на свързващи елементи
25.99  Производство на други метални изделия, некласифицирани другаде

26    Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
26.1    Производство на електронни елементи и печатни платки
26.11  Производство на електронни елементи
26.12  Производство на монтирани печатни платки
26.2    Производство на компютърна техника
26.20  Производство на компютърна техника
26.3    Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника
26.30  Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника
26.4    Производство на битова електроника
26.40  Производство на битова електроника
26.5    Производство на уреди и апарати за измерване, изпитване и навигация; производство на часовници
26.51  Производство на уреди и апарати за измерване, изпитване и навигация
26.52  Производство на часовници и часовникови механизми
26.6    Производство на излъчващи електромедицински и терапевтични апарати
26.60  Производство на излъчващи електромедицински и терапевтични апарати
26.7    Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника
26.70  Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника
26.8    Производство на магнитни и оптични носители, незаписани
26.80  Производство на магнитни и оптични носители, незаписани

27    Производство на електрически съоръжения
27.1  Производство на електрически двигатели, генератори и трансформатори и апарати за
управление и разпределение на електрическа енергия
27.11  Производство на електрически двигатели, генератори и трансформатори
27.12  Производство на апарати за управление и разпределение на електрическа енергия
27.2    Производство на акумулаторни батерии и акумулатори
27.20  Производство на акумулаторни батерии и акумулатори
27.3    Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия
27.31  Производство на кабели от оптични влакна
27.32  Производство на други електрически и електронни проводници и кабели
27.33  Производство на електроинсталационни изделия
27.4    Производство на лампи и осветители
27.40  Производство на лампи и осветители
27.5    Производство на битови уреди
27.51  Производство на битови електроуреди
27.52  Производство на неелектрически битови уреди
27.9    Производство на други електрически съоръжения
27.90  Производство на други електрически съоръжения
28    Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
28.1    Производство на машини с общо предназначение
28.11  Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни
28.12  Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели
28.13  Производство на други помпи и компресори
28.14  Производство на арматурни изделия
28.15  Производство на лагери, предавки и съединители
28.2    Производство на други машини с общо предназначение
28.21  Производство на пещи и горелки
28.22  Производство на подемно-транспортни машини
28.23  Производство на офис техника, без компютърната
28.24  Производство на преносими инструменти с вграден двигател
28.25  Производство на промишлено хладилно и вентилационно оборудване
28.29  Производство на други машини с общо предназначение, некласифицирани другаде
28.3    Производство на машини за селското и горското стопанство
28.30  Производство на машини за селското и горското стопанство
28.4    Производство на обработващи машини
28.41  Производство на машини за обработка на метал
28.49  Производство на други обработващи машини
28.9    Производство на други машини със специално предназначение
28.91  Производство на машини и оборудване за металургията и леярството
28.92  Производство на машини за добива и строителството
28.93  Производство на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн
28.94  Производство на машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия
28.95  Производство на машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон
28.96  Производство на машини за каучук или пластмаси
28.99  Производство на други машини със специално предназначение, некласифицирани другаде

29    Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета
29.1    Производство на автомобили и техните двигатели
29.10  Производство на автомобили и техните двигатели
29.2    Производство на купета и каросерии за автомобили; производство на ремаркета и полуремаркета
29.20  Производство на купета и каросерии за автомобили; производство на ремаркета и полуремаркета
29.3    Производство на части и принадлежности за автомобили
29.31  Производство на електронни и електрически части и устройства за автомобили
29.32  Производство на други части и принадлежности за автомобили

30    Производство на превозни средства, без автомобили
30.1    Строителство на плавателни съдове
30.11  Строителство на плавателни съдове, без тези за отдих
30.12  Строителство на плавателни съдове за отдих
30.2    Производство на локомотиви, мотриси и вагони
30.20  Производство на локомотиви, мотриси и вагони
30.3    Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели
30.30  Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели
30.4    Производство на бойни бронирани транспортни машини
30.40  Производство на бойни бронирани транспортни машини
30.9    Производство на други превозни средства
30.91  Производство на мотоциклети и техните двигатели
30.92  Производство на велосипеди и инвалидни колички
30.99  Производство на други превозни средства, некласифицирани другаде

31    Производство на мебели
31.0    Производство на мебели
31.01  Производство на мебели за офиси и магазини
31.02  Производство на кухненски мебели
31.03  Производство на матраци и дюшеци
31.09  Производство на други мебели

32    Производство, некласифицирано другаде
32.1    Производство на бижута и подобни изделия
32.11  Сечене на монети
32.12  Производство на бижутерийни и подобни изделия от благородни метали
32.13  Производство на бижута имитация
32.2    Производство на музикални инструменти
32.20  Производство на музикални инструменти
32.3    Производство на спортни стоки
32.30  Производство на спортни стоки
32.4    Производство на игри и детски играчки
32.40  Производство на игри и детски играчки
32.5    Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства
32.50  Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства
32.9    Разнообразни производства, некласифицирани другаде
32.91  Производство на метли и четки
32.99  Други разнообразни производства, некласифицирани другаде

33    Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
33.1      Ремонт на метални изделия, машини и оборудване
33.11    Ремонт на метални изделия
33.12    Ремонт на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
33.13    Ремонт на електронни и оптични уреди и апарати
33.14    Ремонт на електрически съоръжения
33.15    Ремонт и поддържане на плавателни съдове
33.16    Ремонт и поддържане на въздухоплавателни и космически средства
33.17    Ремонт и поддържане на други превозни средства
33.19    Ремонт на друго оборудване
33.2      Инсталиране на машини и оборудване
33.20    Инсталиране на машини и оборудване

Ако сте собственик на микро предприятие или  искате да създадете такова, проявявате интерес към  някоя от посочените производствени дейности на територията на селски райони и имате нужда от финансиране, то може да получите повече информация за предстоящия скоро прием по подмярка 6.4. от консултантите на [button color=“green“ size=“small“ link=“http://novek.bg/“ icon=““ target=“true“]NOVEK[/button] на тел. 02/ 489 69 59.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0