През 2019г. приключи приема на мярка 2.2 “Продуктивни инвестиции в аквакултурите” за сектор Големи проекти.  

През 2020 година отново е предвидено стартирането  на мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, но за сектор Малки проекти.

С мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“-сектор Малки проекти се цели подобряване на конкурентноспосоността и жизненоспосоността на предприятията в сектор Аквакултури, включително подобряване на безопасността на условията на труд, по-специално на малките и средни предприятия. 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата предстои да бъде обявен.

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ – 3 000 лева. Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 48 895  лева, като интензитетът на безвъзмездната финансова помощ е  50 % от общите допустими разходи.

Допустими кандидати по мярката са еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите и физически лица развиващи дейност в сектор”Аквакултури”.

*Клонове на юридически лица, регистрирани в Р.България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

Ферма за отглеждане на риби – ВЪЗПОЛЗВАЙ СЕ !

  1. Продуктивни инвестиции в аквакултурите, включително производство на зарибителен материал;
  2. Инвестиции за диверсификация на дейностите и отглежданите видове;
  3. Модернизация на стопанства, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;
  4. Инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност;
  5. Инвестиции за повишаване положителното въздействие върху околната среда и подобряване на ефективното използване на ресурсите, в т.ч. преминаване към възобновяеми източници на енергия;
  6. Насърчаването на затворени системи за аквакултури.

Подаването на проектните предложения по процедурата ще се извършват изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

 Мярка 2.2 “Продуктивни инвестиции в аквакултурите” – сектор Малки проекти се очаква да стартира април-юни 2020г.

Консултантите от консултантска фирма novek могат да Ви съдействат за осъществяване на Вашите идеи, като Ви помогнат с изготвянето и управлението на проекта. На посочените контакти може да си уговорите среща за безплатна консултация, на която да обсъдите възможностите пред Вас.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0