Стартира мярка 8.6 за лесовъдство и преработка

Допустимо е кандидатстването на горовладелци – физически и юридически лица, регистрирани вероизповедания, общини

С 35 204 400 лева бюджет стартира мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговията с горски продукти“. Крайният срок за кандидатстване е 31 юли 2018 г. В сайта на МЗХГ са публикувани насоките за кандидатстване по подмярката.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по подмярката е 18 млн. евро или 35 294 400 лева.

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 9 779 лв., а максималният е сто пъти по-голям – 977 900 лв. Максималният размер на общите допустими разходи за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат е 977 900 лв., се посочва в насоките.

Съфинансирането е в размер на до 50% на допустимите за подпомагане разходи. Максималният интензитет на БФП за одобрени проектни предложения, извън територията на общини от селските райони, е в размер до 40 % .

Финансовата помощ по подмярка 8.6 е насочена към подобряване на конкурентоспособността и създаването на нови работни места, чрез насърчаване преработката и подобряване маркетинга на горските продукти;  подпомагане закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесина; подобряване състоянието на горите, тяхното опазване и устойчиво стопанисване, като се подпомага провеждането на отгледните сечи във високостъблените и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст. И като се финансира до определения процент закупуването или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите машини и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина за едно или повече стопанства. Ще бъде подпомогнато и въвеждането на добри производствени практики, в т.ч. системи за управление на качеството и подготовка за сертификация.

За подпомагане могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които са собственици на минимум 0,5 ха горски територии. Допустими кандидати са местни поделения на вероизповеданията, които също трябва да са собственици на минимум 0,5 ха горски територии.

Сред бенефициентите могат да са още общини, собственици на минимум 10 ха горски територии, микро, малки и средни предприятия, горски стопани, доставчици на услуги.

 

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0